Podnět k prošetření nehospodárného plýtvání s finančními prostředky města narazil. 
Od samotného začátku, kdy jako jediní neustále upozorňujeme jak vedení města, tak samotné zastupitele na nesrovnalosti a porušení povinnosti řádného hospodáře ve věci instalace slunečních žaluzií v mateřské školce na Žižkově. Úsměv na rtech vyvolává, až za hranici normálního chápání způsob, jakým při projednávání jednotlivých bodů programu na řádných jednáních zastupitelstva pan Langr kárá své kolegy. Tvrdě a ironickým tónem upozorňuje na případné malicherné finanční částky k vymáhání.
Ovšem diametrálně opačná situace je v tomto případě. Byl z naší strany zaslán oficiální podnět k prošetření zastupitelům a vedení města a zároveň ústně v průběhu řádného jednání zastupitelstva opětovně opakovaná skutečnost, že došlo k pochybení a nehospodárnému nakládání s finančními prostředky.
V čem spatřujeme pochybení? V projektové dokumentaci pro stavební povolení a výběr zhotovitele byly regulovatelné žaluzie nahrazeny neregulovatelnými. V praxi to znamená jediné. Dle přiložených fotografií je snadné si představit, jak velké množství světla je odstíněno v pobytových místnostech školky. (Stejné a asi nejvýstižnější funkcionalita žaluzií je přirovnání k okenicím na oknech).

Kontrolou ze strany Krajské hygienické stanice bylo zjištěno pochybení ze strany provozovatele školky a vydán okamžitý příkaz k odstranění těchto žaluzií. Dále, že je možné předmětné slunolamy používat pouze na oknech v hale a v učebně anglického jazyka „stonožka“ ve II. NP objektu, neboť v případě haly se nejedná o pobytovou místnost dětí a v případě učebny anglického jazyka „stonožka“ jde o místnost s krátkodobým pobytem dětí (cca 1x týdně 1 hodina). Zde se ovšem nabízí pochybnosti nad účelností těchto žaluzií. Při trvalém umístění slunolamů v okně učebny bez možnosti regulace pootočením či vytažením je v těchto prostorách tma. Je nutnost svícení.
No a jak to vypadá finančně? Za dodávku a montáž venkovních hliníkových žaluzií (slunolamů) byla dodavateli stavby v 11/2014 proplacena celková částka 430.561,75 Kč bez DPH a jednalo se o uznatelné náklady (udržitelnost dotačního projektu je do 14. 7. 2020). Celkově bylo osazeno do 17 oken.

Cena za dodávku                         430 562 Kč
Cena 1 okno  25 327 Kč
Cena 2 okna - osazeno  50 654 Kč
Cena 15 oken - vzniklá škoda                         379 905 Kč

Tabulka vyjadřující způsobenou finanční škodu města

Dne 14.12.2017 jsme obdrželi oficiální dopis č.j.0071384/IN/2017/MFr z kanceláře starosty Města Poděbrady. Tento dopis byl reakcí a odpovědí na náš dotaz vznesený oficiálně písemně a ústně k zastupitelstvu města Poděbrady. V tomto dopisu je potvrzeno, že došlo, jak již výše uvádíme, ke změně v projektové dokumentaci pro stavební povolení a výběr zhotovitele a byly regulovatelné žaluzie nahrazeny neregulovatelnými. 

V závěru dopisu je konstatováno, že v současné době jsou slunolamy umístěny na všech oknech objektu mateřské školky dle projektové dokumentace mimo oken učeben. Lamely slunolamů oken učeben jsou uskladněny v prostoru objektu č.p. 1325 a do oken byly nainstalovány vnitřní horizontální žaluzie. Na základě těchto skutečností je třeba konstatovat, že městu Poděbrady nevznikla žádná škoda a žaluzie jsou k dispozici, jak je uvedeno výše. Toto tvrzení stvrzeno podpisem pana Langra.

Přeloženo do češtiny- bylo konstatováno slunolamy byly dodány. Nikdo je nezcizil. Jsou uskladněny a tak co se staráte!!!

Vážení spoluobčané,
někdo dal příkaz ke změně projektové dokumentace. Na základě tohoto byly dodavatelem dodány zcela nevhodné slunolamy. Krajská hygienická stanice zakázala tyto žaluzie používat. No a panu Langrovi se zdá zcela samozřejmé, že se prostě uloží do skladu jako by se nechumelilo a jede se dál.
Ptáme se, kdo z Vás by takto v soukromém případně rodinném hospodaření s financemi  postupoval? Pro vedení města není evidentně částka 379 905 Kč hodná zřetele. Pan Langr svým dopisem potvrdil, že zametá tuto částku pod koberec. Ani zatím žádný ze zastupitelů nemá zájem takovouto směšnou částku řešit.  379 905 Kč

Budeme nadále důsledně trvat na vyšetření celé této záležitosti. Jedná se totiž o dotační titul, a najít viníka, který dal příkaz k takovéto zásadní změně v projektové dokumentaci, by neměl být problém.
Zatím takto zůstává docela nepříjemný škraloup na jinak zdařilém projektu.

Pan Langr zcela záměrně a očividně svým postojem celou záležitost mete pod koberec.         

                                                                                                                                                                     Jde to slušně i poctivě!

 

image0001 image0002
Dodáno před kolaudací  
image001 image002 image003 image004
image005 image006 image007 image008
 2.6.2017 teplota 30°C parný týden