Na  1. 11. 2017 ve 14:00 hod., je řádně svoláno 5. zasedání zastupitelstva města Poděbrady.  Zastupitele města Poděbrady obdrželi upozornění na neoprávněné vynaložení finančních prostředků při výstavbě mateřské školky na Žižkově.

  <<< zde>>>

Za Občanskou iniciativu
František Třeštik

                                                                                                                                                                                                                                     Poděbrady 31. říjen 2017 Žádost o prošetření

Upozornění zastupitelům na neoprávněné vynaložení finančních prostředků při výstavbě mateřské školky na Žižkově

Vážení zastupitelé,

Obracím se tímto na Vás s žádostí o prošetření skutečnosti, kdy došlo prokazatelně k porušení povinnosti řádného hospodáře a neoprávněnému vynaložení značných finančních prostředků při výstavbě nové mateřské školky na Žižkově.

Je o to více zarážející přístup pana Langra jako odpovědného statutárního zástupce města, kterého jsem veřejně s celým případem seznámil a byla z jeho strany výrazná snaha celý případ bagatelizovat a zamést pod koberec. Přitom se jedná o dotační titul a neoprávněně vynaložené prostředky můžou mít negativní vliv na celkové vyúčtování.

Při realizaci výstavby byly na všechny okenní prostupy nově budované mateřské školky instalovány venkovní sluneční žaluzie. Jednalo se o typ žaluzií bez možnosti regulace slunečního osvitu. Tyto žaluzie nebyly v žádném případě součástí prováděcí projektové dokumentace a nesplňovaly zákonné podmínky pro umístění na budovy s primárním určením ŠKOLKA.

Celková hodnota instalovaných žaluzií                                                                           430 561,--Kč + DPH

Cena zjištěna na základě dotazu dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 a příloha č. 2

Zároveň jsem byl panem Langrem ve funkci starosty v tomto dokumentu ubezpečen, že je vše v pořádku a ve smyslu hospodárného přístupu jsou tyto žaluzie využívány pouze v obdobích nadměrného slunečního osvitu. 

Tato lež ve veřejném dokumentu a snaha ze strany pana Langra celou záležitost zamést pod koberec byla tím impulzem a motivací nevzdávat se a osobně jsem pana Langra oslovil v části připomínky občanů řádného zasedání zastupitelstva. I zde jsem byl lživě před zraky veřejnosti ubezpečen, že žaluzie byly instalovány v souladu s projektem a v žádném případě se nejedná o pochybení.

Obrněn trpělivostí a nesmířen s touto veřejnou lží a zároveň i s nezájmem ze strany Vás zastupitelů jsem trpělivě monitoroval využití těchto žaluzií. Skutečně došlo v letních měsících k opětovné instalaci těchto žaluzií na okenní prostupy mateřské školky. Byl podán podnět (příloha č. 3) k prošetření vhodnosti umístění a instalaci venkovních slunečních žaluzií na objektu mateřské školy ke Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.  Po provedené kontrole a posouzení podmínek provozu KHS sdělila,(příloha č. 4) že parametry denního osvětlení pobytových místností dětí byly KHS hodnoceny a schváleny pouze s použitím vnitřní regulace denního osvětlení. Exteriérová regulace denního osvětlení v této studii zahrnuta nebyla. Dále, že je možné předmětné slunolamy používat pouze na oknech v hale a v učebně anglického jazyka „stonožka“ ve II. NP objektu, neboť v případě haly se nejedná o pobytovou místnost dětí a v případě učebny anglického jazyka „stonožka“ jde o místnost s krátkodobým pobytem dětí (cca 1x týdně 1 hodina).

Dne 19. 09. 2016 bylo na KHS zasláno vyjádření ředitelky školy, že budou venkovní lamely odstraněny dne 20. 09. 2016. Ze strany KHS bylo výše uvedené následně ověřeno dne 22. 09. 2016.

Podnět spadající do kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví byl přešetřen a s ohledem na dostupné informace jej lze hodnotit jako oprávněný. Situace v Mateřské škole Žižkova bude nadále orgánem ochrany veřejného zdraví v rámci výkonu státního zdravotního dozoru sledována.   

Potvrdilo se podezření, že došlo ze strany investora k plýtvání finančních prostředků v rámci realizace výstavby mateřské školky na Žižkově.

Tímto vznikla prokazatelně městu Poděbrady finanční ztráta  430 561,-- Kč bez DPH a odpovědná osoba nesoucí vinu za toto pochybení by měla být povinna uhradit pro město vzniklou škodu.

Morální selhání pana Langra při snaze celou záležitost bagatelizovat a zamést pod koberec je samo o sobě dost výmluvné.  

 

                                                                                                                                                                                                                            Za OI     
                                                                                                                                                                                                                 

Na vědomí: Langr Ladislav, PhDr., starosta
                     Uhlíř Ivan, Mgr., 1.
Místostarosta


Zároveň si dovoluji upozornit na skutečnost, že tento otevřený dopis zastupitelům města Poděbrady bude ke dni doručení zastupitelům zveřejněn na webových stránkách – http://www.rozvoj-prosperitapdy.cz/