Komu slouží Strategický plán města?

V roce 2008 se občané Poděbrad dobrovolně zapojili do práce na zpracování Strategického plánu (SP) města do roku 2025.

Strategický plán byl rozdělen na jednotlivé klíčové oblasti. Každá oblast měla svou pracovní skupinu.
   1. Lázeňství, cestovní ruch,
   2. Školství a vzdělávání,
   3. Sociální a zdravotní služby,
   4. Životní prostředí, zeleň,
   5. Bydlení, urbanistická kvalita, vzhled města, památky,  infrastruktura,
   6. Kultura, sport, rekreace, zájmové / volnočasové aktivity,
   7. Řízení a správa města (komunikace v rámci města, ekonomický rozvoj města, strategické řízení atd.), bezpečnost (kriminalita, povodně ….), informační a komunikační 
       technologie,
   8. Doprava (vč. parkování),
   9. Služby, obchod, průmysl, podnikání, zaměstnanost.

Rámcově byla obsahem práce PS: - popis oblasti - SWOT analýza oblasti - VIZE oblasti - strategické cíle oblasti + ukazatelé - opatření (podoblasti) - specifické cíle v opatřeních + ukazatelé - priority v dané oblasti - návrhy konkrétních projektů. Ke své práci měli členové PS k dispozici podklady, které město shromáždilo.

Já jsem pracovala ve skupině č. 3 Sociální a zdravotní služby. Tak jako v ostatních skupinách i u nás probíhaly živé diskuze na zadané téma. Hledali jsme shodu, dělali kompromisy. Každý názor měl prostor v diskuzi.

Po měsících práce byl SP hotový a byl předložen ke schválení zastupitelstvu města. Dne 17. 12. 2008 pak zastupitelstvo města usnesením č. 121/2008 SP schválilo.

V březnu roku 2016 se v podkladech pro jednání zastupitelstva objevil bod jednání s názvem „Návrh na aktualizaci specifických cílů Strategického plánu města“. Proto mě úprava SP zajímala. Zejména v oblasti, kde jsem se podílela na zpracování. Domnívala jsem se, že úprava bude spočívat v tom, že budou doplněny aktuální potřeby města.

Omyl. To, co nakonec schválili zastupitelé v sociální a zdravotní oblasti je výsměch všem lidem, kteří jsou uživateli těchto služeb. Tam, kde by se mělo město aktivně podílet na vybudování nové služby nebo vložit peníze, se objevuje slovo podporovat. Slovo vágní, pod kterým si mohu představit všechno možné, jen ne aktivní práci ze strany města. 

Ono nové náměstí bude jistě atraktivnější stavbou, než např. městský hospic či zařízení, ať rezidenční, či respitní péče pro seniory, ale i jiné věkové skupiny nebo azylový dům.

Stejný princip úpravy byl zvolen i u služeb zdravotních. Opět by se tady měl objevit kdosi, koho město podpoří a poplácá po zádech. O aktivní činnosti města nic. Ale to, že  obyvatelům chybí praktičtí lékaři, zubaři a specialisté je prostě fakt, který se již vyskytoval v roce 2008.

Zvolení zastupitelé by měli pracovat pro blaho těch, kteří jim dali svůj hlas. Úpravou SP ale vyslali svým občanům úplně jiný signál.

Očekávala bych, že na stránkách města zůstane původní dokument, který schválilo zastupitelstvo města v prosinci roku 2008 a zároveň bude vyvěšen SP v novém znění, jak jej schválilo zastupitelstvo dne 16. 3. 2016 usnesením č. 30/2016. Místo toho visí na stránkách města původní dokument, do kterého byl proveden zásah v podobě uváděných změn, (jaké doznal změny v jiných oblastech, které neznám, netuším), a na titulní stránce je uvedeno: Aktualizace schválená Zastupitelstvem města Poděbrady dne 11. 5. 2016!!!!!

Ale i v tomto SP najdete v závěru přehled osob, které se na zpracování podílely. Najdete tam i „Návrh na organizační zajištění a procesní postup implementace SP“, který je návodem pro město.

V zápisech Komise pro rozvoj města a investice pak zase najdete, že na změnách v SP se podílelo 7 členů komise, včetně předsedy. Přesto jsou změny, alespoň v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví zásadní a nejsem si jistá, že by jejich provedení bylo v gesci této komise.

Kdyby město pracovalo se SP tak, jak se předpokládá, tak začne zjišťovat jaká je spokojenost občanů se sociálními a zdravotními službami. To ale neudělá, protože výsledek by byl jednoznačný.

My to uděláme. Chceme znát názor občanů. Chceme se i vrátit k původnímu znění SP a hledat možnosti, jak stanovené cíle naplnit. Nebudeme hledat jen dotační tituly na nové náměstí, kulturní centrum nebo bazén, ale na výstavbu městského sociálního zařízení pro všechny věkové skupiny. (Rezidenční služby, respitní, hospic, stacionáře). Je velká škoda, že uplynulo hodně času, kdy se nedělo nic. Ale náprava možná je.