Participativní rozpočet města Poděbrady

Vraťme Bažantnici její smysl!  Pojďme společnými silami proměnit zanedbaný hospodářský les v komunitní lesopark. V místo, kde se budou setkávat všechny věkové generace a trávit volný čas.

Cílem našeho návrhu v rámci výzvy „ Participativní rozpočet města Poděbrady 2021“ je v jednotlivých krocích revitalizace lesoparku Bažantnice. První krok VYPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKO – KRAJINÁŔSKÉ STUDIE.

Náš návrh navazuje na Akční plán města Poděbrady na roky 2020 - 2025 a již zastupitelstvem města schválený projekt „Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice“.

Současný stav:

Mapa území Bažantnice cislovani

 

Mapa s vyznačením úseků, které jsou dlouhodobě zanedbávány, zanešené sedimenty a tlející dřevní hmotou   

     1. Prostor, kde je již chválena revitalizace. Jedná se o část levostranné části část       
         lesoparku od 
panelové cesty.

     2 .Navrhovaná část Bažantnice na vybudování příměstského lesoparku. 

 

Cíl:

Projekt je zaměřen na zbývající část lesoparku, kde by měla být potlačena jeho původní funkce produkce dřevní hmoty ve prospěch nové základní funkce, kterou je zde především oddech, odpočinek, relaxace, zábava a sportovní aktivity obyvatelstva, nezanedbatelná je zde i jeho funkce okrasná, estetická a krajinotvorná.

  • Vytvoření podmínek pro rozvoj přirozených břehových a doprovodných porostů včetně retenčních tůní.
  • Zlepšit ekologický stav strouhy Jamborovka při zachování povodňové průtočnosti
  • Obnova přirozeně bohatého les parkového prostoru

Na podporu tohoto projektu lze čerpat vypsaný Dotační program 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“

Cílem programu 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.                                                                     

                                                                              

                                                                                                                                   Rozvoj prosperita město Poděbrady

                                                                                                                                           předseda zapsaného spolku

                                                                                                                                                     František Třeštik

Jiří Felkr

Zuzana Kroupová      

Co chceme napravit?  Současný stav!    

Obr 1 Obr 2 Obr 3
     
Obr 4 Obr 5 Obr 6
     
Obr 7 Obr 8 Obr 9
     

Naše představa - vizualizace 

Obr viz 1   Obr viz 2