PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ PODĚBRADŮM 

 

 

   Bod č.7               Podání podnětu k prošetření

 

 
     

 

    Povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře.
 
 
vvvv

Klíčovou povinností je povinnost nakládat s majetkem (včetně jeho správy) s péčí řádného hospodáře. Legislativní text toto pravidlo vyjadřuje v ustanovení § 38 odst. 1 zákona o obcích, podle kterého musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, přičemž obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Svou povahou se přitom jedná o obecnou zásadu, kterou je nutné respektovat při rozhodování o jakékoli majetkové dispozici, lhostejno, zda rozhodnutí činí zastupitelstvo, rada, starosta či obecní úřad.

Člen orgánu musí také rozhodovat informovaně – má tak povinnost seznámit se všemi důležitými informacemi, které by pro své rozhodování mohl potřebovat.

vvvv
 
Jaká vznikla městu Poděbrady škoda?
Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady:  strana 16 Výroční zpráva VaK 2016
 

 Cena díla:                                                          107.059.673,- Kč

 Z toho:           vlastní zdroje VaK Nymburk (úvěr):                                             50.000.000,- Kč 
                       úvěr s 0,79% úrokem bude splácen v letech 2016 - 2026
                       vlastní zdroje VaK Nymburk                                                          7.059.673,- Kč 
                       dotace MZe ČR:                                                                          50.000 000,- Kč
 V roce 2016 bylo zaplaceno 2.844.144,- Kč z jistiny a 222.105,15 Kč na úrocích. K 31.12.2016 zbývá doplatit 54.038.690,25 Kč.       

       
           
  Kdyby intenzifikace ČOV v režii města Poděbrady   
  Cena díla:                                                             107.059.673,- Kč  
  dotace MZe ČR:                                                                          50.000 000,- Kč  
  vlastní zdroje VaK Nymburk (úvěr):                                             50.000.000,- Kč  
  předpokládané výdaje na realizaci                                                7.059.673,- Kč   
     
  V roce  2026  po ukončení sjednaného nájemního vztahu by město mělo splacený úvěr a ČOV po vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku KN 256/2, který město prodalo VaKu, mělo ČOV plně ve svém majetku.   
     
 

 

Reálné vyčíslení škody zaviněné vedením města 

 
  Cena díla:                                                             107.059.673,- Kč  
  Technické zhodnocení, které zrealizoval nájemce na své náklady (bez přijaté dotace) je 60 153 313,-Kč. Při skončení nájmu po uplynutí doby nájmu tj. k 31.12 2026 proběhne mezi nájemcem a pronajímatelem finanční vyrovnání, spočívající v tom, že pronajímatel uhradí nájemci zůstatkovou hodnotu realizovaného technického zhodnocení, když tato hodnota bude činit 35 749 416,- Kč bez DPH. K této částce bude případně připočtena DPH podle platných předpisů v době realizace vyrovnání.