COV foto 111

prehrat Záznam z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 16.2.2022
 jednací bod 26. Připomínky občanů. 

Co zbylo Poděbradům z majetku ČOV - usilujeme o objasnění!             

 

 

Čistička odpadních vod Poděbrady (dále jen "ČOV") je významnou a neopomenutelnou součástí majetku města a z tohoto titulu má město zákonnou povinnost se o tento veřejný majetek řádně starat. Význam ČOV spočívá především v tom, že se jedná o majetek aktivní a mohl by být i ekonomickým přínosem pro město. Tento argument mimo jiné potvrzuje znalecký posudek objednaný Městem Poděbrady, a zpracovaný Ing Radimem Alexou ke dni 24.10.2014. Samotné závěry tohoto posudku byly jednoznačně opomenuty a Město Poděbrady jako takové dále postupovalo ve věci samotné intenzifikace zcela v neprospěch města.

Provedli jsme hloubkovou analýzu investiční akce „Intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod Poděbrady“ (dále jen „intenzifikace“, případně „rekonstrukce“).

V souvislosti s rekonstrukcí (intenzifikací) ČOV provedené v letech 2014 až 2017 mohlo dojít pravděpodobně ze strany zástupců města jako nájemce ČOV a současně investora rekonstrukce společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk (dále jen „společnost VaK“) ke spáchání níže popsaných trestných činů.

Domníváme se, že pronájem ČOV společnosti VaK a rekonstrukce byly provedeny za účelem neoprávněného vyvedení ČOV z majetku Města Poděbrady a za účelem neoprávněného obohacení se třetích osob na úkor Města Poděbrady.

Proto byl po zvážení všech okolností podán „Podnět k prošetření podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu a trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.“

Tyto své závěry blíže odůvodňujeme následovně:

  1. Podán podnět k prošetření podezření ze spáchání trestného  činu dotačního podvodu.

Rekonstrukce ČOV byla provedena v plném rozsahu na náklady společnosti VaK. Společnost VaK částečně financovala rekonstrukci z vlastních zdrojů. Tato částka byla však oproti celkovým nákladům na rekonstrukci zanedbatelná a odpovídala zhruba částce 7.000.000,- Kč. Ve zbytku financovala společnost VaK rekonstrukci prostřednictvím komerčního úvěru (takovýto mohlo využít Město Poděbrady) a dále prostřednictvím dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství České republiky, kdy výše dotace činila částku 50.000.000,- Kč.

Pro účely tohoto oznámení je významná uvedená dotace v částce 50.000.000,- Kč, kdy tato byla získána v důsledku uvedení nepravdivých skutečností poskytovateli dotace.

Klíčovým dokumentem v této věci o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva zemědělství se stává usnesení č. 53/2010 zastupitelstva města ze dne 14.04.2010.

Pudorys COV stavba

Tvrzení předsedy představenstva společnosti VaK hovoří o dohodě s Městem Poděbrady o intenzifikaci, jejím investorstvím, o vypracování dokumentace a dalším postupu.Takováto dohoda by měla být písemná. V usnesení zastupitelstva, které by mělo takovýto záměr, je pouze souhlas pro územní řízení, nic jiného.

Na výslovný dotaz Ministerstva zemědělství, vznesený v rámci posuzování žádosti o dotaci a adresovaný vedení města, zda oficiálním investorem rekonstrukce je společnost VaK, bývalý starosta pan Langr odpověděl, že ano, když dle jeho tvrzení souhlasilo s rekonstrukcí zastupitelstvo Města Poděbrady. Tyto skutečnosti sdělil pan Langr Ministerstvu zemědělství i přesto, že si byl velmi dobře vědom, že žádný takový souhlas s rekonstrukcí zastupitelstvo Města Poděbrady společnosti VaK nikdy neudělilo.

 

V důsledku této vědomě nepravdivé informace načerpala společnost VaK, jakožto soukromý subjekt, státní dotaci v celkové částce 50.000.000,- Kč z programu označeného Ministerstvem zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ primárně určeného pro obce. Je evidentní, že bez uvedeného potvrzení zaslaného bývalým starostou Města Poděbrady Ministerstvu zemědělství, by společnost VaK, jakožto soukromý subjekt, předmětnou dotaci nikdy nezískala.

Dalším nezpochybnitelným argumentem pro naše tvrzení, že došlo k poskytnutí nepravdivých informací ze strany vedení Města Poděbrady Ministerstvu zemědělství je i tvrzení bývalého starosty pana Langra, kdy na přímý dotaz člena kontrolního výboru pana RNDr. Miloše Mikolandy, zda existuje souhlas Města Poděbrady s rekonstrukcí, bývalý starosta na tento dotaz písemně odpověděl, že žádný takový souhlas neexistuje, ačkoliv pro účely posuzování žádosti o dotaci Ministerstvu zemědělství sdělil, že Město Poděbrady souhlas s rekonstrukcí udělilo. Dle tvrzení bývalého starosty je Město Poděbrady považováno pro účely rekonstrukce za stavebníka a tudíž není souhlas města s rekonstrukcí nutný. Toto tvrzení bývalého pana starosty však bylo vědomě nepravdivé, když stavebníkem i žadatelem o dotaci byla společnost VaK. Tyto skutečnosti vyplývají např. z kolaudačního souhlasu vydaného pro účely užívání zmodernizované ČOV Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, v němž je jako stavebník výslovně označena společnost VaK. Rovněž v rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem zemědělství je jediný účastník, a to společnost VaK.

  1. Podán podnět k prošetření podezření ze spáchání trestného  činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Lze se důvodně domnívat, že zástupci Města Poděbrady naplnili skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti v právní kvalifikaci dle § 221 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku. Z výše popsaných skutečností je zřejmé, že zástupci města neupravili právní vztahy mezi společností VaK a Městem Poděbrady takovým způsobem, aby bylo zřejmé, zda je společnost VaK oprávněna rekonstrukci provádět. Společnost VaK neměla prokazatelný souhlas s prováděním rekonstrukce, přesto nechalo Město Poděbrady tuto rekonstrukci (vybudování nové ČOV na pozemku společnosti VaK) proběhnout, aniž by mělo smluvně ošetřeno, kdo bude vlastníkem této nové ČOV a aniž by bylo smluvně ošetřeno, jakým způsobem bude po skončení Nájemní smlouvy vypořádáno takovéto technické zhodnocení ČOV. Tento přístup Města Poděbrady vedl v konečném důsledku k tomu, že městu reálně hrozí, že v budoucnu nebude vlastníkem zmodernizované ČOV, popř. že bude muset společnosti VaK uhradit náklady na rekonstrukci v částce cca 110.000.000,- Kč.

Bývalý starosta navíc jednal ze své pozice s Ministerstvem zemědělství ve věci poskytnutí dotace společnosti VaK, aniž se pokusil získat tuto dotaci pro Město Poděbrady. Naopak významně umožnil získání této dotace soukromoprávnímu subjektu, čímž Město Poděbrady připravil o částku nejméně 50.000.000,- Kč.

Dalším velkým evergreenem je stále diskutovaná otázka čí vlastně ČOV je. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že společnost VaK jako stavebník je v současné době majitelem všech technologií, které byly v rámci rekonstrukce pořízeny, a to ne jen na vlastním pozemku. Společnost VaK tyto eviduje ve svém majetku a tyto odepisuje.

Z pohledu umístění jednotlivých částí rekonstruované ČOV je nezpochybnitelné, že vše, co je na pozemku města, bude v rámci finančního vypořádání patřit městu. Celkový poměr rozmístění technologí je 1/3 Město Poděbrady 2/3 společnost Vak.

 

Další argumentací bývalého vedení je termín přestavek z pohledu vlastnictví. I tento argument je nesprávný.

Katast mapa orto Přestavek

Přestavek je situace, kdy trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí přesahuje na část cizího pozemku. Pak se totiž část cizího pozemku pod přestavkem stane vlastnictvím zřizovatele stavby a uhradí se za něj obvyklá cena. To by ovšem dávalo smysl pouze tehdy, pokud by město stavělo na svém pozemku svoji stavbu a malou částí zastavělo v dobré víře (když např. nejsou pozemky oploceny a není zřejmá hranice) část pozemku společnosti VaK. Pak by byla společnost VaK povinna převést část pozemku do vlastnictví obce. To ale neodpovídá skutkovým okolnostem a toto ustanovení nelze rozhodně aplikovat.

 

Smluvní strany jsou vázány nájemní smlouvou ze dne 27.09.2011, která je uzavřená na dobu určitou, a to do 31.12.2026, tj. 15 let jednoznačně stanoví podmínky po ukončení smluvního vztahu. Po dobu těchto 15 let je Město Poděbrady jako majitel výrazně poškozován. Smluvní strany budou vypořádávat především majetek společnosti VaK při absenci jakýchkoliv předešlých smluvních ujednání v této věci. Vedení Města Poděbrady svojí nečinností a dá se předpokládat i cíleným jednáním nezajistilo právní jistotu vzájemného vypořádání. Lze se oprávněně domnívat, že společnost VaK je vázána povinností jednat s péčí řádného hospodáře vztahující se k oblasti obchodního práva a správy majetku. Problematické je to, že společnost VaK není povinna pozemky s ČOV na město převést.

Otázka převedení pozemku společnosti VaK s novou ČOV do vlastnictví města je proto velmi diskutabilní. Z právního pohledu se bude v budoucnu případně jednat o klasický převod nemovitostí (např. kupní smlouva). Nejde o žádné vypořádání bezdůvodného obohacení či zhodnocení ve vztahu k nájemní smlouvě. Bývalý starosta  se v tomto ohledu snažil zakrýt skutečnou podstatu věci, aby nemusel přiznat, že nová ČOV není ve vlastnictví města. K bezdůvodnému obohacení, že obec užívá cizí věci ČOV ale došlo, toto je neoddiskutovatelný fakt.

V této smlouvě je jednoznačně opomenuta inflační doložka, která by zachovávala minimálně hodnotu sjednaného nájmu. Cena vodného a stočného v roce 2011 činila 35,50 Kč/m3 vodného a 33,08Kč/m3 stočného včetně DPH 10%. Celkem 68,58Kč/m3. Na rok 2022 je stanoveno vodné 41,76Kč/m3, stočné 52,01Kč/m3 včetně DPH 10% celkem 93,77Kč/m3.

Dnes je rozdíl mezi vodným a stočným 10,25 Kč/m3. K roku 2011 je to nárůst o celých 57%.

Majitelé čističek odpadních vod jsou povinni zřídit speciální fond a pravidelně do něj ukládat peníze. Do fondu obnovy a oprav by se měla dávat kvóta daná přímo ministerstvem zemědělství, která činí 1,5 až 2 procenta. Společnost Vak jako investor a majitel, který odepisuje investiční majetek, musí ze zákona tento fond oprav vytvářet.

Celková cena vytvořeného díla ČOV, jehož majitelem je společnost VaK, činí 107.059.673,- Kč.

z toho: vlastní zdroje:              57.059.673,- Kč                  
           dotace MZe ČR:           50.000 000,- Kč
            Úvěr s 0,79% úrokem bude splácen v letech 2016 - 2026    

Otázka zní, proč bývalé vedení Města Poděbrady s panem Langrem svým laxním přístupem umožnilo společnosti VaK tuto investiční příležitost, přistoupilo na hru společnosti VaK bez jakýchkoliv smluvních ujednání a tím zapříčinilo výrazné finanční ztráty městu a vystavilo město současné právní nejistotě.

Věříme, že náš podnět k prošetření bude přínosem k objasnění nepochopitelného postupu bývalého vedení města, za hranou povinnosti péče řádného hospodáře a napravení majetkoprávních vztahů mezi městem Poděbrady a společností VaK a.s.

Město Poděbrady jako akcionář ve společnosti VaK  

Rok 2017 počet kusů akcií 119.859   Podíl v % 15,651            

Výroční zpráva rok 2017.        

Dividendy za rok 2017 před zdaněním - 441.380,--Kč

Město Poděbrady rekonstruovalo kanalizační a vodovodní řady, Tyto má stále ve vlastnictví a tyto smluvně pronajímá společnosti VaK. Správné rozhodnutí, že jsou tyto nadále ve vlastnictví města Poděbrady.

Nejvýznamnější nájemní a pachtovní smlouvy, které uvádí společnost VaK ve své výroční zprávě za rok 2017 
1. Město Nymburk - ČOV Nymburk, vodovodní a kanalizační řady roční pacht  6 100 000,--Kč
2. Město Poděbrady -    ČOV Poděbrady   roční nájemné       4 064 000,--Kč
3. Město Poděbrady -   kanalizační řady    roční nájemné       1 659 970,--Kč
4. Město Poděbrady -   vodovodní řady     roční nájemné         578 296,-- Kč
Celkem nájemné Poděbrady                                                    6 302 239,-- Kč

Jsme zásadně proti vložení tohoto rodinného stříbra města Poděbrady do společnosti VaK a.s. Nymburk.

 Vývoj vodné stočné - inflační doložka není v nájemní smlouvě.

Rok

Vodné

Stočné

Cena celkem

2016

41,18 Kč

41,80 Kč

82,98 Kč

2017

41,18 Kč

42,95 Kč

84,13 Kč

2018

41,18 Kč

44,22 Kč

85,40 Kč

2019

41,18 Kč

46,32 Kč

87,50 Kč

2020
1.1.–30.4.2020     15% DPH

41,18 Kč

48,42 Kč

89,60 Kč

2020
od 1.5.2020          10% DPH

39,39  Kč

46,31 Kč

85,70 Kč

2021

39,39 Kč

49,06 Kč

88,45 Kč

2022

41,76 Kč

52,01 Kč

93,77 Kč