Ulice Revoluční – je předmětem pouhého politikaření, neschopnosti, nebo …?

Městský úřad výrobce dezinformací!

Tisková zpráva poděbradské radnice k ulici Revoluční.
Pozemek komunikace, která leží v ulici Revoluční, je pozemek Středočeského kraje. Stavebníkem zmíněné akce je Krajský úřad Středočeského kraje. Stejně tak projektant rekonstrukce ulice Revoluční vyšel ze soutěže vypsané krajem. Z tohoto ověřitelného výčtu je jasné, že celá akce není v žádném případě akcí města Poděbrady. Město
    Poděbrady bylo účastníkem řízení v projektové dokumentaci pouze na základě toho, že je majitelem sousedních pozemků a krajský pozemek je na katastrálním území Poděbrady. Součástí této „krajské“ stavby rekonstrukce ul. Revoluční je však participace města na dešťové kanalizaci, která se do tělesa ulice logicky umístí v rámci rekonstrukce.     Projektant odstoupil od řešenílikvidace dešťových vod v komunikaci vsakem na základě upozornění města, že v blízkém okolí podle hydrogeologických posudků není vsakování vhodný způsob řešení likvidace dešťových vod.
Na základě toho si projektant nechal zpracovat stanovisko autorizovaného, odborně způsobilého hydrogeologa RNDr. Zbyňka Alinče, ze kterého jasně vyplývalo, že vsakování v lokalitě Revoluční
   

je zcela nevhodné kvůli nevyhovujícím místním geologickým a hydrogeologickým poměrům
Pan Jiří Mareš jako radní města komentuje tuto tiskovou zprávu na sociálních sítích takto:
„Jak je vidět informovat veřejnost lze i seriózně bez konspiračních teorii, domněnek, polopravd a lží. Stačí pracovat s fakty.“

line1 5
Pojďme tedy pracovat se skutečnými fakty!

Záměrně pro přehlednost rozdělíme na dvě linie vývoje – průběh akce „žadatel, stavebník“ (Středočeský kraj) a město Poděbrady jako účastník, projektant a finanční krytí.

Začínáme - žadatel podává žádost.

29.6.2016
  Stavebník Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (Středočeský kraj) , kterou zastupuje FORVIA CZ, s.r.o , Kolínská 1, Kluk, Poděbrady podal žádost o územní a stavební rozhodnutí. Projekt byl v pořádku, obsahoval vše včetně řešení odvádění a likvidace dešťových vod.

Pro orientaci a upřesnění – Za krajskou správou jde pouze výstavba samotné komunikace nic jiného. Společnost FORVIA CZ, s.r.o. zpracovala pro projekt, který zahrnoval výstavbu chodníků, vjezdů a veřejného osvětlení. Veškerá tato realizace a financování jde za městem Poděbrady.

 
   

V souběhu s touto investicí bylo plánováno výměna plynových rozvodů (s předstihem ze strany plynařů realizováno. Dalším logickým krokem je v rámci výstavby obnova splaškové kanalizace, kterou provede v průběhu výstavby společnost VaK.

Žadatel byl dne 13.7.2016 vyzván k doplnění žádosti, neboť chyběla smlouva o právu stavby na pozemcích ve vlastnictví města Poděbrady a jednoho soukromého vlastníka. Z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení a žadatel byl vyzván k doplnění.

Žadatel, (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) dne 8.10.2016 podal žádost o prodloužení termínu k doplnění podkladů. Stavební úřad dne 12. 10. 2016 této žádosti vyhověl. Smlouva se soukromým vlastníkem byla doplněna 29. 9. 2016 a s městem Poděbrady dne 26. 1. 2017.

  
   

Revolucni
        
Důležitou dopravní tepnu na Žižkově – podstatnou část Revoluční ulice, čekají zásadní 
         změny.

        Toliko zatím ve stručnosti k průběhu a postupu realizace opravy Revoluční ulice. Nicméně pro pořádek a časovou souslednost vývoje je nutné zde zmínit, že 3.5.2016 byl do funkce vedoucího investic      města Poděbrady jmenován pan Ing. Ivan Zajíček a nahradil odcházejícího pana Ing. Josefa Malinu.

line1 5
V tomto okamžiku by se dalo konstatovat - cílová páska v úrovni očí. Může se kopnout. Vše se podařilo vyladit a po všech peripetiích může kraj přistoupit k realizaci. Město Poděbrady může získat novou komunikaci.
Ale to by nebyly Poděbrady a podivná rozhodnutí vedení města. Město, v " zájmů města a zájmů občanů", jak říkává s oblibou pan Langr přichází  v Revoluční s revolučním řešením!
line1 5

Město Poděbrady se stává hlavním hráčem. Vstupuje na scénu a jedná.

5. 12. 2016 Rada města Poděbrady projednává „Návrh na udělení souhlasu s navrhovanou likvidací dešťových vod v ulici Revoluční v Poděbradech.“  Předkládá Ing. Ivan Zajíček, vedoucí odboru investic Usnesením č. 882/2016 Rada města Poděbrady neschvaluje, ale pouze bere na vědomí informaci ohledně navrhovaného řešení odvodnění komunikace v rámci akce Středočeského kraje "III/32916 Poděbrady, ulice Revoluční", zpracované firmou FORVIA CZ s.r.o., Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4.
Důležité zde důrazně zmínit, že projekt společnosti FORVIA CZ řeší odvodnění komunikace vsakováním!
   

Důležitým a klíčovým momentem ve vývoji je, že se na scéně v průběhu října a listopadu 2016 objevuje nový hráč řešící do této doby další ze sporných projektů a to J A M B O R O V K U. 

Od této chvíle vstupuje do hry společnost VP Projekting, s.r.o. Jednatelem a 100% majitelem je pan Ing. Šinták a události se začínají odvíjet v rytmu podnikatelských zájmů tohoto pána. Pan Šinták má zelenou

Dne 22. 2. 2017 nastává zásadní zlom, kdy Rada města projednává Návrh na podání námitek ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na stavbu  III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční. Usnesení č. 138/2017

   

Rada města Poděbrady bere na vědomí Informaci o probíhajícím společném územním a stavebním řízení na stavbu: III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční Poděbrady III, Poděbrady a připomínkách vypracovaných panem Šíntákem jednatelem a 100 % vlastníkem společnosti VP Projekting, s.r.o. Připomínky vypracované panem Šintákem ani objednávka k jejich zpracování nejsou známé. Nicméně objednávka č.00004/2017 ze dne 4.1.2017 z odboru investic by mola mít s těmito připomínkami souvislost.

 Rada města Poděbrady  r o z h o d l a (hodila vidle) podat za Město Poděbrady námitky k ochraně zájmů města a zájmů občanů města Poděbrady ke společnému řízení na stavbu III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční Poděbrady III, Poděbrady.

   

Rada města Poděbrady ukládá odboru investic panu Zajíčkovi, za účasti vedení města vyvolat jednání k řešení dešťové kanalizace v ulici Revoluční.

Zároveň Rada města Poděbrady dne 22. 2. 2017 schvaluje  svým usnesením č.141/2017  Smlouvu o spolupráci s firmou VP PROJEKTING s.r.o., IČ 63676907, se sídlem Přemyslova 84/3, Vyšehrad, 128 00 Praha 2 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Sjednaná odměna 800 Kč hodina. Smlouva podepsána ze strany VP Projekting s.r.o. dne 8. 2. 2017, za město Poděbrady dne 1. 3. 2017 číslo smlouvy 2017/00079

line1 5

Projekt ulice Revoluční se posouvá.
Stavební úřad oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení společného řízení a ústního jednání dne 27.2.2018.

Na tomto jednání účastníka řízení město Poděbrady zastupuje pan Ing. Jan Šinták, který z pozice zplnomocněnce řízení a za přítomnosti Mgr. Ivana Uhlíře vznesl námitky, že s takto navrženou stavbou nesouhlasí. Dešťová voda se nesmí vsakovat a dokumentace se musí předělat a doplnit o projekt odvádění dešťových vod.

Díky zásahu města Poděbrady (nesouhlasu se stavbou a návrhu jiného řešení) se tedy řízení přerušuje.

Žadatel (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) byl vyzván dne 20. 3. 2017 k doplnění dokumentace včetně vyjádření VaK Nymburk a.s. ke způsobu řešení odvádění dešťových a povrchových vod.

Dne 24. 4. 2017 – společnost VP Projekting s.r.o., kde jednatelem společnosti a 100 % vlastníkem je pan Ing. Jan Šinták, zpracovává čistopis dokumentace „Poděbrady, Revoluční – dešťová kanalizace

   

 pro stavební povolení ulice Revoluční dešťová kanalizace.

Zde není doposud jasné, kdo tuto dokumentaci objednával a platil.

Pro stavební řízení byla dokumentace doplněna a doloženo vyjádření společnosti VaK Nymburk ze dne 5. 5. 2017, že s navrženým řešením souhlasí, že tento stav potrvá maximálně dva roky od kolaudace předmětné komunikace.

Stavební úřad tak dne 10. 5. 2017 oznámil veřejnou vyhláškou pokračování společného řízení a pozval k ústnímu jednání na den 8. 6. 2017. K tomuto termínu ústního jednání však žadatel tj. (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) nepředložil stanovisko MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

    V důsledku těchto skutečností stavební úřad dne 17. 7. 2017 usnesením řízení opět přerušuje a vyzývá žadatele, aby doplnil žádost o vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, k doplnění projektové dokumentace, kterou se řeší odvádění dešťových a povrchových vod na výše uvedené stavbě.

Dne 18.7.2017 MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí vydává vyjádření ve kterém Vodoprávní úřad Poděbrady nesouhlasí s realizací stavby.

Zcela pochopitelně je ze strany vedení města Poděbrady vyvíjen tlak na VaK Nymburk, aby odblokoval patovou situaci a našlo se řešení ve smyslu (oblečená neoblečená, na kole,
   

pěšky a učesaná neučesaná). VaK vyhovuje a tak ve stanoveném termínu, dne 14. 9. 2017 MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí vydává další stanovisko, ve kterém již s realizací stavby souhlasí za stanovených podmínek, kde z hlediska vodního hospodářství konstatuje, že stavba nemá zajištěný odvod dešťových vod na dobu životnosti díla, že do doby vyřešení odvodu dešťových vod odpovídající životnosti díla, bude stavba užívána ve zkušebním provozu.

Na základě všech souhlasných stanovisek stavební úřad dne 18. 10. 2017 vydává Rozhodnutí, územní rozhodnutí a stavební povolení.

Protože se opravdu jednalo o nestandardní řešení, podává proti tomuto rozhodnutí účastník řízení p. Radovan Farid odvolání. Spis byl postoupen odvolacímu orgánu Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 24. 1. 2018.

ukonceni k ulici Jiraslova

Odvodňovací roura pana Šintáka končí u železničního přejezdu. „Zaslepená.“ Společnost VaK přešlapuje na místě a mění své stanoviska zřejmě podle počasí a hlavně jak pan Langr píská. Opravdu sladěný tým. Pozoruhodný a hodnou zřetele je úsek řešený protlakem. V tomto úseku je projektována Trubka DN 800.

No a nemůže být překvapením, že odvolací orgán dne 11. 4. 2018 svým rozhodnutím rozhodnutí MěÚ Poděbrady zrušil a vrátil k novému projednání.

Po vrácení spisu dne 25. 4. 2018 stavební úřad Poděbrady novou výzvou vyzývá stavebníka k doplnění dokumentace.

    Následně bude pokračovat v řízení a po novém projednání věci vydá rozhodnutí, ve kterém bude dbát na to, aby stavba byla v souladu se všemi předpisy, a před vydáním rozhodnutí seznámí účastníky řízení se všemi podklady.

V Poděbradech začíná hon na čarodějnice a začíná se hledat viník!!!
     Sociální sítě jsou plné vzájemného osočování a zaručených zpráv. Hlavní roli a taktovku drží Facebookový neoficiální profil Město Poděbrady. Tento Face profil potvrdil nadstandartní vztahy s tiskovou mluvčí města.Město Poděbrady vydává poprvé v historii Tiskovou zprávu viz výše Ulice Revoluční – je předmětem pouhého politikaře ní nebo možné korupce?     Město Poděbrady nechce, aby v žádném případě ten pomyslný černý Petr zůstal v jejich balíčku karet.

Město má trumf v ruce. Přichází se stanoviskem autorizovaného, odborně způsobilého hydrogeologa RNDr. Zbyňka Alinče.

 Moznosti reseni vsaku