PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ PODĚBRADŮM 

 

 

   Bod č.8               Fond financování a obnovy

 

 
     
 

 

Město Poděbrady nemá zřízený fond financování a obnovy vodohospodářského majetku.

 

 

Požadujeme zřízení tohoto fondu obnovy.

 Novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, stanoví od 01. 01. 2009 povinnost vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále i jen „plán“), a to na dobu nejméně 10 kalendářních let (§ 8 odst. 11 zákona). Důvodem je zajištění provozuschopnosti vodovodů a kanalizací pro dlouhodobější období.

 

Plán měl být sestaven a schválen příslušným orgánem obce jako vlastníka vodovodu a kanalizace do konce roku 2008. Podmínky obsahu plánu včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis, tj. § 13a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve své příloze č. 18. Jednou za 5 let musí být plán aktualizován. Za neplnění plánu může krajský úřad udělit sankci až do výše 1.000.000,00 Kč (§ 33 odst. 1 písm. f), § 33 odst. 9 písm. e a § 34 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích), po provedení dohledu nad zpracováním a plněním plánu Ministerstvem zemědělství (§ 29 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích)

 

Požadujeme, aby v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřídilo zastupitelstvo Města Poděbrady peněžní fond s názvem Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku Města Poděbrady (dále jen „fond“).

                                                                                                         Metodicka pomoc obcim