Již hotový projekt nákupního centra je zatím úspěšně blokován ze strany vedení města Poděbrady.

Není veřejným tajemstvím, že vedení města doposud neřešilo majetkoprávní narovnání s majitelem pozemků Jamborovka. Pan Langr má samozřejmě celou záležitost pod kontrolou a řeší ji způsobem sobě vlastním. Převody a okolnosti kolem směny městských pozemků v této lokalitě je téma na dlouhý rozbor. Nicméně ani zde nemá Město Poděbrady čistý štít a nevystupuje v roli řádného hospodáře. To, že pan Langr a rada města jde nesmyslnou a vykonstruovanou cestou pana Šintáka, coby dvorního projektanta města Poděbrady, je společným jmenovatelem pro veškeré aktivity v této lokalitě.

Město Poděbrady již léta postrádá síť prodejních center, což je všeobecně známou skutečností. Vše je v rukou soukromých obchodních řetězců a v neposlední řadě spotřebitelů, nás spoluobčanů. To, že v Poděbradech probíhá bouřlivá diskuse, petiční a různé úvahy, zda ten či onen řetězec, je naprosto v pořádku.

Zarážející a nepochopitelný je ovšem postup města vůči investorům v lokalitě Jamborovka. Výstavbu obchodního centra v této lokalitě Město Poděbrady úspěšně blokuje takzvanou plánovací smlouvou.

Dne 26. února 2018 proběhla schůzka majitele pozemků a zástupkyně spol. Billa. Panem radním Marešem
    a Ing. Davídkem byl předložen návrh bodů plánovací smlouvy. Tento návrh, na který majitelé čekali více než rok, obsahuje naprosto nepřijatelné podmínky, a na dotazy nebyli přítomní pánové schopni konkrétně odpovědět. Jako nepřijatelné pro investora jsou závazky podmíněné studií Ing. Šintáka, která byla podkladem pro vypracování projektové dokumentace, připravované dešťové kanalizace (do Labe). Obchodní centrum a obyvatelé této části by se měli finančně podílet na nelogickém projektu města, odvodnění Jamborovky. Požadavek na 50% finanční spoluúčast na realizaci projektu odvodnění Jamborovky je ze strany města nehorázný ničím neopodstatněný a nelegitimní.

Na žádost o vydání souhlasného stanoviska ze strany majitele pozemků města Poděbrady odpovídá pan Langr 20. prosince 2017 takto, strana 2. „Rada města v souladu s usnesením krajského úřadu potvrdila, že nemá důvod blokovat další kroky nezbytné k výstavbě obchodního centra Billa za předpokladu uzavření plánovací smlouvy, která bude zejména obsahovat vzájemně nezbytné řešení problematiky podzemních vod a zeleně. Stejným způsobem jsme postupovali v případě investora pana Báši na Koutecké a podobně jednáme s dalšími developery, konkrétně panem Loudou i PMS. První lednová rada projedná návrh plánovací smlouvy, který vám bude
   

Billa
V těsné blízkosti prodejního areálu je počítáno s klidnou zónou a retenční vodní plochou.

        obratem zaslán k připomínkování. Věřím, že to bude podstatný krok k realizaci nákupního centra.“

Pan Langr uvádí, že stejným způsobem postupovali v případě ostatních investorů. Ano má pravdu. Vždy se ale jednalo o komunikace a chodníky v místě investice. V případě lokality Jamborovka investor co se týká komunikací, chodníků a infrastruktury jednal vždy v součinnosti a požadavky města. To, že město Poděbrady drží do současné doby v ruce horký brambor, co se týká nedořešených vlastnic
    kých vztahů musí právě pan Langr vysvětlit nám občanům!

Město Poděbrady si vykonstruovalo nesmyslný projekt odvodnění Jamborovky, a na odhadovaných nákladech 25 milionů Kč by se měl 50 % podílet investor?

Plánovací smlouva, předložená městem Poděbrady, obsahující podmínku, zaplať milý investore 12,5 milionů, a my Ti povolíme stavbu může evokovat jistý stupeň vydírání!