Za Občanskou iniciativu
František Třeštik 

III. Otevřený dopis Zastupitelé ČOV 19.9.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Poděbrady 19. září 2017 


III. Věc veřejná „ Výzva zastupitelům“ ve věci ČOV Poděbrady 
           

Vážení zastupitelé,

V září na řádném zasedání zastupitelstva města je v jednacím programu návrh na řešení majetkového vypořádání ČOV Poděbrady. Aktivně se jako občané Poděbrad zapojujeme a není nám lhostejné, jakým způsobem je v této věci manipulováno s fakty. Jsme společně svědky procesu politické korupce a neustálého ohlupování Vás zastupitelů a občanů Poděbrad ze strany vedení města.

Dne 21. 6. 2017 proběhlo řádné zasedání zastupitelstva, kdy v jednacím bodu 34 předložila rada města informace o dalším postupu ve věci intenzifikace ČOV.

Část 1.     

Rozbor předložené důvodové zprávy ze dne 21. 6. 2017 jednací bod 34.

 1. Zkušební provoz stavby Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady byl prodloužen o 6,5 měsíce tj. na dobu do 31. 12. 2017. Důvodem pro prodloužení zkušebního provozu jsou zatím nevyřešené problémy se zajištěním optimální dávky kyslíku do jednotlivých aktivačních nádrží. Zlepšení dodávky kyslíku je předmětem jednání mezi projektantem a zhotovitelem stavby - z toho jednání by měl vzejít návrh na provedení úpravy technologie. Z důvodu prodloužení zkušebního provozu se prodloužil i termín kolaudace ČOV rovněž ke konci tohoto roku.

Tato část důvodové zprávy je pouhým konstatováním skutečného stavu. Není v této fázi jednání se společností VaK o celkovém vypořádání klíčovým momentem. To, že se nedaří intenzifikovanou ČOV uvést do trvalého provozu bude jistě předmětem dalších jednání mezi městem a VaKem. Město Poděbrady v samém počátku podcenilo svým přístupem startovací proces samotné intenzifikace ČOV. Kladně lze hodnotit, že město Poděbrady zcela v souladu s aspektem opatrnosti nechalo zpracovat oponentní posudky od renomovaných institucí Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Hydroprojekt a.s. (Sweco). Celou situaci dál v návaznosti naprosto přesně a bez jakýchkoliv pochybností uzavírá ve svém posudku pan Ing. Radim Alexa. Vyhotovené oponentní posudky posuzují navrženou technologii v DUR a v zásadě shodují na pochybeních v této dokumentaci. Je doporučována její oprava v následném stupni (ke stavebnímu povolení). Vlastník ČOV a provozovatel (VaK) nemají uzavřený právní dokument řešící způsob zhodnocování majetku Města. V dalším se soudní znalec pan Alexa  domnívá, že předmětem Intenzifikace ČOV mělo být takové stavebně technické a provozní opatření, které zajistí plnění limitů vypouštěných odpadních vod dle nařízení vlády na dobu dalších cca 15 let, současně za minimální vynaložené náklady a na pozemcích vlastníka pozemku města Poděbrady. Měla by být provedena taková opatření, která snižují zatížení ČOV vodami vypouštěnými z mlékárenského průmyslu – provozu v blízkosti ČOV, využívající cca 33% kapacity stávající ČOV Poděbrady. Oponentní posudek doporučoval (mimo jiné) prověřit návrh opatření úpravy těchto vod. Ty představují velmi vysoké zatížení – 8000 EO“. Při odhadu výše investice postupem minimalizujícím náklady na dosažení požadovaných limitů znalec konstatuje, že pokud by bylo postupováno dle doporučení v oponentních posudcích výše investice by se (odborným odhadem) pohybovala na úrovni cca 25mil – 35mil Kč (tj. cca 1/3 předpokládané investice ve výši 106 mil Kč).

Provozovatel VaK a.s. ve svých materiálech uvádí, že ČOV je po intenzifikaci dimenzována na 38.200 EO (ze stávajících cca 24.600 EO, zvýšení o 13.600 EO), procentuální navýšení o 55%

Pochybení města 

město Poděbrady nebralo zřetel na posudky, které si nechalo samo vypracovat. Promarnila se šance, kdy se mohla s optimálním vynaložením   finančních prostředků realizovat intenzifikace ČOV. Z tohoto je možné dovozovat, že byla možná levnější varianta řešení a nepotřebnost realizace výrazně dražší varianty. Je nutné vidět vše v souvislostech, s odkazem  na zpracované posudky. Odpovědnost za tento nehospodárný postup a nakládání s majetkem města může být v návaznosti na  vyčíslení vzniklých škod pro město přenesena na odpovědné osoby.

Část 2.

Rozbor Návrhu na řešení majetkového vypořádání ČOV Poděbrady zastupitelstvo 20. 9. 2017 jednací bod 21.

Důvodová zpráva:

Na základě proběhlých úspěšných jednání mezi zástupci města Poděbrady a zástupci VaK Nymburk, a.s. došlo k vzájemné dohodě, tak jak proběhla informace na zastupitelstvu 21. 6. 2017 usnesením č. 87/2017. Město Poděbrady je vlastníkem ČOV i nově dostavěné části ČOV (včetně technologie intenzifikované ČOV), rovněž získá pozemky, na kterých byla ČOV vybudována, a které jsou nyní ve vlastnictví VaK Nymburk, a.s.

Je pravdou, že město Poděbrady je v současné době vlastníkem pozemků pod bývalou ČOV města (dnes již zcela nefunkční). Pozemky jsou předmětem nájmu dle nájemní smlouvy.

Není pravdou, že město Poděbrady je majitelem nově intenzifikované ČOV v hodnotě cca 107 mil Kč.

Stavba intenzifikace provedená na pozemku města náleží městu. VaK ji se souhlasem města zhodnotil a proto mu náleží vypořádání nejpozději při ukončení nájemního vztahu.

Vak Nymburk, a.s. zaslal městu Poděbrady tyto návrhy smluv: dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011/363 o pronájmu čistírny odpadních vod  (ČOV) včetně příslušenství v majetku města Poděbrad, kupní smlouvu na část poz. parc.č. 256/2  k. ú. Poděbrady ve vlastnictví VaK Nymburk, a.s., který je zastavěn stavbou intenzifikace a rozšíření stavby ČOV Poděbrady, dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci  - zastavěné části pozemku parc. č. 256/2 k. ú. Poděbrady ve vlastnictví VaK Nymburk, a.s., která je dotčena stavbou intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady za období listopad 2014 do září 2017.

K jednotlivým zaslaným podkladům vždy samostatný komentář níže.

Předmětem dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2011/363 je narovnání stavu po proběhlé intenzifikaci ČOV. Vzhledem ke stavu ČOV a její nedostatečné kapacitě, bylo mezi pronajímatelem (město Poděbrady) a nájemcem (Vak Nymburk, a.s.) dohodnuto, že nájemce zajistí intenzifikaci a rozšíření ČOV. Pronajímatel vydal nájemci písemný souhlas s intenzifikací a rozšířením ČOV. Nájemce provedl tuto stavbu vlastními finančními prostředky ve spojení s dotací, která mu byla poskytnuta Ministerstvem zemědělství ČR.

Vlastník ČOV a provozovatel (VaK) nikdy nejednal o skutečném rozsahu intenzifikace a nemají uzavřený právní dokument řešící způsob zhodnocování majetku Města. ČOV je po intenzifikaci dimenzována na 38.200 EO (ze stávajících cca 24.600 EO, zvýšení o 13.600 EO), procentuální navýšení o 55%.
Není pravdou, že pronajímatel vydal nájemci písemný souhlas na  intenzifikaci a rozšíření ČOV v takovém rozsahu jak bylo ve skutečnosti realizováno. Je pravdou, že nájemce svým rozhodnutím zastupitelstva 53/2010, kde město jako vlastník sousedních pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. 3424 pro k.u. Poděbrady souhlasí s investiční akcí „ Intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod Poděbrady.“ Stavba bude realizována na pozemcích VaK Nymburk. Toto usnesení bylo vydáno za účelem jiným, než je v současné době prezentováno.

Pochybení města -  město Poděbrady ignorovalo závěry znaleckého posudku a dalších odborných posudků, které si nechalo (správně) samo vypracovat.
                                                  Město zvolilo nevhodnou
variantu namísto varianty vhodné a doporučované znaleckými posudky, čímž městu vznikla škoda. Tuto škodu je
                                                  možné vyčíslit na základě znaleckých posudků.

Podstatná část rozšíření ČOV se nachází na pozemku nájemce parc.č. 256/2 k.ú. Poděbrady. Specifikace hlavních okruhů technického zhodnocení je uvedena v příloze č. 1 dodatku. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o odpisování technického zhodnocení pronajatého hmotného majetku nájemcem. Pronajímatel i nájemce shodně konstatují, že v rámci stavebních úprav zrealizoval nájemce na své náklady (tedy bez přijaté dotace) technické zhodnocení předmětu nájmu v hodnotě 60 153 313,- Kč. Pronajímatel souhlasí, že technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku, které hradil nájemce, bude v souladu se zákonem o daních z příjmů odpisovat nájemce za podmínek stanovených tímto zákonem, dle odpisového plánu nájemce. Odpisování bude prováděno ze skutečně realizované hodnoty (po odpočtení přijaté dotace). Při skončení nájmu uplynutím doby nájmu, tj. k 31. 12. 2026, proběhne mezi nájemcem a pronajímatelem finanční vyrovnání, které spočívá v tom, že pronajímatel uhradí nájemci zůstatkovou hodnotu realizovaného technického zhodnocení. Tato zůstatková hodnota bude očištěna o oprávky dle účetních odpisů a k datu 30. listopadu 2026 a bude činit 35 749 416,-Kč bez DPH. K této částce bude případně připočtena DPH podle platných předpisů v době realizace finančního vyrovnání. Vzhledem k tomu, že nájemné podle nájemní smlouvy podléhá (nepřímo) cenové regulaci, sjednávají smluvní strany v souladu s pravidly věcně usměrňované ceny vodného a stočného pro kalendářní rok 2017 nájemné ve výši 3 337 000,-Kč ročně + DPH. Pro další roky nájemního vztahu se musí výše nájemného aktualizovat dle platných předpisů pro příslušný kalendářní rok. 

Ve smyslu  teorie, kterou obhajuje vedení města  to smysl dává. Město platí za technické zhodnocení, které hradil nájemce. V těchto případech je běžné, že nájemce cenu zhodnocení odepisuje sám. To, že je požadováno vypořádání bez dotace a bez těchto odpisů je pro město výhodné. Ve skutečnosti je nicméně v tomto vypořádání vlastně skryta cena nové ČOV vybudované na pozemku VAKu.

Jelikož je nová ČOV ve vlastnictví VAKu, je zřejmé, že by nemělo docházet ke zvýšení nájemného (to je ekonomicky nesmysl, jelikož město vlastní jen starou ČOV). Nicméně ve smyslu teorie předkladatelů by nájemné mělo být správně zvýšeno. Jestliže se tvrdí, že technologie je ve vlastnictví města, zhodnocení sice provedl nájemce, ale toto bude odepisovat a nakonec za to bude vyplaceno vypořádání, tak je nepochopitelné, za co se snižuje nájemné. Jestliže se zvedl výkon ČOV o 55 %, logicky se zvýší obrat a pak by se mělo zvednout i nájemné. V tomto ohledu by bylo zajímavé, o kolik se zvýší příjem VAKu.

Zde je na místě otázka: (ve smyslu teorie předkladatele), když je tvrzeno, že nájemci bude kompenzováno zhodnocení ČOV (nejdříve odpisy, pak vypořádání) a zároveň uhrazeno bezdůvodné obohacení za pozemek, proč se tedy snižuje nájemné, když se výkon ČOV, a tedy i příjem VAKu, zvýšil?

Pokud jde o výši nájemného, je usměrňována výše nájemného, které provozovatel uplatní v ceně vodného a stočného, nikoli nájemné sjednané s vlastníkem. Lze si tedy nastavit nájemné jakékoli. Na druhou stranu se vychází z toho, že by to měla být logicky stejná částka. Obecně pak platí poučka, že nájemné, které hradí provozovatel ČOV by mělo být tak vysoké, aby vytvářelo na straně města rezervy do budoucna na opravy apod. Nevím, jestli to současná výše navrhovaného nájemného splňuje. V tomto případě by se mělo vycházet z ceny obvyklé. V předložených materiálech není známo, zda město vlastní, či si nechalo zpracovat znalecký posudek nebo alespoň porovnat obvyklé ceny nájemného ČOV s přihlédnutím k výkonu dle EO (z hlediska odpovědnosti osob, které o tom rozhodují).

Při uložení jakékoli pokuty by bylo možno zvažovat osobní odpovědnost za škodu způsobenou městu, a to u všech osob, které pro takové rozhodnutí hlasovaly.

 Proč nejít stejnou cestou jako město Nymburk, které má s VaK na provoz ČOV z hlediska zákona  čisté řešení a uzavřenou pachtovní smlouvu !!!!!

Pokud jde o termín (hranice 10 let udržitelnosti), počítá se od okamžiku poskytnutí poslední části dotace. Není známé datum, ale je v zájmu VaK, aby toto bylo v souladu s Pravidly o poskytnutí dotace. Pokud by se uskutečnil převod dříve, vystavil by se Vak možnosti odvodu dotačního titulu. Je předpoklad, že tento termín je pohlídán.

Předmětem kupní smlouvy je výkup pozemků st.p.č. 5176 o výměře 2233m2 a st.p.č. 5178 o výměře 8m2 oba v  k.ú. Poděbrady, které vznikly oddělením  z poz. parc.č. 256/2 k.ú. Poděbrady, ve vlastnictví VaK Nymburk, a.s., tyto pozemky jsou již zastavěny stavbou ve vlastnictví města Poděbrady - intenzifikací a rozšířením ČOV. Kupní smlouva bude uzavřena za účelem sjednocení vlastnictví pozemků a stavby na nich postavené. Smluvními stranami byla kupní cena za předmět převodu sjednána ve výši 2 800 000,-Kč bez DPH, ke kupní ceně je připočtena DPH v zákonné výši  tj. 588 000,-Kč. Celková kupní cena tedy činí 3 388 000,- Kč. Na předmět převodu byl vypracován znalecký posudek č. 1296/2017 S. P. na stanovení ceny obvyklé pro prodej nemovité věci. Znalecký posudek je přílohou tohoto návrhu. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu prodávajícímu do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Návrh na katastrální úřad podá prodávající, a to do 5 pracovních dnů poté, co mu kupující zaplatí kupní cenu. Správní poplatky spojené se zápisem vlastnického práva hradí kupující. Prodávající je povinen předmět převodu předat kupujícímu do 15 dnů ode dne zápisu do katastru nemovitostí. O předání bude sepsán protokol. Pokud by smlouva byla katastrálním úřadem shledána jako nezpůsobilá pro vklad, zavazují se smluvní strany do 45 dnů uzavřít novou kupní smlouvu. Dále se smluvní strany dohodly, že touto smlouvou zřizují ve prospěch prodávajícího předkupní právo k předmětu převodu. Návrh na zápis předkupního práva do katastru bude součástí návrhu na vklad.

Pravdou je, že od 1. 1. 2014 jsou veškeré stavby součástí pozemku, ledaže se aplikuje některá z výjimek. Jen pro úplnost a Vaši informaci zde uvádím, že u nových staveb přichází do úvahy pouze právo stavby (k pozemku VAKu), které musí být zapsáno v katastru nemovitostí, anebo nájemní smlouva, kterou by katastrálnímu úřadu město prokázalo právo mít na cizím pozemku stavbu. Nic takové zde však není. Ve všech ostatních případech se stavba automaticky stává součástí pozemku.

V tom je právě to „kouzlo“. Jelikož je dnes stavba součástí pozemku, stačí do kupní smlouvy napsat „převádí se pozemek xy“ a spolu s ním bude automaticky převedeno i vše, co je jeho součástí, aniž by bylo nutné to jakkoli dále specifikovat. Uzavřením kupní smlouvy na pozemek, tak pozemek spolu se svojí součástí - ČOV bude převeden na město a vše bude vypadat v pořádku. Poté již nikoho nebude zajímat, jak to bylo předtím. Věty o tom, jak a proč se co převádí, že je ČOV ve vlastnictví města atd., to je nesmysl.

Okamžikem provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k pozemku se město Poděbrady stává majitelem jak pozemku, tak stavby na tomto pozemku. V tomto okamžiku se VaK Nymburk vystavuje velkému riziku, kdy nebyla dodržena podmínka udržitelnosti dotačního titulu dle Pravidel udržitelnosti projektu (10 let nepřevoditelnosti) a může dojít k ztrátě nároku na dotační titul v plném objemu 50 milionů!!!

V kupní smlouvě je zajímavá podmínka předkupního práva ve prospěch VAKu. Ještě je pochopitelné, že na tom VAK trvá a že to může být podmínka prodeje. Nicméně je zarážející výše kupní ceny při využití předkupní práva. Obecně předkupní právo funguje tak, že se objeví zájemce o koupi, s ním si dohodnete cenu, pak jdete za oprávněným z předkupního práva a zeptáte se ho, jestli to za shodnou cenu koupí, pokud ano, prodá se nemovitost jemu namísto prvního zájemce. Lze to sjednat i odlišně, např. si předem může dohodnout cena, za jakou se to prodá. Viz tento případ. Zde je předem daná výše kupní ceny. Pak se ale může stát to, že město bude investovat do ČOV a pak ji stejně bude muset prodat za původní cenu. Nebo přijde zájemce, který bude chtít ČOV koupit za cenu dvojnásobnou, ale to nepůjde, protože VAK má právo koupit ČOV za cenu poloviční. Naopak pokud by se cena ČOV snížila, je to pro VAK nevýhodné. Vše se aplikuje pouze za předpokladu, pokud by město chtělo ČOV, resp. pozemek, na kterém se nachází (tedy spolu s ČOV), prodat. Nepřijde mi to jako vhodné a spravedlivé řešení. Nelze předem odhadnout stav ČOV. Jako vhodnější je varianta bez stanovení konkrétní ceny.

Předmětem dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci je zastavění pozemků  st.p.č. 5176 a st.p.č. 5178 oba pozemky v k.ú. Poděbrady stavbou intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady. Úhrada bude za období:  3. listopadu 2014 do 5. září 2017 a činí 382 014,- Kč bez DPH, k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Úhrada bude v jedné splátce do 30 dnů ode dne uzavření této dohody. Dále proběhne úhrada za období od 6. září do dne, kdy se město Poděbrady stane vlastníkem těchto pozemků na základě kupní smlouvy  s VaK Nymburk, a.s.. Tuto úhradu vyčíslí VaK Nymburk, a.s. a vyčíslení doručí městu Poděbrady, k ceně bude připočtena DPH. Úhradu provede město Poděbrady do 30 dnů od doručení vyčíslení.

Ano, za užívání cizího pozemku je třeba se, obecně vzato, vypořádat. V daném případě je však ČOV ve vlastnictví VAKu na pozemku VAKu. Žádné bezdůvodné obohacení města tedy nevzniká. To by vznikalo pouze, pokud by ČOV byla ve vlastnictví města. Město Poděbrady není v uváděné době vlastníkem ČOV na pozemku VaK. Toto vypořádání tedy ve skutečnosti není potřeba, ale hodí se do teorie předkladatelů.  Schválením této dohody vznikne prokazatelně městu Poděbrady škoda ve výši 382 014,- Kč bez DPH. I zde by bylo možno zvažovat osobní odpovědnost za škodu způsobenou městu, a to u všech osob, které pro takové rozhodnutí hlasovaly.

VaK Nymburk, a.s. nechal vypracovat znalecký posudek č. 117/10/2017 na stanovení ceny obvyklého nájemného na funkčně související část pozemku 256/2 v k.ú. Poděbrady (manipulační plocha) o výměře 1 674m2, který obklopuje přístavbu ČOV, tuto plochu chce VaK Nymburk, a.s. městu pronajmout. Pronájem bude předmětem dalších jednání.

Zatím bez komentáře.

Finanční kalkulace navrhovaného postupu majetkového vypořádání ČOV Poděbrady.

Pokud se sečtou všechny doposud známé položky, vychází cena za novou ČOV s pozemkem takto:

-          Sleva z nájmu za 10 let = 7.270.000,- Kč
-          Zůstatková cena technologie = 35.749.416,- Kč
-          Bezdůvodné obohacení za užívání pozemku = 382.014,- Kč
-          Kupní cena za pozemek pod ČOV = 3.388.000,- Kč
-          Celkem tedy: 46.789.430,- Kč

Dle poskytnutých informací měl VAK bez dotace investovat 60.153.313,- Kč. Vypadá to tedy, že město získá novou ČOV za nižší cenu. Má to ale několik problémů. Město získá ČOV za 10 let, kdy již bude vyžadovat další modernizace, resp. ve stavu odpovídajícímu jejímu stáří. Dále namísto slevy z nájemného mohlo město požadovat naopak zvýšení tohoto nájemného za dobu deseti let (to by ostatně mohlo i za současného stavu). I kdyby se nájemné zvedlo např. o milion, je to celkem 10 milionu za tuto dobu. V neposlední řadě, se pak jedná o zbytečnou investici, protože kdyby město postupovalo v souladu se znaleckými posudky, které mělo dříve k dispozici, nemuselo tuto investici vůbec vynaložit!!! Závěrem je nutné upozornit, že výše odpisů se promítne stejně do ceny vodného a stočného. Je to tedy tak, že město zaplatí sice cca 46 milionů Kč. Ale zbytek, co se bude odepisovat, tj. cca 24 milionů Kč, to zaplatí zákazníci v ceně vodného a stočného. Je pravdou, že se nemusí celé odpisy v ceně projevit, nebo lze naopak zvýšení kompenzovat snížením jiných položek vstupujících do ceny, nicméně VAK to zadarmo dělat nebude a někde se to musí projevit, i kdyby ne v celé výši.

Výrazným negativem tohoto řešení je přenesení odpovědnosti a dluhu města na další generaci zastupitelského sboru a v neposlední řadě občany Poděbrad.. Současné vedení města zasekne sekeru s vědomím po nás potopa. Do roku 2026 bude nutné postupně vytvořit fond na umoření tohoto závazku. Nebo řešit úvěrem?

 Část 3.

Aby bylo možné k jednotlivým výše uvedeným bodům zaujmout jasné stanovisko a  najít nejvhodnější řešení je nutné mít přehlednou a srozumitelnou osnovu nezpochybnitelných argumentů a odpovědí opírajících se o  pravdivé a nevyvratitelné fakta.    Takže:

 1. Město Poděbrady je vlastníkem ČOV na svém pozemku.
 2. Město Poděbrady má uzavřenou nájemní smlouvu se společností Vak Nymburk nájemní smlouvu v celkovém objemu nájmu 4 064 000,--Kč + zákonné DPH ročně. Tato částka je vázána na výkon ČOV před intenzifikací na cca 24.600 EO. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do 31. 12. 2026 s možností dalšího prodloužení nájemního vztahu. Dokumentace k územnímu řízení (tzv. DUR) byla projektována na kapacitu 28.300 EO (tj. zvýšení o 15% nad stávající stav v r. 2009). Provozovatel VaK.a.s ve svých materiálech uvádí, že ČOV je po intenzifikaci dimenzována na 38.200 EO (ze stávajících cca 24.600 EO, zvýšení o 13.600 EO). . Dle DUR je ČOV napojena jen obec Choťánky (400 EO), napojení ostatních obcí se nepředpokládá. Dokumentace DUR byla zpracovávána v roce 2010. V té době již byly na stávající ČOV napojeny tyto městské části Poděbrad – Kluk, Polabec, Přední Lhota a Velké Zboží. Dle informace zadavatele jejich napojení proběhlo do roku 2008.
 3.  Z výše uvedeného lze jednoznačně dovodit, že intenzifikací došlo k navýšení výkonu ČOV o 55%
 4. Dotaci na intenzifikaci ČOV získal VaK Nymburk a tuto ve vlastní režii realizoval. Dotaci Vak Nymburk získal dle pravidel České republiky - Ministerstvo zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 " VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ". (dále jen "Pravidla"). Dle článku  II (2) těchto Pravidel se možnost získání dotace na VaK Nymburk nevztahovala a VaK využil k získání dotace článek (5) Pravidel,  kdy v odůvodněných případech může MZe rozhodnout o odlišném postupu oproti ustanovení těchto Pravidel.
 5. VaK Nymburk byl jediným investorem provedené intenzifikace  v celkové hodnotě 107.059.673,- Kč  a zároveň příjemcem dotace poskytnuté  Ministerstvem zemědělství v hodnotě 50 000 000 korun. Vak získal dotaci zejména proto, že jde o obecní ČOV, resp. užívanou městem. Pokud by nebyl dán veřejný zájem, Vak by dotaci neměl získat.
 6. Není pravdou, že VaK Nymburk nemůže po dobu udržitelnosti nakládat s tímto investičním titulem. Je možné využít k tomuto kroku přílohu k rozhodnutí  čj. 81772/2014-MZE-15131 o poskytnutí dotace, kdy podle bodu 10. změna vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory poskytnuté podle Pravidel, je možná po dobu 10 let od data poskytnutí poslední části podpory poskytnuté před kolaudací stavby pouze se souhlasem MZe.
 7. Město Poděbrady není v současné době majitelem díla vybudovaného v rámci intenzifikace.  Společnost VaK Nymburk a.s. provedla intenzifikaci ČOV Poděbrady na svém pozemku, je vlastníkem a jediným příjemcem dotace, investorem a tedy i nesporným majitelem celého objemu díla týkajícího se této intenzifikace v objemu 107.059.673,- Kč.
 8. Město Poděbrady je majitelem pozemků uvedených v odstavci II. Předmět smlouvy nájemní smlouvy ČOV.
 9. V rámci provedené intenzifikace se město Poděbrady stává vlastníkem veškeré dodané technologie na svých pozemcích. Zároveň tímto vznikla městu Poděbrady povinnost finančního narovnání s investorem za tento nově nabytý majetek. Pokud by tak město neučinilo, vystavuje se riziku postihu za bezdůvodné obohacení.
 10. V rámci intenzifikace ČOV byla na pozemku parc. č. 256/2, k. ú. Poděbrady, který je dle údajů v katastru nemovitostí ve vlastnictví společnosti Vodovody a  kanalizace Nymburk, a.s., vybudována nová stavba. Tato stavba je součástí pozemku, tj. ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Přístavba mylně uváděná i panem JUDr. Šlaufem jako majetek města Poděbrady.

Část 4.

Z takto jasně definovaných a nezpochybnitelných podkladů je možné dále vyvodit možná řešení.

Klíčovým momentem pro vyjednávání se společností VaK je ta skutečnost, že Vak je ochotný řešit parametry smluvního vztahu. Další nespornou pravdou je, že společnost Vak je dnes ve velmi výborné a komfortní vyjednávací pozici. Tuto pozici mu zajistilo, řekl bych ne z neznalosti, ale ze spekulativních důvodů vedení města Poděbrady.

Možný způsob řešení.

 1. Varianta pro město Poděbrady optimální a odpovídající běžným obchodním standardům a ne politickým handlům.

  Tato varianta je řešitelná pouze za předpokladu, že VaK Nymburk jako partner a nájemce již od samého prvopočátku intenzifikace přistupoval k celé záležitosti seriózně a bez jakýchkoliv spekulací.

Není pravdou, že je nutné čekat po dobu 10 let udržitelnosti projektu. Je možné využít k tomuto kroku přílohu k rozhodnutí  čj. 81772/2014-MZE-15131 o poskytnutí dotace, kdy podle bodu 10 Změna vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory poskytnuté podle Pravidel, je možná po dobu 10 let od data poskytnutí poslední části podpory poskytnuté před kolaudací stavby pouze se souhlasem MZe.

Varianta 1.

S ohledem na škody způsobené při správě cizí věci (původní ČOV) a nevhodným řešením intenzifikace původní ČOV v hodnotě 45mil Kč, kterou došlo k jejímu faktickému zrušení, dojde k bezplatnému převodu staveb a technologie do majetku města z majetku VaKu. Bude uzavřena smlouva o právu stavby (po převodu staveb a technologie do vlastnictví města) k pozemkům VaKu dotčených stavbou intenzifikace a dále věcná smlouva o budoucím převodu pozemků ve vlastnictví VaK dotčených stavbou do 1 měsíce po ukončení nájemní smlouvy společnosti VaK (31.12.2026) za sjednanou cenu obvyklou ke dni převodu staveb na město Poděbrady (celá kupní cena za pozemky  bude uhrazena ke dni podpisu budoucí kupní smlouvy) a současně zřízeno věcné předkupní právo zápisy ve veřejném rejstříku.  


Varianta 2.

 1. V případě souhlasu VaK Nymburk, tento by zažádal o souhlas změny vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory poskytnuté podle Pravidel Ministerstvo zemědělství.
 2. Zajistit znalecký posudek za účelem stanovení ceny a hodnoty technického zhodnocení technologie ČOV na pozemku města Poděbrady
 3. Zajistit znalecký posudek za účelem stanovení ceny obvyklé pozemku parc. č. 256/2, k. ú. Poděbrady na kterém je vybudována nová stavba. Tato již k dispozici
 4. Zajistit znalecký posudek na novou stavbu a technologii, která byla vybudována na pozemku parc. č. 256/2, k. ú. Poděbrady
 5. Stanovení výše částky (pachtovné), které v současné době podléhá nepřímé cenové regulaci. Výše tohoto pachtovného by mělo být v souladu s již uzavřenou nájemní smlouvou ze dne 22. 9. 2011, v plném rozsahu odstavce II Předmět smlouvy a odstavce III Práva a povinnosti nájemce. Výše tohoto pachtovného by mělo být  v plné míře v souladu s navýšením výkonu ČOV na celkových 32 800 EO. Tato částka by měla vytvářet dostatečný zdroj finančních prostředků pro splácení nově vzniklého závazku  města Poděbrady vůči společnosti VaK Nymburk v návaznosti na kupní smlouvu k pozemku 256/2 a technologiím na tomto pozemku umístěných a dále k vyrovnání dle bodu b.
 6. Zajistit vhodné finanční zdroje na pokrytí závazků vůči Vak. Za předpokladu, že Vak Nymburk nebude výrazně trvat na navýšení finančních nákladů a bude ochotný setrvat v součtu na hodnotě o narovnání 60 153 313,- Kč.+ částka za pozemek parc. č. 256/2, k. ú. Poděbrady  3 388 000,- Kč..
 7. Společnost VaK Nymburk má na intenzifikaci ČOV sjednaný úvěr s 0,79% úrokem bude splácen v letech 2016 - 2026. Město Poděbrady by mohlo jednáním s bankovním domem v součinnosti se společností VaK převzít tento výhodný úvěr.

Část 5.

Úvaha nad možnými dopady při setrvání u stávajícího modelu. Současná nájemní smlouva není nejvhodnější řešení smluvního vztahu. Bylo by právně narovnáno uzavřením smlouvy provozovatelské nebo pachtovní.

Tato otázka je velmi složitá, jelikož město a jeho právník tvrdí něco, ale skutečnosti jsou trochu jiné, ale do všech vztahů možná nevidíme. Zkusím shrnout všechny problémy.

Ve skutečnosti se nejedná o nájemní smlouvu, ale o pachtovní/provozovatelskou smlouvu. Název nehraje z hlediska porušení zákona roli. Problém je jinde. Situace, kdy město vlastní ČOV, „pronajímá“ ji, provozovatel platí nájemné a vybírá vodné a stočné, toto je koncese ve smyslu zadávání veřejných zakázek. Koncese nad 20 mil. Kč za dobu trvání smlouvy obratu provozovatele pak musí být soutěženy dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Smlouva podléhá režimu tohoto zákona, stejně jako její dodatky. Pokud bude podepsán dodatek, který nebude vyhovovat podmínkám ust. § 222 zákona, je to správní delikt, za který hrozí ze strany ÚOHS uložení pokuty. Ustanovení § 222 zákona stanovuje podmínky, za kterých lze dodatek uzavřít, obecně se nepřipouští tzv. podstatné změny (změna ekonomické rovnováhy, podstatné rozšíření předmětu plnění, zpravidla je limit kolem 10 %, v některých případech ale až 50 %, záleží na konkrétních okolnostech případu a v konečném důsledku, jak by to posoudil ÚOHS). Při stanovení, zda se jedná o podstatné rozšíření by se mělo vycházet mj. i z hodnoty navýšení obratu provozovatele, toto by mělo být bráno jako primární a exaktně vyjádřený údaj, dle kterého lze podstatnost změny smlouvy posoudit. V konečném důsledku by to musel posoudit ÚOHS. Tento správní delikt bude spáchán uzavřením dodatku ke smlouvě, tedy za předpokladu, že nevyhovuje podmínkám dle ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Toto nelze nyní posoudit, jelikož není dostatek informací. Městu by nicméně hrozila pokuta až 5 % z ceny dodatku. Takto vzniklou škodu města by bylo možno požadovat po zastupitelích, kteří hlasovali pro tuto variantu, minimálně z důvodu zanedbání svých povinností.

Další problém je ve vybudování nové ČOV. Stavební práce o takové hodnotě, jsou samozřejmě také veřejnou zakázkou. Tato nebyla zadána, tedy je otázkou, zda již zde nedošlo k porušení zákona. To již samozřejmě bylo spácháno, ale to jednání, resp. vypořádání proběhne, až uzavřením navrhované smluvní dokumentace. A teď je rozdíl, jak se na to budeme dívat.

Realita:

VAK postavil novou ČOV na svém pozemku, za své peníze a na definování stavby se město nepodílelo. Nyní chce město ČOV koupit. Pro tyto případy lze aplikovat výjimku na nákup již existujících nemovitostí, kdy se nejedná o veřejnou zakázku. Pak je vše v pořádku.

Rada města předkládá a tvrdí :  

VAK provedl intenzifikaci ČOV ve vlastnictví města, tedy určité stavební práce pro město v hodnotě bez dotace cca 60 milionů. To je obecně vzato veřejná zakázka. Jako jeden z jejích znaků však chybí úhrada od města. To prozatím neproběhlo a bez toho (resp. alespoň bez příslibu) to ještě není veřejné zakázka. Nyní však město podepíše smluvní dokumentaci, ve které se zaváže VAK uhradit cenu pozemku, finanční vypořádání, snížit nájemné apod. To je úhrada. Podpisem smlouvy (stačí příslib) dojde ke spáchání správního deliktu a hrozí pokuta ze strany ÚOHS. Zde by výše pokuty činila až 10 % z ceny.

Je otázkou, co se stane, až se to dostane k ÚOHS. Buďto půjde město s pravdou ven a využije výjimku viz výše (nákup existující nemovitosti) a potom nedostane pokutu. Anebo bude lhát a vystavuje se riziku.

ÚOHS by měl z moci úřední celou záležitost prošetřit a odhalit pravdu, a tedy pokutu neuložit. Pokud však město neposkytne informace a součinnost, pak takové zjištění skutečného stavu znesnadňuje a je možné, že by pokutu pak dostalo.

V každém případě se to však objeví v rozhodnutí ÚOHS, která jsou dálkově dostupná. Je to však otázka minimálně na pár měsíců. V každém případě může podnět k prošetření ÚOHS podat kdokoli.

Závěr:

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané.

Kritizovat, více nebo méně subjektivně, dokáže téměř každý. S nestranností a vyvarováním se hanění na úkor skutečně konstruktivní kritiky je to horší. Právě nestrannost a věcnost je primárním předpokladem možného přínosu počinu s označením "konstruktivní kritika", zejména v oblasti politiky na jakékoliv úrovni.

Bylo by nečestné a nesportovní, čekat za bukem na chyby předkladatelů. Především na prvním místě by měl být právě ten zájem o rozvoj a prosperitu města. Domníváme se, že tento víceméně nikoho nezavazující text by mohl být případně vodítkem pro zdárné řešení.

„Království lhářství není tam, kde se lže, ale kde se lhářství akceptuje.“

Karel Čapek

                                                                                                                                                               Za OI                                                                                                                                                        František Třeštik


Na vědomí: Langr Ladislav, PhDr. , starosta
                     Uhlíř Ivan, Mgr.
, 1. místostarosta

Zároveň si dovoluji upozornit na skutečnost, že tento otevřený dopis zastupitelům města Poděbrady bude ke dni doručení zastupitelům zveřejněn na webových stránkách – http://www.rozvoj-prosperitapdy.cz/