Pro oblast Bažantnice a Jamborovka máme elegantní řešení!                index video

Ahoj lidičky z Poděbrad,

Dnes bych vás chtěli seznámit s naším řešením vyváženosti vodních poměrů v oblasti lesoparku Bažantnice a struhy Jamborovka. Z dostupných hydrogeologických posudků je možné a zároveň doporučené zachovat stávající vodní poměry.

V průběhu let se změnil celý vodní systém jak povrchových, tak podzemních vod.  V minulosti bylo postupně celé území toku Jamborovky  rekultivováno a tak postupně zanikl rybník Na hrázi, původní oblast na proutnici (pro pamětníky) se změnila v obytnou čtvrť. Val drážního tělesa zcela oddělil obě oblasti.  

Pokud došlo ke zvýšení hladiny v potoce Jamborovka ,tato voda se postupně odváděla dnes již neznámým, a i zčásti zaslepeným kanalizačním potrubím splaškové kanalizace na čističku odpadních vod.

Jak s nově vzniklým, a stejným způsobem jako  v nedávné minulosti rekultivovaným územím  proutnice, naložit?  Vzniká zde nová moderní část Poděbrad.  Bylo by velkou škodou nevyužít stávající přírodní scenérii toku Jamborovky, a zároveň tuto nevyužít jako přírodní řešení zadržování dešťové vody v místě. Šetrné přírodě a zároveň řešením, kdy vznikne příjemná zóna nejen pro bydlení ale i rekreaci.

Jak by se Vám líbil projekt „Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice“?

Navrhované řešení plně respektuje přírodní charakter místa. Stávající zeleň by byla v maximální míře zachována. Mohlo by vzniknout příjemné relaxační místo pro obyvatele této lokality. Revitalizací prostoru Bažantnice by město Poděbrady získalo nádherný lesopark. Návrh abiotických prvků by mimo jiné mohl zahrnovat úpravu vodního režimu Jamborovky.  Technická rekultivace ,pomístní terénní úpravy, realizace povalových chodníků, případně přírodní mlatové pěšiny by zajistily zpřístupnění lokality. Samozřejmostí by bylo doplnění funkčních prvků mobiliáře.

mapka zameru 111
 mapka zameru 2

Součástí projektu by byly terénní úpravy toku Jamborovky, aby tento splňoval funkci retenčních nádrží a nebyl jen ostudou lokality. V dolní části u trati je plánována výstavba nákupního centra. Dnes s hotovým hydrogeologickým posudkem a doporučením výstavby dvou retenčních nádrží.  Takovéto úpravy by zajistily zadržování dešťové vody v místě a přitom by se stala Jamborovka romantickou přírodní scenérií.

Kam s vodou v případě nenadálých výraznějších dešťových srážek?  V žádném případě ne do Labe. Přece v blízkosti jsou rozsáhlé travnaté plochy fotbalového hřiště na Jiskře.  Tímto ušetříme 25 milionů a zabráníme rozkopání nově vybudovaných komunikací.

Co říct závěrem? Část Žižkova by nebyla jen noclehárnou, ale i příjemným místem k relaxaci.

Budování a posilování systémů zadržování dešťové vody v přírodě rámci omezování následků sucha jednou z hlavních priorit volebního uskupení Rozvoj-Prosperita město Poděbrady společně s REALISTY.

Tento náš bod volebního programu by bylo možné realizovat přispěním jedné z mnoha dotačních pobídek.

Líbí se Vám naše řešení?       Pokud ano volte č.  8