PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ PODĚBRADŮM 

 

 

   Bod č.6               Prověření možnosti příjemce dotace

 

 
 

 

Město Poděbrady nejdříve zcela nepochopitelně prodává své pozemky KN 256/2 přiléhající k ČOV.

 
VaK Nymburk  zpracovává  projektovou dokumentaci na "Intenzifikaci a rozšíření čistírny odpadních vod Poděbrady", která již zahrnuje výstavbu biologické linky na odstraňování dusíku a biologického znečištění včetně nové dosazovací nádrže na svém pozemku. V prosinci 2009 zastupitelstvo města Poděbrady zaujalo vstřícný postoj k přípravě tohoto projektu. Projekční práce pokročily a k žádosti o vydání územního rozhodnutí je potřebný souhlas vlastníků sousedních pozemků, tj. města Poděbrady.  Město Poděbrady vyslovilo souhlas s touto stavbou na sousedním pozemku, který není ve vlastnictví města. Zastupitelé města Poděbrady ve svém usnesení dali pouze souhlas, že stavba bude realizována na pozemcích VaK Nymburk.  V usnesení zastupitelstva 53/2010 NENÍ žádný souhlas o  investorovi. Jedná se pouze o souhlas s umístěním stavby na sousedním pozemku.  
     

 Usneseni 53 2010 web

Toto usnesení datované rokem 2010 bylo zneužito a bývalý starosta města pan Langr postupně umožnil svým postojem společnosti VaK Nymburk zcela ovládnout majetek města ČOV. 
     

Proč město Poděbrady neusilovalo o získání přímé dotace na rekonstrukci vlastního majetku?

Po celé volební období 2010 - 2018, kdy byl pan Langr ve funkci starosty města je možné zaznamenat názorové obraty, cílené manipulace a v konečném důsledku stav, kdy město Poděbrady nemá žádné smluvní ujednání s nájemníkem VaK Nymburk o vzájemném vypořádání pronajímaného majetku. 
 
Mohlo město Poděbrady získat jako majitel ČOV dotaci na rekonstrukci přímo?
Dotaz na poskytovatele dotace Ministerstvo zemědělství.
Odpoved MZe 01 Odpoved MZe 02  

 

Město Poděbrady mělo svůj majetek rekonstruovat, NE  NÁJEMCE, který sleduje pouze svůj zisk!

Série na sebe navazujících cílených kroků usvědčuje vedení města z cíleného vyvedení čistírny odpadních vod z mjetku města. 
vvvvvvvvvvvvvv  1. Město prodává cíleně svoje pozemky společnosti VaK Nymburk vvvvvvvv 
  2. Zpracovaná projektová dokumentace společností VaK jednoznačně zahrnuje umístění stavby i na pozemky, které již nejsou ve vlastnictví města.  
  3. Projektová dokumentace, dle oponentních posudků, které si nechává město Poděbrady zpracovat obsahuje zcela zásadní technologické vady. Tyto skutečnosti jsou vedením města bagatelizovány a nebyly s budoucím stavebníkem a investorem VaK Nymburk důrazně komunikovány.   
  4. Město Poděbrady jako vlastník zcela záměrně neusiluje o získání dotace na rekonstrukci ČOV. Žadatelem o dotaci, která je primárně určená pro obce v jejímž majetku jsou čistírny odpadních vod se nepochopitelně stává na základě udělení výjimky pouhý nájemce. Jednou z formálních podmínek pro získání dotace je souhlas majitele ČOV, že investorem nebude město Poděbrady, ale samotný nájemce VaK Nymburk.   
  5. Otázkou zůstává, proč město Poděbrady jako majitel s péčí řádného hospodáře nežádalo o dotaci. Město Poděbrady bylo v situaci, kdy by žádalo jako majitel a ne jako pouhý nájemce!  
  6. Město Poděbrady nechalo v tichosti a bez jakýchkoliv smluvních ujednání, zcela nevýhodně pro město provést společnosti VaK Nymburk rekonstrukci.  
  7. Po uplynutí nájemní smlouvy, (závěr roku 2026) pokud bude chtít udržet ČOV ve svém majetku bube nutné odkoupit zpět pozemek, který město společnosti VaK Nymburk prodalo. Dále pak vzájemné finanční vypořádání zhodnoceného majetku a v neposlední řadě investici do stavby vybudované nyní na cizím pozemku.  
  8. V průběhu zkušební doby byly zjištěny závažné technologické pochybení. Technické nápravy zcela obchází projektovou dokumentaci a jsou překážkou k převzetí celého díla po ukončení nájemní smlouvy.