Otevřená zodpovědná politika a dlouhodobý komplexní rozvoj –
to je naše představa rozvoje a prosperity Poděbrad, ne jenom pro roky 2018-2022.

Volte číslo 8.

Rozvoj Prosterita Realiste 1

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

podklad hvezda modra bilac8

  Frantisek Trestik 1      

  František Třeštik
     Lídr volebního uskupení

     Na následujících řádcích se seznámíte s volebním programem volebního uskupení Rozvoj-Prosperita město Poděbrady    
     společně s REALISTY

     Přebíráme hlavní programový bod Realistů a ten tedy zmíním již zde. Slib plnit sliby.

     Čtyři roky se zúčastňuji řádných jednání zastupitelstva města a sbírám zkušenosti. Nebyl jsem jen ukázněným posluchačem, 
     ale tak trošku Rebelem. Díky tomu vznikl náš program „10 realistických kroků vpřed“. Populistická volební uskupení jsou
      zvyklá  na prosazování svých slibů zapomenout v okamžiku, kdy se uzavřou volební místnosti, Rozvoj – Prosperita společně s 
      Realisty   se svých cílů výměnou za pozice rozhodně nevzdá. To je náš program.

  

Emil Ženatý 

Člen Realistů

Naším hlavním úkolem je prosazování programu  Rozvoj - Prosperita město Poděbrady společně s REALISTY. Nikdy jsem nebyl politicky činný, naopak politika mi byla vždy svou nekalostí, podlostí a lží cizí. To se zlomilo až v loňském roce, kdy jsem narazil na novou stranu Realisté, která svým programem a vystupováním naplňovala moje názory. A protože mám vnučku a další je na cestě, rozhodl jsem se, že v tomto stále se zhoršujícím světě různých nesmyslných nařízení, korupce, lajdáctví a vlády neodborníků už musím něco zkusit změnit.

Emil Zenaty 13

 Motto RPP text bíla kuziv

podklad hvezda bila c.8 Hlavní body programu.

  1. Řízení a správa města, využití moderních technologií, Chytré město  (Smart City) Efektivní veřejná správa,
  2. Zodpovědné plánování rozvoje města
  3. Bezpečné město a doprava
  4. Bydlení, urbanistická kvalita, vzhled města, památky, infrastruktura
  5. Školství a vzdělávání
  6. Sociální a zdravotní služby
  7. Životní prostředí, zeleň
  8. Lázeňství a cestovní ruch
  9. Služby, obchod, průmysl, podnikání, zaměstnanost
  10. Kultura, sport, rekreace a volnočasové aktivity

Klíčové body volebního programu, určující směr rozvoje a prosperity města Poděbrady, dále rozpracované v kapitolách:
a. Čistírna odpadních
vod (dále jen ČOV) - provedeme kompletní analýzu současného stavu. Zahájíme jednání, viz kapitola 7.1
b. Sportovní areál Ostende. Vypracujeme závaznou studii rozvoje území Na Ostende s možností vybudování sportovního komplexu místo BIOS haly s víceúčelovou sportovní halou ne jen na míčové hry, krytý plavecký bazén s kompletním zázemím wellness, saunovým světem a dobrou restaurací. Plavecký bazén využívající odpadní energii chlazení ze zimního stadiónu. V nově vzniklém sportovním areálu najdeme prostor pro nekrytý venkovní bazén se zázemím.
c. Parkování v centru města. Vypracujeme studii proveditelnosti výstavby komplexu parkoviště, jednoho podlaží soustředěné zdravotní péče a jednoho podlaží multifunkčního kulturního Centra. V případě reálnosti projektu zahájíme proces výstavby vícepodlažního parkoviště u Růžového slona (jedno podlaží pod úrovní terénu, dvě nízko profilová podlaží nad úrovní terénu.
d. Zadržování dešťové vody v místě. Ulice Revoluční. Okamžitě zahájíme jednání s krajem o návratu k původnímu projektu z roku 2016, který město Poděbrady zmařilo. Vypracujeme koncepci hospodárného nakládání s vodními zdroji.
e. Nadjezd Jiráskova – Revoluční. Budeme hájit oprávněné zájmy města Poděbrady v rámci výstavby, úprav a modernizací křížení železničních tratí v k. ú Poděbrady.
f. Multifunkční domov. Zahájíme jednání s Krajským úřadem pro Středočeský kraj ohledně vybudování specializovaného a multifunkčního domova pro seniory s Alzheimerovou chorobou a jinými stařeckými demencemi, jehož součástí bude lůžková hospicová péče, odlehčovací služby (krátkodobý pobyt seniorů na dobu určitou) a denní stacionář.    

line1 5 

podklad hvezda modra bilac8

          “Město pro občany, občané pro město“
  1. Řízení a správa města, bezpečnost, informační a komunikační technologie
1.1 Chytrá radnice. Chytrá řešení v oblasti veřejné správy a samosprávy využívající moderní digitální technologie.
1.2 Věnovat se oblasti lidských zdrojů, zkvalitnit práci samosprávy a státní správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich  pracovníků.
1.3. Budeme prosazovat zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zapojení občanů do jeho tvorby.
1.4. Je nezbytné stabilizovat městský úřad, organizace zřizované městem a posílit odbory, které připravují žádosti o dotace.
1.5. Chceme zapojit občany do dění ve městě, do rozhodování o rozvoji města, to je pro nás klíčové. Zachováme pravidelné obchůzky po městě podle pevně daného 
        harmonogramu. Budeme využívat institut anket a   při závažných rozhodnutích referendum.
1.6. Všechny městské části mají mít svůj místní výbor. I na Žižkově bude tento výbor zřízen
1.7. .Zajistíme kontrolu hospodaření města hloubkovým forenzním auditem.
1.8. Technické služby převedeme do organizační složky města. Základním posláním technických služeb bude opět
        řádná péče o město. Vyloučíme nesmyslné předražené nakupování prací a služeb.
1.9. Zřídíme oficiální Facebookový profil, Město Poděbrady, který bude denně aktualizován a využíván pro podněty
       a připomínky občanů
   
  2. Zodpovědné plánování rozvoje města
2.1. Občané se budou podílet na vylepšení města a tvorbě strategického plánu. Městské komise a výbory obsadíme odborníky z řad občanů. Pořádání anket, referend a veřejných prezentací u klíčových otázek a zásadních investičních akcí je pro nás nedílnou součástí rozhodování. Názor občanů musí být brán jako důležitá část projektu.
 

obr 1680x250

line1 5

podklad hvezda bila c.8 

 

3. Bezpečné město a doprava
3.1  Budeme usilovat o zklidnění dopravy v centru města. Zahájíme jednání s ministerstvem dopravy o zrušení poplatku na dálnici D11
        v úseku Poděbrady-západ (Exit 35) Poděbrady-jih (Exit 39)
3.2 Severní obchvat. Zadáme studii projektu propojení obchvatu mezi městy Nymburk a Poděbrady (silnice I/38) se silnicí na Kouty až
       na silnici I/32 od Jičína.
3.3  Budeme hájit oprávněné zájmy města Poděbrady v rámci výstavby, úprav a modernizací křížení železničních tratí v k. ú Poděbrady.
       Jedná se o přejezdy – přejezd Na Hrázi, Boučkova – Stavební, polní přejezd u školního statku, Velké Zboží a ulice Revoluční –
       Jiráskova (přejezd bude zrušen a nahrazen nadjezdem a mimoúrovňovým křížením pro chodce s bezbariérovým přístupem).
        V rámci projektových příprav se zasadíme o nové řešení týkající se napojení ulic Budovcova a Za Nádražím.
3.4  Tranzitní kamiony do Poděbrad nepatří! Úplné vyloučení tranzitní, zejména kamionové dopravy mimo město je klíčovým
        předpokladem pro zlepšení dopravní situace a životního prostředí v Poděbradech.
3.5  Parkování v centru města – vypracujeme studii proveditelnosti, a následně zahájíme proces výstavby vícepodlažního parkoviště u
        Růžového slona (jedno podlaží pod úrovní terénu, dvě nízko profilová podlaží nad úrovní terénu).
3.6. Vybudováním parkoviště u Růžového slona bude možné navázat na zmařený projekt „Chceme vrátit do centra lázeňskou atmosféru
        Poděbrad.“ Proměna by se týkala Riegrova náměstí, Náměstí 5. května a přilehlé ulice Lázeňská.
3.7.  Zasadíme se o vybudování sítě bezpečných a vzájemně propojených cyklistických tras ve městě i v návaznosti na okolí, včetně 
        vybavení. Cíl - Propojit cyklostezky a cyklopruhy již realizované v ulicích Fügnerova a Jiráskova a v ulicích Na Valech.
3.8. Chytré parkování. Převedeme stávající nevyhovující systém na moderní platformu jednoduchého placení parkovného s přehledem
        volných parkovacích míst pomocí interaktivních cedulí. Parkovací systém upravíme tak, aby byl vstřícnější k občanům města.
3.9.  Vybudujeme komplexní informační systém v dopravě a propojíme jej s městským informačním systémem.
3.10.Zajistíme dostatečný počet strážníků Městské policie a jejich vybavenost a stanovíme jejich osobní okrskovou zodpovědnost
3.11. Využitím Smart technologií zajistíme trvalý dohled nad cykloprovozem v areálu lázeňského parku.

 

 

line1 5

 

podklad hvezda modra bilac8

 

 

4. Bydlení, urbanistická kvalita, vzhled města, památky, infrastruktura

 4.1. Naší prioritou bude náprava dlouhodobě zanedbávaného a odkládaného koncepčního řešení oprav chodníků. Pasportizace stavu
       chodníků, posouzení stavebně technického stavu všech komunikací pro pěší a následná kategorizace závad bude základním  
       podkladem pro cílevědomou nápravu mnohdy již za hranou havarijního stavu a bezpečného provozu.  Ve spolupráci s občanskou
      veřejností zvažujeme možnost svépomocné nápravy špatného stavu chodníků s finanční a technickou spoluúčastí města. Propojení
      s interaktivním systémem, bude umožňovat přímý vliv občanů na rychlost oprav havarijních stavů. 

4.2 Provedeme hloubkovou analýzu již schválené studie obnovy veřejného osvětlení města Poděbrady v časovém úseku roků
      2018-2028. Studie schválená v roce 2018 nesplňuje parametry kladené na moderní řešení Smart City. Rekonstrukce veřejného
      osvětlení by se měla stát jednou z významných investic města koncepčně zahrnující postupnou integraci všech dostupných  
      nejmodernějších technologií.

4.3 Budeme řádně a důsledně respektovat územní plán města

5. Školství a vzdělávání

5.1 Naším cílem je vybudování dopravního hřiště pro poděbradské školy a školky a školy okolní. Tím zvýšíme poučenost a povědomí dětí o tom, jak se mají v dopravě chovat.

5.2. Budeme budovat a řádně udržovat dětská hřiště a veřejná sportoviště.

5.3. Chytrá klíčenka. Díky využití bezkontaktního čipu může zastat funkci čtenářské průkazky Městské knihovny  Poděbrady nebo čipu pro objednání a výdej obědů ve školní jídelně.

 

 

 line1 5
 

podklad hvezda bila c.8

 

 

 

6.Sociální a zdravotní služby

 6.1. Sociální a zdravotní komise bude provádět pravidelné aktualizace přehledu o zdravotnických zařízeních ve městě.

6.2. Realizací výstavby vícepodlažního parkovacího domu na parkovišti u Růžového slona, by bylo možné následně vybudovat komplex
       dvou podlaží. Jedno podlaží využité jako komplex zdravotnických služeb. Vybudování městské polikliniky, kde budou soustředěny
       ambulantní ordinace specialistů. Další podlaží jako multifunkční kulturní centrum. (více kultura)

6.3. Budeme i nadále finančně podporovat Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady (CSZS Poděbrady)

6.4. Zavedeme, případně budeme podporovat aktivity typu Univerzita třetího věku, která nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro
       aktivní seniory s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s
       lidmi a odborníky z praxe.

6.5. Zahájíme jednání s Krajským úřadem pro Středočeský kraj ohledně vybudování specializovaného a multifunkčního domova pro
       seniory s Alzheimerovou chorobou a jinými stařeckými demencemi, jehož součástí bude lůžková hospicová péče, odlehčovací
       služby (krátkodobý pobyt seniorů na dobu určitou) a denní stacionář.

6.6. Nadále budeme podporovat v případě zájmu ze strany veřejnosti službu „ Senior taxi v Poděbradech“.

 

 

 

 

 

line1 5

 

podklad hvezda modra bilac87. Životní prostředí, zeleň

7.1 Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) - provedeme kompletní analýzu současného stavu.
    
7.1.1. Okamžitě přistoupíme k jednání se společností VaK se snahou o narovnání vzájemných obchodních vztahů.
       7.1.2. Stávající nájemní smlouvu převedeme na smlouvu pachtovní, případně provozovatelskou, takovýto smluvní vztah je ze zákona
                  preferovaný.
       7.1.3. Intenzifikací ČOV vznikl městu Poděbrady závazek vůči společnosti VaK v celkové výši cca 40 milionů korun. Tento bude 
                 jednorázově splatný v roce 2026. Vytvoříme fond finanční rezervy umožňující v roce  2026 tento závazek města, bez ohrožení 
                 finanční stability, uhradit.
      7.1.4. Neohrozíme udržitelnost dotačního titulu 50 milionů. Částku, kterou získala společnost VaK v rámci intenzifikace ČOV po dobu
                jeho udržitelnosti, tj. 10 let.
      7.1.5. Vzhledem k prokazatelné nečinnosti vedení města, neřešení celého procesu intenzifikace ČOV a zavedenému oficiálnímu   
                termínu „Necháme vyhnít“ zahájíme právní kroky k prověření, zda nedošlo ze strany vedení města Poděbrady k porušení 
                zákona jednat s péčí řádného hospodáře.
      7.1.6. Jako významný akcionář VaKu Nymburk budeme prostřednictvím nově delegovaných zástupců města do představenstva a 
                 dozorčí rady kontrolovat hospodaření společnosti VaK. Budeme důsledně dbát a kontrolovat připojování okolních obcí na ČOV.
                Je nutné respektovat výraz „Lázeňské město“ a ne stoka okresu!

7.2. Od začátku roku 2024 bude zakázáno, v souladu se zákonem, ukládat na skládky směsný komunální odpad, stejně jako recyklovatelné a využitelné odpady. Pro ně bude nutné najít jiné využití. Problém bude zejména s tou částí odpadu, který nelze dále recyklovat. Budeme cíleně řešit zpracování komunálního odpadu. Město musí být připraveno, jak dále bude nakládat s komunálním odpadem.
7.3. Rozšíříme sběr tříděného odpadu. Zavedeme výrazné cenové zvýhodnění cílových skupin – např. barevné pytle na tříděný odpad do domácností.
7.4. Šetrně k městské zeleni – je vzácná a důležitá pro život ve městě. Integrace generelu zeleně do projektu „ Chytrá radnice“, následná pasportizace a péče o zeleň.
7.5. Budeme důrazně dohlížet na hospodárné nakládání s vodou. Zachycování dešťové vody v místě –zalévání zeleně apod.
7.6. Ulice Revoluční a oblast Jamborovky bude řešena v souladu se zákonem o zadržování dešťové vody v místě. STOP trubce do Labe.
7.7. Konec plýtvání s pitnou vodou. Vyřešíme zalévání lázeňského parku labskou vodou.
7.8. Budeme komplexně řešit zadržování dešťové vody v místě, ne jenom v centru Poděbrad, Žižkova, ale i v částech Přední  Lhota, Polabec, Kluk a Velké zboží.
7.9. Pokud získáme vaší přízeň okamžitě podáme přihlášku do programu 129 293 MZe "Podpora opatření na rybnících a malých vodních  nádržích ve vlastnictví obcí" termín přihlášek 17.9.2018 do 15.01.2019

 

 

  line1 5

podklad hvezda bila c.8

 

8. Lázeňství a cestovní ruch
8.1. Rozšíříme partnerskou spolupráci se zahraničními lázeňskými městy obdobného typu
8.2. Uzavřeme smlouvu s lázněmi o údržbě okolí lázeňských objektů.
8.3. Provedeme analýzu smluvního vztahu uzavřeného mezi městem Poděbrady a pořadatelem Mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií společností SOUNDTRACK FESTIVAL a.s.  Zaměříme se na prověření vyváženosti smluvního vztahu mezi smluvními partnery a vyúčtování poskytnuté finanční dotace. 
8.4. Návrat k tradicím lázeňské atmosféry. Ve spolupráci s Lázněmi a.s. připravíme seriál „Dobová atmosféra lázní počátku minulého století“.
8.5. Poděbrady v mobilu. Opět jedno z řešení Smart city, aplikace, určená nejen pro turisty, ale zejména pro občany Poděbrad, kteří se zde dozvědí vše o městě, mohou vyhledat jakékoliv kontakty a rovnou volat či psát odpovědným úředníkům či vedení města.

9. Služby, obchod, průmysl, podnikání, zaměstnanost
9.1. Provedeme zmapování chybějících služeb ve městě a vyvineme snahu o jejich zavedení.
9.2. Podpoříme výstavbu obchodního centra na Žižkově v oblasti Jamborovky. Nebudeme klást nesmyslné požadavky na poskytnutí  částky 50% z nákladů realizace dešťové kanalizace do Labe.  ( tj. cca 12,5 milionů).
9.3.Vstoupíme v jednání s vlastníkem vodárenské věže VaK Nymburk, abychom zajistili důstojné využití této památky na území města. Chceme zde vybudovat kavárnu se stálou výstavou historických fotografií Poděbrad a v posledním patře vybudovat vyhlídkový ochoz.

10. Kultura, sport, rekreace a volnočasové aktivity
10.1. Ne jen plavecký bazén. Oprášíme již 10 let zapomenutý projekt sportovního centra naOstende. Vypracujeme závaznou studii rozvoje území Na Ostende s možností vybudování sportovního komplexu místo BIOS haly s  víceúčelovou sportovní halou ne jen na míčové hry, krytý plavecký bazén s kompletním zázemím wellness,saunovým světem a dobrou restaurací. Plavecký bazén využívající  odpadní energii chlazení ze zimního stadiónu. V nově vzniklém sportovním areálu najdeme prostor pro nekrytý venkovní bazén se  zázemím.
10.2. Provedeme revitalizaci areálu přírodního koupaliště na jezeru.
10.3. V návaznosti na realizaci parkovacího domu a podlaží zdravotnických služeb vybudovat jako další podlaží multifunkční kulturní centrum.
10.4.  Provedeme revitalizaci a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice
10.5. Poděbradská sportovní s.r.o. – přehodnotíme význam této společnosti. Vrátíme odpovědnost zpět na jednotlivé sportovní kluby a spolky.
10.6. Podpora sportu – je nutné vytvořit podmínky pro všestranné zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit. Kromě dětí a mládeže bude podporován pouze výkonnostní sport.
10.7. V části "C" parku (ulice Na Valech pod slonem) vybudujeme dětské hřiště, jehož součástí budou i vodní prvky, (malé brouzdaliště, výstřiky s mlhou). Samozřejmostí bude i plácek pro míčové hry a herní prvky pro větší děti.  (Architekt parku nemá námitky).

line1 5