Přihláška do spolku
Rozvoj – Prosperita město Poděbrady, z.s.

Puškinova 1122, 290 01 Poděbrady
Zapsaný v spolkovém rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 69966
IČ: 06898572

www.rozvoj-prosperitapdy.cz

Přihlášku si stáhněte *doc    >>>ZDE<<<

Jméno:

Příjmení:                  

Datum narození:

Titul:

Bydliště

Ulice,č.p.:

Město:

PSČ :

Kontakty

Mobil :

E-mail :

Ve smyslu čl. IV Stanov spolku Rozvoj – Prosperita město Poděbrady, z.s. se sídlem Puškinova 1122, 290 01 Poděbrady, žádám o přijetí za řádného člena spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami spolku, respektuji je a zavazuji se je dodržovat. Souhlasím se stanovami spolku a hodlám se dle svých možností podílet na činnosti spolku a spolupracovat při naplňování jeho cílů.

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytuji na dobu mého členství ve Spolku.

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

                                                                                             Čestné prohlášení
Podepsáním této přihlášky potvrzuji, že proti mé osobě není v současné době vedeno žádné vyšetřování ani soudní jednání v jakékoli trestné věci, ani nejsem členem žádné extremistické organizace, která by směřovala k potlačení práv a svobod občana s jakýmkoli politickým, rasovým ani náboženským smýšlením. Jsem si vědom, že na základě nepravdivého prohlášení mi bude okamžitě ukončeno členství ve spolku Rozvoj – Prosperita město Poděbrady, bez jakékoli náhrady.

Četl jsem bez výhrad a potvrzuji svým podpisem při plném vědomí a bez nátlaku.

Datum podání žádosti :

Podpis žadatele :

Schváleno výborem spolku dne :

Podpis předsedy spolku :