Za Občanskou iniciativu
František Třeštik

II. Otevřený dopis - Zastupitelé ČOV 20.6.2017

                                                                                                                                                                                              Poděbrady 20. červen 2017

II. Věc veřejná „ Výzva zastupitelům“ ve věci ČOV Poděbrady a ostatním projednávaným bodům   

 Vážení zastupitelé,                 

na řádném jednání zastupitelstva města Poděbrady konaného dne 12. 4. 2017 byl projednáván návrh na řešení dalšího postupu ve věci ČOV Poděbrady. Vzhledem k neúplné kompletaci dokumentů nebyl tento bod projednáván se závěrem nutnosti případného svolání mimořádného jednání zastupitelstva v této věci . Vzhledem ke skutečnostem, že VaK Nymburk a.s. posunul termín kolaudace z důvodů řešení technologických problémů a úpravy technologie o 6,5 měsíce, je jen dalším důkazem, že zvolená a instalovaná technologie nefunguje a je nutná koordinace mezi projektantem a zhotovitelem stavby.

Jako občanská iniciativa (dále jen „OI“) se na Vás  touto výzvou znovu obracíme s naléhavou žádostí o zodpovědný přístup k tomuto projednávanému bodu řádného zastupitelstva města Poděbrady.

Bod 34. který předkládá rada města Poděbrady k projednání je uvedeno stanovisko osob, s nimiž byl materiál projednáván. V tomto stanovisku je uvedeno několik závažných skutečností, které je nutno zde zmínit a objasnit z hlediska možných právních dopadů na řešení celé situace.

Na prvním místě je zde nutné ubezpečit, že našim zájmem je obhajoba myšlenky, aby majetek ČOV zůstal nadále v majetku města Poděbrady, a aby s tímto bylo, ze strany odpovědných volených zástupců nakládáno ve smyslu řádného hospodáře.

Dovolujeme si zde touto výzvou poukázat na některé aspekty, které celou záležitost kolem ČOV zdánlivě (možná i záměrně) zneprůhledňují a dostávají tak majitele město Poděbrady do pozice možného ne zcela optimálního řešení.

Nemáme v žádném případě patent na rozum, ale ukazuje se, že je dobré řídit se selským rozumem a dokázat si odpovědět na základní otázky a z tohoto vyvodit patřičné závěry. V našich úvahách se opíráme i názor renomovaných právníků, kteří nám jsou v této věci nápomocni.

Rozbor situace aktuálně k datu projednávání:

1.) Město Poděbrady v samém počátku podcenilo svým přístupem startovací proces samotné intenzifikace ČOV. Projektová dokumentace zpracovaná objednávkou ze strany VaK Nymburk a.s. od společnosti ViS s.r.o Hradec Králové. Město Poděbrady zcela v souladu s aspektem opatrnosti si nechalo zpracovat oponentní posudky od renomovaných institucí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Hydroprojekt a.s. (Sweco). Celou situaci dál v návaznosti naprosto přesně a bez jakýchkoliv pochybností uzavírá ve svém posudku pan Ing. Radim Alexa. Projektová dokumentace vyhotovená v roce 2010 pro územní řízení (DUR) dimenzuje ČOV Poděbrady pro 15% navýšení EO oproti stávajícímu (skutečnému či v blízké budoucnosti očekávanému zatížení). Vyhotovené oponentní posudky posuzují navrženou technologii v DUR a v zásadě se shodují na pochybeních v této dokumentaci. Doporučují její opravu v následném stupni (ke stavebnímu povolení). Vlastník ČOV a provozovatel (VaK) nemají uzavřený právní dokument řešící způsob zhodnocování majetku města. Znalec se domnívá, že předmětem intenzifikace ČOV mělo být takové stavebně technické a provozní opatření, které zajistí plnění limitů vypouštěných odpadních vod dle nařízení vlády na dobu dalších cca 15 let, současně za minimální vynaložené náklady a na pozemcích vlastníka ČOV města Poděbrady. Měla být provedena taková opatření, která snižují zatížení ČOV vodami vypouštěnými z mlékárenského průmyslu – provozu v blízkosti ČOV, využívající cca 33% kapacity stávající ČOV Poděbrady. Oponentní posudek doporučoval (mimo jiné) prověřitit návrh opatření úpravy těchto vod. Ty představují „velmi vysoké zatížení – 8000 EO“. Tento návrh nebyl nikdy prověřován. Znalec se domnívá, že by opatřeními v úrovni předčištění odpadních vod z mlékárenského areálu Milko došlo ke snížení zátěže těmito vodami na ČOV o hodnotu představující cca 3000 - 3500 EO. To by spolu úpravou a doplněním technologie stávající ČOV a jejím rozšířením na ploše cca 900m2 (tato výměra nevybočuje z ochranného pásma ČOV 50m) bylo dostatečným řešením pro zajištění předepsaných limitů na vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Labe) pro „ne navyšované“, současné objemy odpadních vod. Při odhadu výše investice postupem minimalizujícím náklady na dosažení požadovaných limitů znalec konstatuje, že pokud by bylo postupováno dle doporučení v oponentních posudcích výše investice by se (odborným odhadem) pohybovala na úrovni cca 25mil – 35mil Kč (tj. cca 1/3 předpokládané investice ve výši 106 mil Kč).

Pochybení města -   město Poděbrady nebralo zřetel na posudky, které si nechalo samo vypracovat.
                               Promarnila se šance, kdy se mohlo s optimálním vynaložením finančních
                               prostředků realizovat intenzifikaci ČOV.

 2.) Podílelo se město jinak na procesu získání dotace pro intenzifikaci ČOV?

Město se nepodílelo na získání dotace. Dotaci na intenzifikaci ČOV získal VaK Nymburk a tuto ve vlastní režii realizoval. Dotaci Vak Nymburk získal dle pravidel České republiky - Ministerstvo zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 " VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ". (dále jen "Pravidla"). Dle článku  II (2) těchto Pravidel se možnost získání dotace na VaK Nymburk nevztahovala a VaK využil k získání dotace článek (5) Pravidel,  kdy v odůvodněných případech může MZe rozhodnout o odlišném postupu oproti ustanovení těchto Pravidel.

Město Poděbrady se svým přístupem vzdalo možnosti získat přímo dotační titul.

3.)Určení majetkoprávních vztahů. V rámci intenzifikace ČOV byla na pozemku parc. č. 256/2, k. ú. Poděbrady, který je dle údajů v katastru nemovitostí ve vlastnictví společnosti Vodovody a  kanalizace Nymburk, a.s., vybudována nová stavba. Tato stavba je součástí pozemku, tj. taktéž ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.  V současné době je i technologie spadající do Pravidel o poskytnutí dotačního titulu umístěná na pozemcích města Poděbrady (stávající ČOV) v majetku společnosti VaK Nymburk.

Město Poděbrady není v současné době majitelem díla vybudovaného v rámci veřejné zakázky  Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. v celkové dodavatelsky vysoutěžené částky 106 990 871,- Kč bez DPH.

Možné způsoby řešení.

Především je nutné si uvědomit, že VaK Nymburk a.s. je majitelem vybudovaného díla vztahujícího se k intenzifikaci ČOV Poděbrady. Jde pouze o dobrou vůli ze strany VaK Nymburk na vzájemném vypořádání, zda prodá městu Poděbrady tu část vztahující se k pozemku 256/2. Dále neexistuje právní nástroj na vymožení nároku v případě, kdy VaK Nymburk bude trvat na vlastnických právech směrem k dílu realizované intenzifikace ČOV.

V tento okamžik je důležité ocenit snahu VaK Nymburk, že k celé vzniklé problematice přistupuje konstruktivně a panuje soulad k prodeji.

1.) Dle přiloženého situačního plánu je zřejmé barevné vyznačení technologií, kterých se týkala samotná intenzifikace ČOV. Je správný postup vyjednávacího týmu, kdy je nutné doladit nesoulad v otázkách týkajících se hodnoty technického zhodnocení ČOV na pozemcích města Poděbrady.

2.) Dalším důležitým bodem je výsledek, kdy se podařilo vyjednat, že část pozemku parc. č. 256/2, na kterém stojí nová přístavba ČOV, nebude předmětem nájmu, ale předmětem koupě. Zde je nutné pro správné pochopení uvést, že by se nemělo jednat pouze o stanovení ceny oponentním posudkem ke stanovení ceny obvyklé, ale i budov a technologie k tomuto pozemku při náležících. Město Poděbrady by tímto kupovalo nejen pozemek, ale i budovy s technologiemi na tomto pozemku. Z materiálu předloženého zastupitelům toto tak jednoznačně nevyplývá.

3.) Pokud by byl předpoklad, že VaK Nymburk opravdu uvažuje o odprodeji části pozemku s technologiemi správný, pak by měl být tento záměr realizovaný v termínu velmi blízkém. Je možné využít k tomuto kroku přílohu k rozhodnutí čj. 81772/2014-MZE-15131 o poskytnutí dotace, kdy podle bodu 10 Změna vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory poskytnuté podle Pravidel, je možná po dobu 10 let od data poskytnutí poslední části podpory poskytnuté před kolaudací stavby pouze se souhlasem MZe.

Věříme, že převod investičního majetku na město Poděbrady by neměl být v tomto případě nepřekonatelný problém.

4.) Při stanovení celkové kupní ceny by v tomto případě bylo možné odečíst  částku dotačního titulu v celkové jeho výši a to 50 milionů korun. Město Poděbrady by se tak v případě pokračování smluvního vztahu stalo kupujícím oceněného pozemku s technologiemi dle stanovené ceny obvyklé.

5.) Dalším krokem by bylo dojednání výše nájmu, které v současné době podléhá nepřímé cenové regulaci. Výše tohoto nájemného by měla být v souladu s již uzavřenou nájemní smlouvou ze dne 22. 9. 2011, v plném rozsahu odstavce II Předmět smlouvy a odstavce III Práva a povinnosti nájemce. Výše tohoto nájemného by měla být  v plné míře v souladu s navýšením výkonu ČOV na celkových 32 000 EO. Tato částka by měla vytvářet dostatečný zdroj finančních prostředků pro splácení nově vzniklého závazku  města Poděbrady vůči společnosti VaK Nymburk v návaznosti na kupní smlouvu k pozemku 256/2 a technologiím ta tomto pozemku umístěných.

Věříme, že tento způsob řešení vzájemného vypořádání ve věci intenzifikace ČOV mezi městem Poděbrady jako majitelem původní ČOV a VaK Nymburk by byl velmi dobrým krokem s ohledem na dobré obchodní vztahy obou smluvních stran.

                                                                                     Za OI                                    
                                                                             František Třeštik


Na vědomí: Langr Ladislav, PhDr. , starosta
                 Uhlíř Ivan, Mgr.
, 1. místostarosta

Zároveň si dovoluji upozornit na skutečnost, že tento otevřený dopis zastupitelům města Poděbrady bude ke dni konání řádného zastupitelstva zveřejněn na webových stránkách – http://www.rozvoj-prosperitapdy.cz/ 

Přílohy:
Priloha c_1 Pravidla_129_250_ve_zněni_2._dodatku
Priloha c_2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace1
Priloha c_3 k rozhodnuti o poskytnuti dotace
Priloha c_4 Informace o dalsi postupu COV 21.6.2017
Priluha c_5 Znalecky posudek Radim Alexa závěr odpovědí
Priloha c_6 katastralni mapa pozemek 256

Priloha c_7 Otevřený dopis zastupitelstvo města 21.6.2017