Takže neslibujeme, ale „makáme.”

Vedení města se snaží za každou cenu vzbudit u občanů zdání, jak moc se snaží! Stále dokola tvrdí tu obehranou písničku, že nekalé živly pomlouvají, za každou cenu hledají záminku, jak pošpinit tak skvělou práci sehraného týmu. No přece týmu pana Langra ve funkci starosty města. Ale on sám, jak ve své skromnosti tvrdí by nic neprosadil a tak má k ruce silné koaliční jádro odborníků – Ing. Zbyňka Lukavce, Jiřího Mareše, Mgr. Ivana Uhlíře a paní Ing. Janu Veberovou. Snad jediné dva členy tohoto skvěle sehraného týmu je zde na místě omluvit a to paní Mgr. Jindru Dlabovou a pana Jiřího Felkra.

A tak makáme! Řekli jsme si: „Proč asi ten projektant, který pracoval pro kraj, změnil již hotové, logice věci a místu realizace to nejvhodnější řešení!“ Odpověď je jednoduchá. No přece město Poděbrady, za které kope tak skvělý tým se postaralo o změnu, kterou uměle vykonstruoval odbor investic společně s panem Šintákem. Světlo světa spatřuje na objednávku „zřejmě této partičky“ stanovisko autorizovaného, odborně způsobilého hydrogeologa.

Oslovujeme projektanta společnosti FORVIA CZ s.r.o a zároveň zástupce stavebníka (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje). Proč nebylo využito jeho projektové dokumentace, kdy pro lokalitu Revoluční vypracoval s jednoznač
ným
   

ným závěrem řešení odvádění a likvidace dešťových vod vsakováním?


Odpověď? Město Poděbrady napadlo svým delegovaným zástupcem panem Šintákem celý projekt a tak si společnost FORVIA CZ s.r.o. objednává vyjádření autorizované osoby ke vsakování srážkových vod do podloží. Zadání jasně vztahující se k samotné komunikaci v ulici Revoluční. V závěru vyjádření autorizované osoby je, že ve výše uvedeném úseku jsou nevhodné geologické a hydrogeologické poměry pro zasakování srážkových vod do podloží.

Osobně jednáme se zpracovatelem tohoto vyjádření panem RNDr. Alinčem. Tento byl zpočátku zaskočen naším zájmem o danou problematiku. Po vzájemné konzultaci a vysvětlení celého rozsahu projektu dospěl k jednoznačnému závěru. Pan RNDr. Alinče konstatoval, že vhledem k zadání posuzoval skutečně jen samotnou opravovanou komunikaci, bez přihlédnutí k okolnímu terénu. V případě, že se podél uvažované komunikace nachází oddělovací zelené pásy, je situace diametrálně odlišná od zadání a je nutné uvažovat o odvádění a likvidaci dešťových vod vsakováním.

Následně pan RNDr. Alinč vypracoval dodatek k „Vyjádření autorizované osoby ke vsakování srážkových vod do podloží v ulici Revoluční město Poděbrady“ ze dne 1.9.2016.

     OPŽP Využití dešťové vody v obcíc 1 333
        V tomto vyjádření jednoznačně konstatuje, že se jedná o prostředí, které může spolehlivě akumulovat vodu z přívalové srážky, která bude následně převážně z půdy evapotranspirována. Retenční kapacita přilehlých pásů zeleně několikanásobně přesahuje množství srážkové vody. Řešení vsakem je navíc výhodné z hlediska závlahy stromové a bylinné zeleně.

Kde jinde než v ulici Revoluční využít pásy zeleně k vsakování srážkové vody.
   

Otázkou zůstává, jak se nyní zachová vedení města Poděbrady. Jak konstruktivně naloží s tímto novým dokumentem?
Vážení spoluobčané, nadále budeme makat, aby tento dokument nezapadl do zapomnění.

Chceme změnu. Proč město zapomíná na cyklisty? Na cyklostezku se zapomnělo? Ta končí u železničního přejezdu.