PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ  PODĚBRADŮM

 

 

Bod č. 2              Závěry soudního znalce

 

 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Význam ČOV spočívá především v tom, že se jedná o majetek aktivní a mohl by být i ekonomickým přínosem pro město. Tento argument mimo jiné potvrzuje znalecký posudek objednaný Městem Poděbrady a zpracovaný panem Ing. Radimem Alexou ke dni 24.10.2014. Samotné závěry tohoto posudku byly jednoznačně opomenuty a zastupitelstvo Města Poděbrady jako takové dále postupovalo ve věci samotné intenzifikace zcela v neprospěch města. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

                                                                                     Soudní znalec potvrdil 

 

      Hodnota společnosti, kterou představuje ČOV Poděbrady jako samostatná provozní jednotka je ve výši

 

                                   166,291 tis. Kč

            Střední hodnota obvyklé ceny byla stanovena ve výši

 

                                    70,000.000 Kč

 

Znalec se domnívá, že předmětem Intenzifikace ČOV mělo být takové stavební, technické a provozní opatření, které zajistí plnění limitů vypouštěných odpadních vod dle  nařízení vlády na dobu dalších cca 15 let, současně za minimální vynaložené náklady a na pozemcích vlastníka pozemku města Poděbrady.

 

Při odhadu výše investice postupem minimalizujícím náklady na dosažení požadovaných limitů znalec konstatuje, že pokud by bylo postupováno dle doporučení v oponentních posudcích výše investice by se (odborným odhadem) pohybovala na úrovni cca 25 mil. – 35 mil. Kč (tj. cca 1/3 předpokládané investice ve výši 106 mil. Kč). 

 

 

Stanovisko znalce:


1) Znalec nedoporučuje prodej ČOV Poděbrady z majetku Města žádnému subjektu, a to minimálně po dobu trvání nájemní smlouvy s provozovatelem VaK (r. 2026).

2) Znalec nedoporučuje „převod“ dosud nepřevedených kanalizačních stok ve vlastnictví města jinému subjektu a to minimálně po dobu trvání nájemní smlouvy s provozovatelem VaK (r. 2026).

3) Znalec doporučuje diskutovat model odkanalizování okolních obcí do ČOV Poděbrady. Nedoporučuje koncentrovat „okolní odpadní vody“ do zastavěné části Poděbrad, zejména s ohledem na možná rizika nejen zápachu, ale i ovlivnění spodních vod v důsledku havárií a průsaků (není mu známo, že by toto bylo posouzeno). Spíše se přiklání k lokálním biologickým čistírnám u jednotlivých obcí.

4) Znalec vnímá stavbu Intenzifikace ČOV Poděbrady jako stavbu realizovanou na účet jejího provozovatele (VaK) se záměrem napojení okolních obcí. Není mu známá existence právních dokumentů, které by stávajícímu provozovateli ČOV umožnily v intenzifikované čistírně čištění odpadních vod i okolních obcí (většího objemu než zátěž města Poděbrady a sjednaných obcí).

5) Znalec Městu doporučuje akumulovat prostředky z ročního nájemného z pronájmu ČOV a po uplynutí sjednaného nájemního vztahu (r. 2026) tyto prostředky použít k odkoupení objektů vzniklých v rámci Intenzifikace ČOV do vlastnictví Města. Kanalizační vedení vložená do akciové společnosti VaK vyčlenit ze správy akciové společnosti a zajistit jejich správu vlastními prostředky (nap. společností zřízenou Městem).

 

 
 

                                                              

                   Posudky na hodnotu ČOV zmařily plány na prodej 

 Vedení města v rozpacích, jak dále naložit s řádně zaplacenými posudky. 

......protože skutečně v tuto chvíli se to tímto způsobem někam posouvá, ale nevíme kam. Protože nikdo nemáme patent na rozum a nikdo nemáme křišťálovou kouli......  Přiznání pana starosty Langra!

https://youtu.be/qY5kBpNhLFU