Hospodaření s dešťovou vodou HDV

Rekonstrukce ulice Revoluční a legislativa  v praxi.

Ucelený souhrn  : http://vodnihospodarstvi.cz/destove-kanalizace/

Vody odváděné do dešťové kanalizace

Je nutné rozlišovat pojem „znečištěné srážkové vody“ a „odpadní vody“. Srážkové vody po styku s povrchem mohou být podle čl. 5.2.3 v ČSN 75 6101 klasifikovány jako znečištěné, nebo neznečištěné.

Podle odstavce 2., § 38 vodního zákona odpadními vodami nejsou srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (Vyhláška č. 104/1997 Sb. – Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích). V případě pochybností o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad.

Základním legislativním předpisem obsahujícím platnou koncepci pro nakládání se srážkovými vodami (obvykle se používá dříve zavedený pojem „hospodaření s dešťovými vodami, zkráceně „HDV“) je zákon o vodách č. 274/2001 Sb., který každému stavebníkovi ukládá povinnost se srážkovou vodou nakládat přímo na svém pozemku (a to i v případě rekonstrukcí a změn užívání stavby). Legislativně se však primárně neřeší koncepční změny ve vztahu ke stávající (dříve vybudované) zástavbě, která je z hlediska odvádění srážkových vod majoritní oproti výstavbě nové. Zákon č. 254/2001 Sb., § 5 odst. (3): Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby.

Takže pokud vodoprávní úřad rozhodne, že se jedná o komunikaci nebo objekt, kde vznikají znečistěné srážkové vody nesmí být odváděny do Labe. Pokud vodoprávní úřad rozhodne, že se jedná o vody neznečistěné platí Zákon č. 254/2001 Sb., § 5 odst. (3)

Další regulaci pro nakládání se srážkovými vodami obsahuje Vyhláška 268/2009 Sb., § 6 odst. (4), Připojení staveb na sítě technického vybavení:
(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.