Pravda o vodě - Voda není samozřejmost, proto hospodaření s ní musí zůstat veřejnou službou a ne kšeftem samo-vyvolených.

Nenecháme do očí byjící vyvádění strategického majetku města v zájmu osobních ambicí bez řešení!!!!

O čistírně odpadních vod v Poděbradech lze bez nadsázky hovořit jako o rodinném stříbře, a je bezesporu jedním ze strategických majetků města. Samozřejmě, že se k tomuto  strategickému majetku  vážou  další neméně důležité součásti, které tvoří významný celek a město  investovalo v průběhu let ve prospěch obyvatel nemalé finanční prostředky. Strategické rozhodování o intenzifikaci čistírny odpadních vod (dále jen ČOV)  často probíhalo mimo zastupitelstva, byly zcela záměrně opomíjeny výsledky odborných posudků. Nebyl brán zřetel na oprávněné výhrady ze strany některých zastupitelů a tito byli postupně umlčeni, aby mohl nerušeně probíhat model v plné režii těch samo-vyvolených. Dnes nás na každém zastupitelstvu v  přímém přenosu přesvědčují o jedinném možném řešení a ubezpečují, že jimi navrhované řešení je pro město Poděbrady to nejideálnější.

Opak je pravdou -  ČOV Poděbrady se stala nástrojem politické korupce.

Jak jinak si vysvětlit nerozhodnost statutárních zástupců města v čele s panem Langrem. Je radost poslouchat jeho hřímání ve jménu spravedlnosti v jiných zcela marginálních případech. Každý občan, který je bedlivým pozorovatelem, si názor udělá sám, aniž by mu kdokoliv musel něco podsouvat. Mimo to, ta odpovědnost neleží jen na bedrech zvolených zástupců, ale i nás všech obyvatel. Každý z nás by si měl dát ruku na srdce a zeptat se, kolik jsem toho osobně udělal, aby tato situace, nazvaná „rozebírání majetku města“, nenastala?

Vedení a rada města, která má právní odpovědnost, dospěla do etapy „pracovně vyhnívající“.

Reakce občanské iniciativy vzešla jednoznačně na výzvu pana Langra, kdy na jednom ze zastupitelstev pronesl „… my chceme tady slyšet nějaké názory, abychom se posunuli, protože sami v radě města nejsme schopni najít to nejlepší východisko …“ nebo konstatováním „… se to tímto způsobem někam posouvá, ale nevíme kam, protože nikdo nemá patent na rozum, nikdo nemáme křišťálovou kouli …“  tímto jednoznačně voličům a občanům Poděbrad předestřel skutečný stav.

V řádně fungující demokracií by měla následovat jeho sebereflexe a okamžitá rezignace, nebo vyjádření nedůvěry ze strany zastupitelů.

Odpovědnost starosty, členů zastupitelstva a rady upravuje zejména zákon č. 128/200 Sb., o obcích, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 Pro pochopení všech souvstažností  a úpravy smluvních vztahů mezi městem Poděbrady a společností Vak Nymburk a.s. je nutná jasná definice pojmů.

Město Poděbrady je
veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Město (Obec)" (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí, ...) se vztahuje k Městu (Obci).

Vak Nymburk a.s. je
Akciová společnost je právnická osoba, jejímž statutárním zástupcem je volené představenstvo (správní rada). Majetek je rozdělen na určitý počet akcií, původně vydaných s určitou nominální či emisní hodnotou; jak se s akciemi obchoduje, vzniká a mění se i jejich tržní hodnota.

Město Poděbrady je druhým největším akcionářem ve společnosti VaK Nymburk a.s. 
Rok 2016     
počet kusů akcií 119.859              Podíl v % 15,982                   Výroční zpráva rok 2016.
                    Úplná tabulka akcionářů viz. výroční zpráva VaK Nymburk a.s. strana 9.

Rok 2017      počet kusů akcií 119.859              Podíl v % 15,651                   Výroční zpráva rok 2017.         Dividendy za rok 2017 před zdaněním - 441.380,--Kč
                    Úplná tabulka akcionářů viz. výroční zpráva VaK Nymburk a.s. strana 15.

Rok 2018      počet kusů akcií 119.859              Podíl v % 14,409                   Výroční zpráva rok 2018.
                    Úplná tabulka akcionářů viz. výroční zpráva VaK Nymburk a.s. strana 21.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že každý ze subjektů je samostatný právní subjekt s jasnou právní subjektivitou. Nemělo by být tedy předmětem spekulací, že může dojít v obchodních vztazích k jakýmkoliv nestardantním ujednáním, které by jednu nebo druhou strau znevýhodňovaly. Vždy musí oba subjekty jednat s péčí řádného hospodáře. To, že v průběhu let 2010 do současné doby Město Poděbrady trestuhodně podceňovalo svým přístupem celý vývoj ve věci intenzifikace ČOV je nyní k plné tíži statutárního vedení města. Město Poděbrady je nyní v situaci, kdy nemá žádné právní podklady k řešení. Je plně ve vleku a mantinelech nastavených společností VaK Nymburk a.s.

Rekapitulace majetku města v oblasti vodohospodářské infrastruktury:

Město Poděbrady má se společností Vak Nymburk uzavřené následující nájemní smlouvy:
Nejvýznamnější nájemní a pachtovní smlouvy, které uvádí Vak Nymburk ve své výroční zprávě za rok 2017 
1. Město Nymburk -       ČOV Nymburk, vodovodní a kanalizační řady                                                 roční pacht           6 100 000,--Kč
2. Město Poděbrady -    ČOV Poděbrady                                                                                          roční nájemné       4 064 000,--Kč
3. Město Poděbrady -   kanalizační řady                                                                                           roční nájemné       1 659 970,--Kč
4. Město Poděbrady -   vodovodní řady                                                                                              roční nájemné         578 296,-- Kč
Celkem nájemné Poděbrady                                                                                                                                       6 302 239,-- Kč

 Z výše uvedeného je zřejmé, že VaK Nymburk má s městem Numburk uzavřenou pachtovní smlouvu, která bube zřejmě vhodnější než nájemní smlouva. Zřejmě nejvhodnější a zcela transparentní by bylo uzavření  provozní smlouvy. Titul provozní smlouva je vzhledem k správnému právnímu postupu asi tím nejvhodnějším řešením. Ukázka "Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu."

ČOV Poděbrady v majetku města:
V roce 2016 došlo k přeúčtování na účtech
Přeúčtování  na účet 021-Stavby    z účtu 036 Dlouhodobý majetek určený k prodeji  ve výši 117 932 tis. Kč
V průběhu let 2014 - 2016 došlo v rámci intenzifikace ČOV k stavebním úpravám a demontování nevyužitelné technologie. Na základě těchto skutečností mělo dojít k 31.12.2016 k inventarizaci zůstatkového technického vybavení a změny stavu jednotlivých stavebních částí přináležících k ČOV Poděbrady.

Společnost VaK Nymburk a.s. provedla intenzifikaci ČOV Poděbrady, je jediným příjemcem dotace, investorer a tedy i nesporným majitelem celého objemu díla týkajícího se této intenzifikace.

 Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady:  strana 16 Výroční zpráva VaK 2016
    - cena díla:                                107.059.673,- Kč      
       z toho: vlastní zdroje:              57.059.673,- Kč                  
                   dotace MZe ČR:          50.000 000,- Kč
                   Úvěr s 0,79% úrokem bude splácen v letech 2016 - 2026.
                   V roce 2016 bylo zaplaceno 2.844.144,- Kč z jistiny a 222.105,15 Kč na úrocích. K 31.12.2016 zbývá doplatit 54.038.690,25 Kč.

  

 

Stane se ČOV Poděbrady nástrojem politické korupce?