PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ  PODĚBRADŮM

 

vvvvvvvvvvvvvvvvv 

1.  Udržení stávající vodohospodářské infrastruktury a Č0V Poděbrady v majetku Města Poděbrady 

Proč je nutné udržet vodohospodářskou infrastrukturu v majetku města?

                                                                                                    Tlacitko body petice 2

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
     
 

2.  Prověřit, zda nedošlo v souvislosti s rekonstrukcí (intenzifikací) ČOV provedené v letech 2014 až 2017 ze strany zástupců města jako nájemce ČOV a nájemníkem, současně investorem rekonstrukce, společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (dále jen „společnost VaK Nymburk“) k netransparentnímu postupu při rekonstrukci ČOV.

Město Poděbrady zadalo vypracování několika znaleckých posudků. Závěry posudků byly vedením města zcela ignorovány.

                                                                                                    Tlacitko body petice 2

 
     
 

3. Prověřit, zda nedošlo nepochopitelně liknavým postojem vedení Města Poděbrady v rámci rekonstrukce k neoprávněnému vyvedení ČOV z majetku Města Poděbrady za účelem neoprávněného obohacení se třetích osob na úkor Města Poděbrady.

Bývalý starosta a vedení města Poděbrady nesou plnou odpovědnost za právní nejistotu ve vztahu k majetku města. Rekonstrukce ČoV proběhla ze strany nájemce VaK Nymburk bez jakéhokoliv právního ujednání s pronajímatelem městem Poděbrady. Dlouhodobě řešeno stylem " NECHÁME VYHNÍT" 

                                                                                                    Tlacitko body petice 2

 
     
 

4. Zahájení procesu k vyjasnění skutečných majetkoprávních vztahů mezi nájemcem ČOV Městem  Poděbrady a nájemníkem ČOV společností VaK Nymburk.

Společnost VaK Nymburk realizovala výstavbu nové části čističky v rámci rekonstrukce ze 2/3 na svém pozemku. Část technologie 1/3 byla instalována do původní budovy čističky odpadních vod v majetku města. 

Tlacitko body petice 2

 
     
 

5. Požadujeme prověřit, zda bývalé vedení Města Poděbrady poskytlo pravdivé údaje poskytovateli dotace  tj., Ministerstvu zemědělství, že investorem je společnost VaK Nymburk.

Zřejmě nezbytnou podmínkou pro získání dotace na rekonstrukci ČOV od Ministerstva zemědělství, kde jako stavebník a zároveň jako investor vystupoval VaK Nymburk, byl souhlas Města Poděbrady, že investorem je VaK Nymburk.

Tlacitko body petice 2

 
     
 

6. Požadujeme prověřit, zda Město Poděbrady mohlo být v rámci procesu rekonstrukce (intenzifikace) ČOV Poděbrady přímým příjemcem dotace, která byla poskytnuta Ministerstvem zemědělství,společnosti VaK Nymburk.

Proč Město Poděbrady neusilovalo o získání přímé dotace na rekonstrukci vlastního majetku?

Tlacitko body petice 2

 
     
 

7.Požadujeme podání podnětu k prošetření trestně právní odpovědnosti k postupu bývalého vedení města, za hranou povinnosti péče řádného hospodáře a napravení majetkoprávních vztahů mezi Městem Poděbrady a společností VaK Nymburk.

Nevyjasněné majetkoprávní vztahy a netransparentní průběh rekonstrukce mohou nést tyto znaky trestně právní odpovědnosti.

Tlacitko body petice 2

 
     
 

8.  Požadujeme, aby v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřídilo zastupitelstvo Města Poděbrady peněžní fond s názvem Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku Města Poděbrady (dále jen „fond“).

Město Poděbrady fond financování a obnovy vodohospodářského majetku zřízený NEMÁ.

 Tlacitko body petice 2

 
     
 

Podpisem petice „Voda a ČOV patří Poděbradům“ se spojují lidé usilující o nedotknutelnost majetku Města Poděbrady a vnímají nakládání s vodou jako s veřejnou službou a nikoli jako pouhý zdroj zisků korporací.

Jedinci sami nemají šanci sjednat nápravu, proto tímto tvoří komunitu s cílem společně si pomáhat a prosadit „moc bezmocných, tj. přimět vedení Města Poděbrady činit jasné kroky k prošetření a nakládání s majetkem Města Poděbrady a správu vody dnes orientovanou na zisk vrátit na správu orientovanou na zájmy občanů Města Poděbrady.

 
     
 

                                               Komunita činí a podporuje reálné kroky vedoucí k nápravě:

 
  1. Usilujeme o objasnění „Co zbylo Městu Poděbrady z majetku ČOV Poděbrady“ a nadále udržení stávající vodohospodářské infrastruktury a ČOV Poděbrady v majetku města.  
     
 

2. Podání podnětu k prošetření trestně právní odpovědnosti k postupu bývalého vedení města, za hranou povinnosti péče řádného hospodáře a napravení majetkoprávních vztahů mezi Městem Poděbrady a společností VaK Nymburk.

 
     
 

3. Zahájit jednání se společností VaK Nymburk o vzájemném vypořádání majetkových vztahů v návaznosti na intenzifikaci ČOV Poděbrady.

 
 

                                                                 

                        PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ  PODĚBRADŮM

 

 
 

Tuto petici „Voda a ČOV patří Poděbradům“, předkládá Rozvoj – Prosperita město Poděbrady, z.s. s podporou Přísaha občanské hnutí

Puškinova 1122, 290 01 Poděbrady, IČ: 06898572

 
     
                                                                       Petici sestavil petiční výbor:

František Třeštik, Puškinova 1122, 290 01 Poděbrady

Jiří Felkr, Dr. Beneše 607, 290 01 Poděbrady

 
     
 

                                Zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen:

František Třeštik, Puškinova 1122, 290 01 Poděbrady

Jiří Felkr, Dr. Beneše 607, 290 01 Poděbrady