Schválený projekt -  Výzvy č. 45 - oblast podpory 1.2
Zaparkuj a pokračuj hromadnou dopravou

Celkové způsobilé výdaje :     18.592.940,00 Kč
Celková výše dotace rozpočtu RR:7.437.176,00 Kč
line1 5

V rámci prioritní osy  DOPRAVA byla v r.2010 městu Poděbrady přiznána dotace na  realizaci parkoviště pro cca 150 aut tzv.  parkoviště P+R  pro možnost odstavování vozidel občanů ze strany  Žižkova  vedle východu z podchodu. Smyslem parkoviště bylo zde zaparkovat, využít vlakové spojení do práce  a  večer odjet.  Tato dotace činila 7,5 mil kč z rozpočtovaných zhruba 23ti milionů,(což ve finále mohlo být v rámci výběrového řízení  vysoutěženo za daleko nižší náklady) ale novým vedením byla na jednom z prvních zastupitelstev  tato již přidělená dotace  navržena k vrácení, protože  dle jejich názoru takovéto velkorysé parkoviště  je nesmyslné,  a proto se pokusí  vyjednat novou dotaci na parkoviště menší . To se samozřejmě  nepovedlo a  záhy  se pochopitelně  ukázala  velká potřeba automobilistů či návštěvníků města  v těchto místech  odstavit auto,  přičemž  se tato potřeba  zvýšila v okamžiku zavedení nového parkovacího systému  z druhé strany nádraží.  Proto  zde narychlo a zřejmě i načerno  byly na náklady města vybudovány  zpevněné plochy pro pár aut  a ostatní auta jsou nahodile odstavována na sousedící  veřejné zeleni.

Na tuto akći bylo vydáno stavební povolení a na tuto akci byly opatřeny dotační peníze ze kterých byla akce spolufinancována. Jednalo se o stavbu parkoviště na straně Žižkova u východu z podchodu ČD.  Mělo zde být záchytné bezplatné parkoviště pro lidi, kteří dojedou na nádraží a potom pokračují dále vlakem. Z parkoviště je nedaleko na nádraží,  městský úřed i do centrálního parku. Součástí parkoviště byla protihluková stěna tvořená výsadbami stromů a keřů.

Tato akce byla novým vedením města odmítnuta. Protože však v blízkosti nádraží je málo parkovacích stání, tak zde město za své peníze bez stavebního povolení a na stejném místě začalo stavět parkovací stání.