STANOVY
                                                                                                                  spolku
                                                                                   
Rozvoj – Prosperita město Poděbrady, z.s.

                                                                                                                       čl. I
                                                                            Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je: Rozvoj – Prosperita město Poděbrady, z.s. (zapsaný spolek - dále jen spolek”).

2) Sídlo spolku: Puškinova 1122, 290 01 Poděbrady.

3) Účel spolku - Spolek vznikl jako dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v němž se sdružují zastánci i ochránci životního prostředí, krajiny, architektury, urbanismu a dalších práv občanů.

Charakter je zaměřen na poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, krajiny, ochrany památek i kulturních hodnot, a na další aktivity ve smyslu občanské společnosti.

Ve spolupráci s dalšími zastánci ochrany přírody a krajiny, architekty, památkáři a dalšími občanskými aktivisty důsledně sleduje dodržování právních předpisů ČR v této oblasti, dává podněty orgánům státní správy a samosprávy k nápravě necitlivých zásahů do přírody, krajiny a urbanistických sídel. Tuto činnost vykonává výlučně v souladu s právními předpisy ČR a principy trvale udržitelného rozvoje.   

                                                                                                                       čl. II
                                                                                                               Cíle činnosti

Cíle spolku jsou:

 1. přispívání k ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního dědictví, zdravých životních podmínek ve městě Poděbrady a jeho okolí,
 2. ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.)
 3. informační, poradenská a publicistická činnost zaměřená na informování občanů města Poděbrady a jeho okolí o stavu životního prostředí, jakož i o záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty města Poděbrady a jeho okolí,
 4. ochrana vod a životního prostředí (ve smyslu zákona č.254/2001 Sb.)
 5. ochrana území a staveb (ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.)
 6. podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických a společenských problémů města Poděbrady a jeho okolí, související zejména s dopravní situací, ochranou obyvatel před hlukem a znečišťováním ovzduší, ochranou městské zeleně a příměstských přírodních hodnot a ochranou městské památkové zóny, jejího ochranného pásma a jednotlivých památkově chráněných objektů, jakožto i dalších historických budov,
 7. propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného rozvoje města Poděbrady a jeho okolí, jakož i trvale udržitelného způsobu života,
 8. ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech
 9. ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
 10. prostřednictvím školních a volnočasových aktivit příznivě působit na děti a mládež, jejich výchovu a výuku.

                                                                                                               čl. III
                                                                                            Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

2) Hlavním formou dosahování cílů spolku je informační a poradenská činnost pro občany města   
    Poděbrad a jeho okolí, podpora vzájemné komunikace mezi občany

 1. ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.)
 2. organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku
 3. vydávání tiskových zpráv, letáků a publikací,
 4. účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
 5. kooperace s jinými, podobně zaměřenými spolky
 6. soustřeďování a poskytování informací
 7. poskytování pomoci, poradenství
 8. pořádání aktivit pro děti a mládež.
 9. osvětová činnost.

3) Podrobnější konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

                                                                                                                        čl. IV
                                                                                                              Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být jen bezúhonná fyzická osoba starší 18 let. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze nebo výbor spolku. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku, nebo výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

      Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů spolku.
  3. Člen má právo zejména
                    a.) účastnit se činnosti spolku
                    b.) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být  
                          volen do těchto orgánů
                    c.) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
                    d.) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
  4.  Člen má povinnost zejména
                    a.) dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku
                    b.) dodržovat vnitřní ujednání a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
                    c.) platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví členská schůze.
                    d.) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
   5. Členství zaniká
                    a.) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku
                    b.) rozhodnutím členské schůze o vyloučení
                    c.) nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
                    d.) úmrtím, zánikem spolku.

Výbor je oprávněn přijmout jako čestného člena spolku kteroukoli osobu, která projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá práv ani povinností vůči spolku vyjma těch, kteří mu stanovy výslovně přiznají. Pro zánik čestného členství se odst. 4 použije přiměřeně.

                                                                                                        čl. V
                                                                                            Orgány spolku

1.) Orgány sdružení jsou:

a.) členská schůze
b.) výbor a předseda spolku
c.) revizor spolku

                                                                                                     čl. VI
                                                                                         Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také, když o to požádá písemně 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

a.)schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto  
    rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku

b.) volí výbor spolku a revizora

c.)schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní
     zprávu

d.) přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena

e.) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

f.) stanovuje výši zápisného a členských příspěvků

                                                                                             čl. VII
                                                      Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

1) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je čtyřleté funkční období. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Činnost výboru spolku řídí předseda a místopředseda spolku.

2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.

Výbor spolku
     a.) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
     b.) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny
          stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; Jménem spolku jedná samostatně předseda. Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové výboru. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.

                                                                                                čl. VIII
                                                                                 Kontrolní komise

1) Kontrolní komise nebude ustanovená.

2) Kontrolní činnost spolku zajišťuje revizor volený členskou schůzí na dobu pěti let. Revizor spolku nesmí být členem výboru a nesmí vykonávat funkci pokladníka spolku.

2) Revizor připravuje kontrolní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

                                                                                                čl. IX
                                                                                   Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku, např. autorské honoráře za publikované příspěvky, konzultace apod. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.


3.)Výbor odpovídá za hospodaření spolku, zejména za soulad nakládání s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a stanovami.

                                                                                                            čl. X
                                                                                        Okolnosti zániku spolku

V případě zániku spolku bude případný likvidační zůstatek převeden do vlastnictví jiné neziskové organizace, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Nestane-li se tak do 3 měsíců od skončení likvidace spolku, bude likvidační zůstatek rozdělen rovným dílem mezi členy spolku

                                                                                                           čl. XI
                                                                                            Závěrečná ustanovení
1.) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem č.82/2012 Sb. §214 Spolek.
2.) Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 12.2.2018
3.) Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2

 

 V Poděbradech 12.2.2018

     

                                                                                                                                                                                                    Rozvoj – Prosperita město Poděbrady, z.s.

                                                                                                                                                                                                                         Předseda sdružení