Za Občanskou iniciativu
František Třeštik  

                                                                                                                                                         Poděbrady 11.duben 2017


Věc veřejná „ Výzva zastupitelům“ ve věci ČOV Poděbrady             

Vážení zastupitelé,
vzhledem k tomu, že v rámci 30. bodu projednávání dne 12. 4. 2017 zastupitelstva města Poděbrady (dále jen „města“) je řešení problematiky ČOV, činíme Vám, jako občanská iniciativa (dále jen „OI“) tuto výzvu.

Vyzýváme Vás, abyste podpořili aktivitu OI směřující k zastavení „vyvádění ČOV Poděbrady“ z majetku města a podpořili proces „navrácení“ ČOV do aktivního využívání městem a do majetku města.   

Našim záměrem je zachování strategického majetku města (mimo jiné i ČOV, rozvody kanalizace, vodní zdroje apod.) a zamezení dalších kroků vedení města, které jsou směrovány k omezování přímého vlivu města na jeho základní funkce.

Připravujeme právní kroky proti konkrétním osobám, které se podílely a podílejí na činnostech (pro město nevýhodných), a těm, které svým rozhodnutím přispívají k jejich naplnění.

Domníváme se, že jde o úmyslné chování osob pověřených správou veřejného majetku, neboť došlo k vědomému ignorování zjevných skutečností (technických odborných dokumentů a posudků), které poukazovaly jak na technicky chybné řešení vlastní rekonstrukce ČOV, tak na pochybení správního i právního charakteru v průběhu povolovacího řízení.

Jako zástupci občanů města jsou zastupitelé povinni rozhodovat při správě majetku města co nejlépe ve prospěch města. Svým rozhodnutím se nezbavují odpovědnosti při výkonu této činnosti. (hlasovací, návrhové, kontrolní apod.) Jde o odpovědnost morální i právní. Proto vás jménem OI žádám o uvážlivý postoj a postup při projednávání této věci s ohledem na výše uvedené.

Jako občan města jsem několikrát využil možnost přímého vystoupení na řádných zasedáních zastupitelstva města a snažil se poukázat na některá rozhodnutí vedení města, která nebyla a nejsou zcela zjevně v zájmu města. Z našeho pohledu kroky města vedly nehospodárnému nakládání s veřejným majetkem.

Výsledkem několikaletého působení a aktivit vedení města došlo fakticky k vyřazení původní ČOV z činnosti a jejím nahrazením ČOV nové na pozemku VaK a.s, což vede k její nepotřebnosti, významnému propadu její hodnoty (snížení majetku města). O strategickém významu již bylo napsáno. Nejde tedy jen o porušení nájemní smlouvy.       

V tomto okamžiku se nová stavba ČOV nachází před kolaudací.

Dne 10. 3. 2017 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění jsem požádal vedení města o poskytnutí některých informací vztahujících se k problematice související se stavbou ČOV. Plné znění je přílohou tohoto dopisu. Před vypršením zákonné lhůty na poskytnutí informací jsem obdržel sdělení, ve kterém vedení města podmiňuje poskytnutí požadovaných informací složením částky 4.540,--Kč z důvodů mimořádného a rozsáhlého vyhledávání požadovaných informací (viz Příloha č.1_2). Můj dotaz je komponován ze 14 bodů (viz Příloha č.1_1). Byť informace nebyly vedením města dosud poskytnuty, z dostupných podkladů rozebíráme odpovědi na položené otázky s jistou mírou neurčitosti. Domníváme se, že zastupitelé by měli mít k dispozici veškeré informace, včetně těch, o které žádáme, k řádnému posouzení problematiky.

Citují se položené otázky a předkládá se úvaha o skutečném stavu
1.) Kdo byl žadatelem o dotaci na intenzifikaci ČOV?
     Z dostupných podkladů vyplývá: Z rozhodnutí vyplývá, že investorem (tj. i příjemcem dotace) byla společnost Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. Zbývající
     část investice hradil z vlastních zdrojů VaK. 

2.) Udělilo město souhlas s realizací intenzifikace a se způsobem jejího provedení?
      Z dostupných podkladů vyplývá: S odkazem na přiložený dokument lze spíše konstatovat, že realizovaná stavba v té podobě jak se nachází, nebyla
      odsouhlasena rozhodnutím zastupitelstva města. (viz příloha č. 5 a 6).

3.) Podílelo se město jinak na procesu získání dotace pro intenzifikaci ČOV?
      Z dostupných podkladů vyplývá: Nejsou známy písemné dokumenty z jednání  rady města ani z řádných zasedání zastupitelstva v průběhu let 2010 až 
      2017. 

4.) Udělilo město v rámci procesu intenzifikace ČOV souhlas se zásahem do stavby nacházející se na pozemku parc. Č. st. 256/19, k. ú. Poděbrady, ve
     vlastnictví města Poděbrady?
      Z dostupných podkladů vyplývá: Nejsou známy písemné dokumenty z jednání  rady města ani z řádných zasedání zastupitelstva v průběhu let 2010 až 2017.

5.) Udělilo město souhlas společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k podání žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV?
      Z dostupných podkladů vyplývá: Nejsou známy písemné dokumenty z jednání  rady města ani z řádných zasedání zastupitelstva v průběhu let 2010 až 2017.

6.)
Proč nepodalo město samo žádost o tuto dotaci?
     Komentář: Toto je otázka na vedení města a činnost zastupitelů. Z dostupných materiálů je možné zjistit, že město mohlo jít stejnou cestou jako VaK
     Nymburk a.s. Z pravidel pro poskytnutí dotace Příloha č.1 (čl. II odst. 2) nicméně vyplývá, že investorem, tj. i příjemcem dotace, mohly být pouze obce nebo
     svazky obcí, přičemž je zřejmé, že společnost VaK není ani jednou z těchto možností. Dále není jisté, zda společnost splnila podmínky (pokud jde o
     kapacity dle čl. II. odst. 1 Pravidel). V tomto ohledu je nicméně nutné odkázat na čl. I odst. 5 pravidel, který stanoví, že „V odůvodněných případech může
     MZe rozhodnout o odlišném postupu oproti ustanovení těchto Pravidel.“ Z uvedeného lze dovodit, že si společnost Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. na
     Ministerstvu zemědělství dojednala výjimku a byla jí udělena dotace, i když nesplňuje minimálně podmínku vymezení okruhu investorů. O správnosti tohoto
     postupu by pravděpodobně mohl rozhodnout UHOS nebo jiná kontrolní instituce.
     Ve  vztahu k městu lze zmínit dvě významné podmínky:
                         -  příjemce dotace nesmí po dobu 10 let převést investiční majetek, který vznikl s účastí podpory (příloha č.2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
                            bod 10.),
                          - příjemce je povinen užívat financovanou výstavbu ve veřejném zájmu tak, aby nedocházelo k zakládání veřejné podpory (příloha č. 1, která je
                            nedílnou součástí Pravidel, bod 15.).Je zřejmé, že Město bylo od počátku tím „nejvíce oprávněným“ subjektem k získání dotace na
                            intenzifikaci ČOV.

7.) Investovalo město nějaké finanční prostředky do intenzifikace ČOV? Pokud ano, o jakou částku se jednalo?
      Z dostupných podkladů vyplývá: Nejsou známy písemné dokumenty z jednání  rady města ani z řádných zasedání zastupitelstva v průběhu let 2010 až 2017.

8) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vypracovala na základě objednávky města č. 979/2012 ze dne 5. 12. 2012 Posudek stávajícího stavu a ideový
    návrh na možnou intenzifikaci a rozšíření ČOV. V tomto posudku se mimo jiné uvádí „ iii) Opatřením na přívodu mlékárenských odpadních vod,
    zavedením koagulace s následnou tlakovou flotací možno snížit zatížení ČOV v jednotkách BSK5 cca o 10 %. Toto opatření by vedlo zároveň ke
    snížení vnosu tuků a málo rozložitelných dusíkatých organických do ČOV a tím i zlepšení funkce aktivovaného kalu a snížení objemu aktivace o
    cca10 %.“
. Jsou i další odborné posudky, které na podobné vady a nejasnosti projektu poukazují. Přesto byl projekt realizován v nezměněném rozsahu.
             a.)
Jak odpovědní zástupci města vyhodnotili tuto informaci a doporučení?
                 Z dostupných podkladů vyplývá: Všechny posudky, které město nechalo vyhotovit, jednoznačně poukazují na skutečnost, že mlékárenské odpadové
                 vody zatěžují ČOV z 33%. A to vše bez tukových filtrů. Pokud by se přihlédlo k této skutečnosti, mohla intenzifikace proběhnout za zcela odlišného
                 režimu a při zcela jiných finančních podmínek viz závěr posudku zpracovaného soudním znalcem v oboru ing. Radimem Alexou Příloha č.7
             b.
) Přetrvává nadále stav, kdy mlékárenské odpadní vody jsou přítokem do ČOV?
                    Z dostupných podkladů vyplývá: ANO
            
c.) Jsou hodnoty kontrolovaných ukazatelů odpadních vod obsažených ve vypouštěných mlékárenských vodách v souladu s kanalizačním řádem?
                  Žádám předložení těchto vod.
                    Z dostupných podkladů vyplývá: Dosud neznámo

9.) 
V rámci intenzifikace ČOV byla na pozemku parc. č. 256/2, k. ú. Poděbrady, který je dle údajů v katastru nemovitostí ve vlastnictví společnosti Vodovody a  
      kanalizace Nymburk, a.s., vybudována nová stavba. Tato stavba je součástí pozemku, tj. taktéž ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk,
      a.s. Příloha č. 3. a 4.

             a.) Byla mezi městem a touto společností uzavřena smlouva, která by řešila vlastnické právo města k této nově vybudované stavbě, její technologii nebo
                  pozemku, na kterém je stavba postavena? Případně byla mezi městem uzavřena jakákoli jiná smlouva, která by zakládala jakákoliv užívací práva
                  města k této stavbě, technologii či pozemku?
                   Z dostupných podkladů vyplývá: Nejsou známy písemné dokumenty z jednání  rady města ani z řádných zasedání zastupitelstva v průběhu let 2010
                                                                  až 2017.

             b.) Byla mezi městem a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. uzavřena smlouva zavazující společnost Vodovody a kanalizace Nymburk,
                  a.s. k provozu nově vybudované stavby na pozemku parc. č. 256/2, k.ú. Poděbrady ve veřejném zájmu?
                  Z dostupných podkladů vyplývá: Nejsou známy písemné dokumenty z jednání  rady města ani z řádných zasedání zastupitelstva v průběhu let 2010
                                                                 až 2017.

             c.) Byla mezi městem a společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. uzavřena smlouva, na základě které by mělo dojít k převodu vlastnického
                  práva k nově vybudované stavbě na pozemku parc. č. 256/2,  k.ú. Poděbrady nebo tomuto pozemku do vlastnictví města Poděbrady, a to kdykoli v
                  budoucnu? Pokud ano, žádáme o poskytnutí těchto smluv.
                  Z dostupných podkladů vyplývá: Nejsou známy písemné dokumenty z jednání  rady města ani z řádných zasedání zastupitelstva v průběhu let 2010
                                                                 až 2017.

 10.) Funkci ČOV zajišťuje v současné době nová stavba na pozemku parc. č. 256/2, k.ú. Poděbrady, ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk,
       a.s.
         Z dostupných podkladů vyplývá: ANO

                a.) Je původní stavba ČOV na pozemku parc. č. st. 256/19, k.ú. Poděbrady, ve vlastnictví města schopna plnit samostatně bez nově vybudované
                     stavby na sousedním pozemku funkci ČOV, resp. je tato stavba sama o sobě provozuschopná?
                     Z dostupných podkladů vyplývá: Velmi vysoká pravděpodobnost, že Ne. Zde chybí posudek znalce technologie ČOV, který by tuto otázku
                                                                    jednoznačně potvrdil.
11.)
Podílí se původní stavba ČOV na pozemku parc. č. st. 256/19, k.ú. Poděbrady, ve vlastnictví města na činnosti nové ČOV vybudované na pozemku parc. č.
       256/2, k.ú. Poděbrady?
       Z dostupných podkladů vyplývá: Viz výše uvedené (nutné znát odborný posudek stavu po intenzifikaci).

12.) Jaká je současná tržní a účetní hodnota původní ČOV nacházející se na pozemku parc. č. st. 256/19, k.ú. Poděbrady ve vlastnictví města?
        Z dostupných podkladů vyplývá: Zůstatková odpisová hodnota je 66 377 747, 50 Kč k 31.5. 2015

13.) Žádám o poskytnutí karty majetku k původní ČOV na pozemku parc. č. st. 256/19, k.ú. Poděbrady, ve vlastnictví města.
        Z dostupných podkladů vyplývá: Dosud nedodáno

14.) Části původní ČOV nacházející se na pozemku parc. č. st. 256/19, k.ú. Poděbrady, ve vlastnictví města Poděbrady byly prodány či jinak využity.

     a.) Žádám o poskytnutí všech smluv, na základě kterých byly převedeny části původní ČOV, případně na jejichž základě došlo k novému využití
          zmíněných komponentů.
           Z dostupných podkladů vyplývá: Dosud nedodáno

15.) Bylo v posledních 12 měsících hrazeno řádně a v plné výši nájemné dle nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a společností Vodovody a kanalizace
      Nymburk, a.s. na  původní ČOV na pozemku parc. č. st. 256/19, k.ú. Poděbrady, ve vlastnictví města Poděbrady?
       Z dostupných podkladů vyplývá: pravděpodobně ANO

16.) Využívá společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. fakticky původní ČOV na pozemku parc. č. st. 256/19, k.ú. Poděbrady, ve vlastnictví města
       Poděbrady?
        Z dostupných podkladů vyplývá: pravděpodobně ANO

17.) Jakým způsobem a v jakém rozsahu provedla společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. zhodnocení stavby na pozemku parc. č. st. 256/19, k.ú.
       Poděbrady, ve vlastnictví města Poděbrady?
       Z dostupných podkladů vyplývá: Není známo (chybí odborný posudek)

Vzhledem k těmto skutečnostem, kdy se jako vlastník nově vybudované ČOV jeví Vak Nymburk a.s., se nabízí více řešení, kterým by bylo možné získat strategický majetek zpět do vlastnictví města.

To však nemůže být předmětem tohoto sdělení a to s ohledem na právní složitost celého řešení. OI (občanská iniciativa) však bude činit právní kroky, které k výše uvedenému povedou. V tomto žádám zastupitele o podporu při nápravě věci.    

Závěrem cituji hledisko občanskoprávní odpovědnosti za správu věcí veřejných

Odpovědnost starosty, členů zastupitelstva a rady upravuje zejména zákon č. 128/200 Sb., o obcích, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dle ust. § 38 odst. 1 zákona o obcích musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je zároveň povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

Dále dle ust. § 159 odst. 1 občanského zákoníku platí, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Z výše uvedeného vyplývá, že členové zastupitelstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře obdobně jako např. statutární orgány soukromých společností. Péči řádného hospodáře lze přitom definovat jako povinnost zastupitele pečovat o svěřený majetek tak, jako by o svůj majetek pečoval rozumně uvažující vlastník. Zastupitel nesmí upřednostnit své zájmy nad zájmy obce. Tato povinnost nicméně neznamená, že by zastupitel musel být odborníkem ve všem (zpravidla se vyžaduje a presumuje např. znalost zákona o obcích, tj. úprava vztahující se na jím vykonávanou funkci). Zastupitel musí být pouze schopen rozpoznat svou neznalost a vyžádat si pro takový případ stanovisko příslušného odborníka.

Obecně vzato dochází k porušení péče řádného hospodáře např. při zadání nevýhodné veřejné zakázky či uzavření nevýhodné smlouvy, nicméně zda k porušení skutečně došlo či nikoli, je třeba posuzovat v každém případu individuálně. Relevantním hlediskem je, zda měl zastupitel k dispozici veškeré potřebné informace, jednal v obhajitelném zájmu obce a za dodržení povinnosti loajality.  

                                                                                                               Za OI                                                                                                                                                                                           František Třeštik
Na vědomí: Langr Ladislav, PhDr. , starosta
                       Uhlíř Ivan, Mgr.
, 1. místostarosta

Zároveň si dovoluji upozornit na skutečnost, že tento otevřený dopis zastupitelům města Poděbrady bude ke dni konání řádného zastupitelstva zveřejněn na webových stránkách – http://www.rozvoj-prosperitapdy.cz/ 

Přílohy:
Příloha 1_1_Dotaz_106 ČOV 10.3.2017
Příloha 1_2_Odpověď na dotaz
Příloha č.1_Pravidla_129_250_ve_zněni_2._dodatku
Přiloha č.2_ Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Příloha č.3_Katastrální mapa - zapsaný stav
Příloha č.4_Katastrální mapa
Příloha č.5_Schválení zastupitelstvo 14.4.2010
Příloha č.6_Jednání zastupitelstvo ČOV vývoj
Příloha č.7_Znalecky posudek Radim Alexa závěr odpovědí