Ulice Revoluční - Podvodné jednání a politická arogance zastupitelů

Postupně každý den doplňujeme o fakta!

Úderem 14 té hodiny dne 23.10.2019 pan starosta Červinka zahájil žádně ohlášené 6.zasedání Zastupitelstva města Poděbrady. Jednacím bodem číslo 16. byl zápis z kontroly 7/2019- Kontrola investiční akce dešťová kanalizace Revoluční - Jamborovka, předložený předsedou kontrolního výboru panem PaedDr. Miroslavem Káninským.
KV Kaninsky                prehrat
Pro objektivní vytvoření si vlastního názoru doporučujeme shlédnout záznam jednacího bodu 16. zápis z kontroly 7/2019

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

"povinnost zastupitele pečovat o svěřený majetek tak, jak by o svůj majetek pečoval rozumně uvažující/opatrný vlastník. Jinými slovy, zastupitel musí rozhodovat ve prospěch obce bez upřednostňování vlastních zájmů nebo se má před hlasováním dostatečně zamyslet nad důsledky svého rozhodnutí"

Tolik zevrubně, co obnáší být jedním z těch 21 co rozhodují a bez nadsázky mají v rukou rozvoj a hospodaření města.        <<Zde více>>   

Rekonstrukce ulice Revoluční ve faktech
Komunikace, je bezpochyby ve vlastnictví Středočeského kraje, který je jako majitel ze zákona odpovědný za nakládání s dešťovými vodami. Zákon č. 254/2001 Sb., § 5 odst. (3).  Ano opravdu "jsou stavebníci povinni".

29.6.2016  Stavebník Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, (Středočeský kraj), kterou zastupuje FORVIA CZ  s.r.o., Kolínská 1, Kluk, Poděbrady podal žádost o územní a stavební rozhodnutí této akce. Žádost obsahovala kompletní PD, včetně řešení odvádění a likvidace dešťových vod. Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení zpracována včetně řešení odvádění a likvidace dešťových vod vybudováním zasakovacích objektů s bezpečnostním přelivem.

Zasedá Rada města a dne 5.12.2016 projednala a svým usnesením č. 882/2016  vzala na vědomí informaci ohledně navrhovaného řešení odvodnění komunikace. V důvodové zprávě je uvedeno, že „území je zcela nasycené vodou a vrstvy podloží nejsou pro vsak vhodné“; materiál do RM předložil Ing. Ivan Zajíček, vedoucí odboru investic. 

Město přebírá iniciativu:

Usnesením č. 105/2017 ze dne 3.2.2017 RM rozhodla pověřit pana Ing. Jana xxxx, k zastupování Města Poděbrady ve všech územních a vodoprávních řízeních v lokalitě Jamborovka Poděbrady.

Usnesením č. 138/2017 ze dne 22.2.2017 rozhodla RM I. podat za Město Poděbrady námitky k ochraně zájmů města a zájmů občanů města Poděbrady dle § 89 odst. (4) zákona č. 183/2006, v platném znění ke společnému řízení na stavbu III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční Poděbrady III, Poděbrady a ukládá odboru investic za účasti vedení města vyvolat jednání k řešení dešťové kanalizace v ulici Revoluční.

Stavební úřad - ústní jednání dne  27.2.2017. Na tomto jednání účastníka řízení město Poděbrady zastupoval pan Ing. Jan Šinták, který z pozice zplnomocněnce řízení vznesl námitky, že s takto navrženou stavbou nesouhlasí. Dešťová voda se nesmí vsakovat a dokumentace se musí předělat a doplnit o projekt odvádění dešťových vod.
Město Poděbrady tímto kraj zbavuje odpovědnosti, přebírá iniciativu financuje a  zpracovává PD dešťové kanalizace!

Občanské sdružení Rozvoj - prosperita město Poděbrady velmi tvrdě poukazuje na nesprávný postup města ve věci rekonstrukce ulice Revoluční.     << ZDE>>

Město vydává tiskovou zprávu:  Fakta k průběhu rekonstrukce ulice Revoluční. 
Městský úřad výrobce dezinformací!  Takto jsme informovali my    <<ZDE>>
Projektant nechal zpracovat stanovisko autorizovaného, odborně způsobilého hydrogeologa RNDr. Zbyňka Alinče   <<ZDE>>

Prostřednictvím zastupitele nám bylo toto stanovisko způsobilého hydrogeologa doručeno s poznámkou, proč klameme veřejnost a lžeme. Selský rozum a tak trošku i nastudování problematiky  možného vsakování dešťových vod v Poděbradech a především v oblasti ulice Revoluční nás   inspirovalo k osobní návštěvě pana hydrogeologa RNDr. Zbyňka Alinče. Po vzájemné výměně poznatků k dané lokalitě a konstatování skutečnosti, že kolem komunikace ulice Revoluční vedou dva 2-3 m pásy zeleně a stromořadí tento vlastnoručně doplňuje ke svému stanovisku následující text.      <<ZDE>>

Následně výše uvedený hydrogeolog  RNDr. Zbyňek Alinče  vypacovává "Dodatek k vyjádření autorizované osoby ke vsakování srážkových vod do podloží z ulice Revoluční, město Poděbrady". Tento dodatek obdrží vedení města a investiční odbor. Mimo jiné je v dodatku uváděno -  "Vzhledem k tomu, že k předmětné komunikaci oboustranně přiléhá zelený pás osázený stromy, jehož celková šíře dosahuje 5 až 6 m, je možné zasakovat srážkové vody z předmětné komunikace přelivem do těchto pásů zeleně, jak je to v podstatě prováděno v současné době".                     <<ZDE>>

Velké zděšení. Tento dodatek výrazně ohrožuje již rozpracované záměry vedení města. Je osloven další obětní beránek  a tento přímo na zadání zpracovává další studii.