Známe vítěze Participativního rozpočtu

V neděli bylo ukončeno hlasování v projektu Participativní rozpočet „Váš projekt, naše finance, společný cíl“.

Graf výsledek participativní rozpočetO vítězi občané rozhodli jednoznačně. Tím se stala Revitalizace strouhy od Obory v úseku jízdárny ?. Na druhém místě skončil projekt Bezpečné zázemí pro poděbradské děti ?a o třetí příčku se dělí projekty dva, Parkoviště na Žižkově ?a Obnova fasády ZŠ T. G. Masaryka ?. ?

Tolik zpráva z facebookového profilu Město Poděbrady.

 

 

 

 

Rozvoj - Prosperita město Poděbrady z.s. využil příležitosti a v historicky prvním ročniku Participativní rozpočet města Poděbrady, který umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce, přihlásil projekt: Revitalizace - vyčištění a zprůtočnění malého vodního toku „Strouhy od Obory“ v úseku Jízdárna – slepé rameno Labe v majetku města Poděbrady.

 

 Takto byl projekt do soutěže zaslán:

 logo pro patric rozpočet

Participativní rozpočet města Poděbrady

Revitalizace - vyčištění a zprůtočnění malého vodního toku „Strouhy od Obory“ v úseku Jízdárna – slepé rameno Labe v majetku města Poděbrady.

Cílem našeho návrhu v rámci výzvy „ Participativní rozpočet města Poděbrady“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Náš návrh navazuje na plánovanou revitalizaci městského lesoparku – Obory.

Současný stav:

Katastralni mapa strouha polabecKatastrální mapa s vyznačením úseku, v severovýchodní okrajové části Polabce, který je dlouhodobě zanedbaný, zanešený sedimenty a tlející dřevní hmotou. Výrazným problémem je prorůstání koryta náletovými dřevinami. Tvoří se zde dlouhodobě stojící a zapáchající vodní plochy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl:

zlepšit ekologický stav vodního toku při zachování povodňové průtočnosti

  • Obnovení přirozeně velkého prostorového rozsahu koryta vodního toku
  • Obnovení přirozené migrační prostupnosti pro vodní živočichy (ryb, obojživelníků, bezobratlých atd.)
  • Vytvoření podmínek pro rozvoj přirozených břehových a doprovodných porostů.
  • Obnova přirozeně bohatého oživení strouhy
  • Obnovení funkčnosti stávajících zanešených retenčních nádrží s možným využitím požárního zdroje.

Strouh obr 1     Strouha obr 2
       
Strouha obr 3     Strouha obr 4

Na podporu tohoto projektu lze čerpat vypsaný Dotační program 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“

Cílem programu 129 390 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.

 

                                                                                                    Rozvoj prosperita město Poděbrady
                                                                                                           
předseda zapsaného spolku         
                                                                                                                     František Třeštik

 

Zuzana Kroupová
Jiří Felkr
Ing.Valdimír Žák
Josef Mihalík
Jaroslav Třešňák

 

 

Přílohy:   I._vyzva_programu_129_390.pdf
               Pravidla_programu_129_390.pdf