Pravda o skutečném vývoji kolem čistírny odpadních vod ČOV v Poděbradech
Ne, toto opravdu není hoax (podvod, mystifikace či žertovná klamavá zpráva) ani fejková informace (neověřená zpráva). Jde o shrnutí a trpkou pravdu o skutečných krocích vedení města. O tom, jak je s péčí řádného hospodáře jeden z nejvýznamnějších majetků města zneužit a zaprodán ve jménu osobních ambicí především pana Langra.

Rok 2018 je rokem komunálních voleb a toto začíná být stále více vnímáno ze strany koaličního uskupení Volba pro Poděbrady v čele s lídrem panem Ladislavem Langrem ve funkci starosty města jako možnost ohrožení jeho dalšího setrvání v této funkci. Může mít uskupení Volba pro Poděbrady oprávněné obavy? Ano, je tomu opravdu tak. Veškeré indicie nasvědčují tomu, že některé okolnosti kolem strmě stoupající politické hvězdy pana Langra mohou být v přímé souvislosti s jeho nestandardním přístupem ve věci hájení zájmů města Poděbrady vůči společnosti VaK. 

Jak jinak si vysvětlit jeho zcela nepochopitelný postoj při projednávání vypořádání vzniklých závazků mezi městem Poděbrady a Vak Nymburk ve věci intenzifikace ČOV na řádném zastupitelstvu 20. 9. 2017.  Pan Langr je buď tak hloupý, což nepředpokládáme nebo neskutečně chamtivý, že úplně zapomíná na pud sebezáchovy a sám sobě nastražuje ne jen politickou, ale i sebedestruktivní zkázu.

Nezbývá než celou tuto hypotézu vysvětlit.

Pan Langr od svého nástupu v roce 2010 do funkce starosty města Poděbrady zcela ignoroval a postupně zcela záměrně přehlížel postupně se zhoršující postavení města Poděbrady jako majitele ČOV vůči VaK Nymburk jako provozovateli. Nemůže být řeči o tom, že neměl informace. I ve vlastním vládnoucím koaličním uskupení v letech 2010 - 2014 docházelo k silným oponentním názorovým střetům. Město Poděbrady se jako majitel ČOV stává pod dohledem pana Langra zcela nesvéprávným partnerem a Vak přebírá veškerou iniciativu. Tak se stává, že VaK Nymburk, ač nemá zákonné předpoklady k získání dotačního titulu ve výši 50.000.000 milionů, si vyjednává výjimku a tento dotační titul na intenzifikaci od Ministerstva zemědělství získává. Zde je nutné podotknout, že s podmínkou udržitelnosti po dobu 10 let. Převod tohoto dotačního titulu na 3 osobu je možný dle dodatku k podmínkám udělení dotace pouze s požehnáním poskytovatele. To jsou zcela jasné podmínky.

Vak Nymburk bez jediného smluvního ujednání s majitelem (Město Poděbrady) neprojednal jakým způsobem a v jakém rozsahu provede intenzifikaci ČOV v celkovém objemu 107.059.673, Kč

Provozovatel VaK a.s. ve svých materiálech uvádí, že ČOV je po intenzifikaci dimenzována na 38.200 EO (ze stávajících cca 24.600 EO, zvýšení o 13.600 EO), procentuální navýšení o 55%
Zde parametry financování :       

celkový objem intenzifikace ČOV 107.059.673, Kč
vlastní zdroje Vak 57.059.673,- Kč
dotace MZe ČR: 50.000 000,- Kč
vlastní zdroje řešeny úvěre s 0,79% úrokem bude splácen v letech 2016 - 2026
V roce 2016 bylo zaplaceno 2.844.144,- Kč z jistiny a 222.105,15 Kč na úrocích. K 31.12.2016 zbývá doplatit 54.038.690,25 Kč

Tímto se společnost Vak Nymburk stává majitelem!!!

Po celou dobu jsou zastupitelé a veřejnost ze strany pana Langra a pana Uhlíře ujišťováni, že je vše v naprostém pořádku, že ČOV je v majetku města a není se čeho obávat. I ujištění ze strany smluvního právního zástupce města pana Šlaufa je v tomto směru zcela jednoznačné. Po celou dobu volebního období 2014-2018 naše občanská iniciativa otevřenými dopisy zastupitelům a vedení upozorňuje na možná rizika a za hranicí zákona se vyvíjející situaci. Marně!!!

Okamžik pravdy nastal na řádném zastupitelstvu 20. 9. 2017, kdy byl zastupitelům předložen ke schválení komplex smluvních ujednání:
bod 1. dodatek k nájemní smlouvě (celý text i s právním komentářem na našich web stránkách) obsahoval ujednání, které výrazně přesahovalo rozsah stávající nájemní smlouvy, a tudíž se na dodatek vztahovala povinnost zveřejnění na úřední desce před hlasováním. Na tuto skutečnost byli zastupitelé upozorněn,  nicméně  ubezpečením a nátlakem ze strany vedení města byl tento dodatek v podstatě nezákonně prohlasován.
Hlavním nedostatkem tohoto dodatku bylo,že i přes 55% navýšení výkonu ČOV bylo nájemné sníženo ze 4 064 000 milionů korun na 3 337 000 milionů korun.
Hned následující den si pan Langr uvědomil, jak moc se pochybilo a tak se záměr na úřední desce zveřejnil.

bod 2. dalším předloženým dokumentem byla kupní smlouva na pozemek ve vlastnictví VaK Nymburk, (smluvní částka 2 800 000,-Kč bez DPH), na kterém vyrostla dvoutřetinová část intenzifikace ČOV.
Zde jsme velmi intenzivně upozorňovali na skutečnost, že takto uskutečněný prodej pozemku je ve vztahu k dotačnímu titulu nemožný. Že stavba umístěná na tomto pozemku připadne zápisem do katastru nemovitostí automaticky městu Poděbrady. V tomto okamžiku se VaK Nymburk vystavuje velkému riziku, kdy  nebyla dodržena podmínka udržitelnosti dotačního titulu dle Pravidel udržitelnosti projektu (10 let nepřevoditelnosti) a může dojít k ztrátě nároku na dotační titul v plném objemu 50 milionů!!!

Byli jsme opět jako jediní, kteří na toto nebezpečí upozornili, ale opět umlčeni. I tato část byla zastupitelstvem prohlasována.

bod 3. Předmětem dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci je zastavění pozemků  st.p.č. 5176 a st.p.č. 5178 oba pozemky v k.ú. Poděbrady stavbou intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady. Úhrada bude za období:  3. listopadu 2014 do 5. září 2017 a činí 382 014,- Kč bez DPH, k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
Ano, za užívání cizího pozemku je třeba se, obecně vzato, vypořádat. V daném případě je však ČOV ve vlastnictví VAKu na pozemku VAKu. Žádné bezdůvodné obohacení města tedy nevzniká. To by vznikalo pouze tehdy, pokud by ČOV byla ve vlastnictví města. Město Poděbrady není v uváděné době vlastníkem ČOV na pozemku VaK. Toto vypořádání tedy ve skutečnosti není potřeba, ale hodí se do teorie předkladatelů.  Schválením této dohody vznikne prokazatelně městu Poděbrady škoda ve výši 382 014,- Kč bez DPH. I zde by bylo možno zvažovat osobní odpovědnost za škodu způsobenou městu, a to u všech osob, které pro takové rozhodnutí hlasovaly.

Hlasování ČOV     Pouze 5 zastupitelů jednalo s vědomím řádného hospodáře a 
     nepodlehlo svůdné vábničce vedení města.

Po hlasování převládla naprostá pohoda a spokojenost s výsledkem. Nebyly opomenuty sebe sama pochvaly, jak se vše zdárně vyřešilo, ČOV je Poděbrad a co víc si přát. (Nemělo by být zapomenuto a připomenuto)  

Zásadní zlom ve věci přišel z míst, kde by to normální smrtelník nečekal. Představenstvo společnosti Vak zatáhlo za ruční brzdu a podmínilo podpis těchto z Poděbrad schválených ujednání zcela logickou podmínkou, že poskytovatel dotačního titulu udělí souhlas s převodem na třetí osobu. Je nyní opravdu na rozhodnutí Ministerstva zemědělství jak ve věci rozhodne. S jistotou je možné předjímat, že převedení dotačního titulu ve výši titul 50 milionů nebude snadným rozhodovacím procesem v současné turbulentní vládní situaci.

Závěr:  

  • Pan Langr jako statutární zástupce města je vinen a zodpovědný za vzniklou situaci. Způsobil městu Poděbrady škodu významného rozsahu
  • Město Poděbrady má v tuto chvíli na svém pozemku zhodnocení technologie a je povinno se s investorem a provozovatelem řádně vyrovnat aby nedošlo k neoprávněnému obohacení.

Již v tuto dobu by mělo být jedním z klíčových bodů volebních programů všech kandidujících uskupení vypořádání se s takto vzniklým závazkem města a nenechávat mnohomilionový dluh na další generace. Jedno je jisté. Volba pro Poděbrady se svým lídrem panem Ladislavem Langrem má jasno. Rok 2026 kam se tito snaží odročit vzájemné finanční vypořádání za výše uváděnou revitalizaci ČOV je už bolet nebude a po nich potopa.

Pan Langr přece není tak hloupý, dokáže si určitě spočítat na prstech rukou, jak moc ho to bude v tom roce 2026 asi pálit. Jemu opravdu nejde o opravdový rozvoj našeho krásného města. On město Poděbrady nejen tímto trestuhodně zadlužil. A samozřejmě jako výborný rétorik kolem sebe šíří právě ty hoaxy o své nepostradatelnosti pro město.

Bonusy pro pana Ladislava Langra:            

  • Regionální politik získává jako nestraník na kandidátní listině  ČSSD do Parlamentu České republiky (podzimní parlamentní volby 2017) luxusní 6.místo.
  • Po neúspěšné kandidatuře do parlamentu je pan Langr zapsán do představenstva Oblastní nemocnice Kolín a.s., kde je ke dni 20.12.2017 zapsán jako člen představenstva.
  • Nádherný zlatý padák. Pan Langr je odborník a má v tomto směru velmi bohaté manažerské zkušenosti. To je ovšem samostatná kapitola.

Vážení a milí spoluobčané. Pan Ladislav Langr se snížil k nejpodlejšímu jednání. Lze se oprávněně domnívat, že v zájmu svých politických  ambicí kšeftuje s vodou!


                                                                                                                                                                                        Jde to slušně a poctivě