PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ PODĚBRADŮM 

 

 

   Bod č.7               Podání podnětu k prošetření

 

 
     

 

    Povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře.
 
vvvvv

Klíčovou povinností je povinnost nakládat s majetkem (včetně jeho správy) s péčí řádného hospodáře. Legislativní text toto pravidlo vyjadřuje v ustanovení § 38 odst. 1 zákona o obcích, podle kterého musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, přičemž obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Svou povahou se přitom jedná o obecnou zásadu, kterou je nutné respektovat při rozhodování o jakékoli majetkové dispozici, lhostejno, zda rozhodnutí činí zastupitelstvo, rada, starosta či obecní úřad.

Člen orgánu musí také rozhodovat informovaně – má tak povinnost seznámit se všemi důležitými informacemi, které by pro své rozhodování mohl potřebovat.

vvvvv
     
Jaká vznikla městu Poděbrady škoda?
            Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady:  strana 16 Výroční zpráva VaK 2016
 

 Cena díla:                                                          107.059.673,- Kč

 Z toho:           vlastní zdroje VaK Nymburk (úvěr):                                             50.000.000,- Kč 
                       úvěr s 0,79% úrokem bude splácen v letech 2016 - 2026
                       vlastní zdroje VaK Nymburk                                                          7.059.673,- Kč 
                       dotace MZe ČR:                                                                          50.000 000,- Kč
 V roce 2016 bylo zaplaceno 2.844.144,- Kč z jistiny a 222.105,15 Kč na úrocích. K 31.12.2016 zbývá doplatit 54.038.690,25 Kč.       

 
     
 

Technické zhodnocení bez jakéhokoliv smluvního ujednání, které zrealizoval nájemce VaK Nymburk  ze dvou třetin na vlastním pozemku na své náklady (bez přijaté dotace) je 60 153 313,-Kč.

Město Poděbrady nikdy nedalo souhlas k tomu, aby investorem a příjemcem dotace byl VaK Nymburk. Město Poděbrady prostřednictvím pana starosty vydalo nepravdivé tvrzení na jehož základě Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci na intenzifikaci ČoV společnosti VaK Nymburk. Město Poděbrady nebylo ani stavebníkem.

 

Proč město Poděbrady nežádalo o dotaci na intenzifikaci a rekonstrukci přímo jako majitel ČoV?

Město Poděbrady tímto ztratilo na dlohých12 let kontrolu nad svým majetkem. Nejpozději do vypršení nájemní smlouvy tj. k 31.12 2026 musí proběhnout mezi nájemcem a pronajímatelem finanční vyrovnání, spočívající v tom, že pronajímatel tj. město Poděbrady uhradí nájemci zůstatkovou hodnotu realizovaného technického zhodnocení části ČOV ve vlastnictví města cca 1/3 a cca 2/3 nově vybudované části čistírny odpadních vod na pozemku VaK Nymburk.

Právní nejistota, vývoj cen s dopadem na konečnou častku, kterou společnost VaK Nymburk vyúčtuje městu Poděbrady.

 

Po dokončení a kolaudaci díla, měl být nově upraven nájemní smluvní vztah přílohou k stávající nájemní slouvě. Především výše nájemného, které by mělo odrážet nový majetkoprávní vztah k vybudovanému dílu a především zohlednít zvýšenou kapacitu ČOV. (25 000EO na 38 200EO, (EO) počet tzv.ekvivalentních obyvatel, které budou trvale napojeny.)

 

Město Poděbrady nemá zřízený peněžní fond financování a obnovy vodohospodářského majetku Města Poděbrady.

 
     
 
 

 
  Kdyby intenzifikace ČOV v režii města Poděbrady Kdyby intenzifikace ČOV v režii města Poděbrady