Jamborovka – jednoduché řešení!
Kdo se chová nepřátelsky?

Prostor mezi ulicí Revoluční na severu a dnešní ulicí U Bažantnice (jižní) je na mapách z roku 1842 označeno jako neosídlené území s vyznačením koryta vodoteče uprostřed. Přilehlé části města měly název „Nad rybníčkem“, nebo „Na hrázi“. Lze předpokládat, že tato plocha,     která svou konfig urací a výškovou polohou byla níže než území v blízkosti koryta řeky Labe. Původní uživatelé prostoru Jamborovka z let 1970 – 1990, kterými byli zahrádkáři, využívali vodu k zalévání, vytvářeli vodníplochy a s vodou hospodařili. Při zvýšených vodních stavech     tak území Jamborovky zajišťovalo přirozený retenční objem. V současné době je odtok potrubím do splaškové kanalizace mimo funkci a území může být odvodňováno pouze částečně propustným podložím – pomalým prouděním srážkových vod pod drážním tělesem,    umělým odběrem nebo výparem. Tolik velmi stručná charakteristika stavu.
20180423 114050
Na mapách označeno jako neosídlené území s vyznačením koryta vodoteče uprostřed.

Po roce 1990 se v této lokalitě začíná uvažovat o výstavbě rodinných domů. Jelikož se jedná o území s velmi vysokou podzemní vodou, absolvuje majitel pozemků náročné kolečko. Předkládá potřebné hydrogeologické posudky. Dle rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje nejsou podle vodního zákona vodní plochy na tomto území vodním tokem. Vydané územní rozhodnutí počítá s umístěním 43 rodinných domů a jednoho bytového domu. Po provedení vsakovacích zkoušek je pro toto území zpracované posouzení. Podmínky pro vsakování dešťových vod do nesaturované zóny (nad hladinou podzemní vody) jsou v této lokalitě dobré. Vodu lze do podloží vsakovat přímo, nebo využít její retence (zálivka, voda užitková) a vsakovat pouze vodu přebytkovou.

Odvádět dešťovou vodu systémem dešťové kanalizace mimo lokalitu je naprosto nevhodné a vodoprávní úřad by tento postup ani neměl dovolit. Navíc nepřirozené odvodňování území tímto způsobem může v budoucnu způsobit vysoušení jemnozrnných základových půd, přičemž snížením jejich přirozené vlhkosti může dojít i k budoucím statickým poruchám již existujících staveb. Toto riziko ukazuje i řada příkladů z praxe.

Vydírá rada města majitele pozemků? Majitelé pozemků se domnívají, že ANO!

Bezradní majitelé pozemků v lokalitě Bažantnice se 14. 11. 2017 obrací na zastupitele města a informují je o neuvěřitelné zlovůli a šikaně ze strany Rady města. Majitelé pozemků, v souladu s územním plánem a na základě pravomocného územního rozhodnutí, chtějí v této lokalitě stavět své rodinné domy. Rada města došla na základě mírně řečeno podivných a doposud ničím nepodložených domněnek a argumentů k závěru, že v této lokalitě souhlasí s výstavbou rodinných domů, pokud dešťovou vodu budou stavebníci odvádět oddělenou dešťovou kanalizací do potoka Skupice, neboť nelze dešťové vody likvidovat tak, jako doposud (kdy možná nějaké odtékají na čistírnu odpadních vod).

    Majitelé vzali na vědomí bezdůvodné tvrzení pana starosty, že počínání města je pro jejich dobro. Dobro, o kterém jim nebylo vysvětleno, v čem spočívá a dosavadní šikanu doposud snášeli i s alibistickou obhajobou, že město (Rada) si musí počkat na rozhodnutí Kraje ve věci jejich odvolání proti stavbě rodinného domu.

Výsledek? Kraj dává za pravdu stavebníkům a zůstává jen hořká pachuť z chování rady města a pana Langra.

Majitelům pozemků, kteří i přes úpornou snahu vedení města získávají postupně všechna povolení pro zahájení stavby, se především nelíbí nelogické spojování opravy a rekonstrukce ulice Revoluční s jejich výstavbou rodinných domů. Pan Langr je veřejným zastáncem teorie, že se v této lokalitě nemělo nikdy začít s výstavbou. Kdyby v jeho myšlenkových názorech na rozvoj Poděbrad uvažovali jeho předchůdci tak, jako on, nikdy by v Poděbradech nevedla železniční trať, ulice Na hrázi by byla opravdu hrází rybníka a ani by asi nebyly tenisové kurty atd. Čas se nezastaví a je opravdu jen a jen na nás obyvatelích Poděbrad, jak se bude město dále rozvíjet. Majitelům dotčených pozemků se nelíbí přístup Rady města, kdy si je bere jako rukojmí k nelogickému a naprosto nesmyslnému projektu, který řeší nakládání dešťových vod v ulici Revoluční. Tato ulice se má stát 500 m dlouhým a 6 metrů širokým korytem řeky, z které budou dešťové vody odváděny na čistírnu odpadních vod s jakousi alibistickou podmínkou, že řešení je přípustné na dva roky a že silnice bude dva roky ve zkušebním provozu.

Stalo se nepsaným pravidlem a skutečností, že vedení města Poděbrady je nepřítelem rozvoje a bytové výstavbě v této lokalitě. Nekoncepční přístup, blokování výstavby a arogance se stala skutečností.

Argumentace Města Poděbrady o nemožnosti výstavby rodinných domků z důvodu neřešitelnosti problematiky vsakování dešťových vod je nepravdivá.
    Narodil se nový projekt. Jak to ve skutečnosti bylo!
Rada města nepovažuje doposud známé hydrogeologické posudky v potaz, a tak světlo světa spatřuje studie „Poděbrady – Jamborovka, posouzení a návrh odtokových poměrů“ od společnosti VP Projekting s.r.o. pana Šintáka. Zajímavostí je datum zpracování této studie a to 11/2016. K této studii je známo pouze to, že dle požadavku objednává Město Poděbrady oddělení investic. Studie uvádí souhrn všech zákonů vztahujících se k problematice dešťových vod. Škoda jen, že pan Šinták se stejnou razantností a zásadovostí nepostupoval při řešení dešťových vod v ulici Revoluční. Neznámo kdo, zpracování této studie schválil. Nepodařilo se nám zjistit, zda není jen samostatnou aktivitou odboru investic?

Překvapivě Rada města dne 5. 12. 2016 bere na - vědomí informaci o zpracované studii „Poděbrady – Jamborovka, posouzení a návrh odtokových poměrů“ firmou VP PROJEKTING s.r.o., kterou předkládá odbor investic. Usnesení č. 881/2016

Společnost VP Projekting, s.r.o. dne 4. 1. 2017 uzavírá s městem Poděbrady smlouvu číslo 00004/2017 s předmětem plnění – Odvodnění Jamborovky – konzultační činnost na celkovou částku 61.180 Kč, 74.028 Kč s DPH a k této smlouvě je ke dni 4. 1. 2017 vystavena objednávka.
  Dne 7. 8. 2017 předkládá odbor investic návrh na výběr dodavatele „PD Poděbrady – Jamborovka“ a rada města svým usnesením č. 712/2017 potvrzuje vítěze na služby „PD Poděbrady – Jamborovka“ Ing. Jana Šintáka - I.P.R.E s nabídkovou cenou 1.440.000 Kč bez DPH. Jedná se o projektovou dokumentaci řešící odvod vody z Jamborovky do starého labského ramene zvaného Skupice

Dle střednědobého výhledu města Poděbrady pro ryky 2019 - 2023 odhad nákladů 25,5 mil. Kč.
 


Podkladem pro zhotovení díla je studie „Poděbrady - Jamborovka, posouzení a návrh odtokových poměrů“ zpracovaná společností VP PROJEKTING s.r.o.

Ano, vážení spoluobčané, je to ten samý pan Šinták, co vlastní společnost VP Projekting, s.r.o. Zde je ukázka, podnikatelské odvahy, kdy jeden a tentýž podnikatel a majitel v jedné osobě připravuje lukrativní zakázky. Říká se tomu střet zájmů! Jak je možné, že pan Langr a vedení města takovouto situaci tolerují a schvalují. Nabízí se otázka. Je to jejich neodborná naivita nebo snad….!!!!

Realizace tohoto projektu předpokládá výrazný zásah do komunikací a přilehlých pozemků, trasa od Jamborovky k Labi.

Otázka zní: je to nutné?
       

20180421 174507

Světlo světa tak spatřuje megalomanský projekt „trubka až do Labe“! Zde bude začínat. Toto je revizní šachta výstup z lokality Jamborovka. Nabízí se otázka. Zvládne Labe tento nápor vody?