Rok 2010 se stal výrazným mezníkem a novou etapou v rozvoji města Poděbrady.

Výsledky komunálních voleb  >>>ZDE<<< vedly k uzavření gentlemanské dohody mezi vítězným uskupením Poděbradské Fórum a Volbou pro Poděbrady. Na základě této dohody funkce starosty města připadla panu Ladislavu Langrovi. Poděbrady prožívají dny plné emocí a očekávání jak pan Langr ustojí nařčení ze spolupráce s STB.  Říká se, že k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Právě tento slogan rozděluje názorově občany v Poděbradech. Soud v roce 1996 shledal, že vedení svazku bylo nezákonné a pan Langr vědomě s agenty nespolupracoval.  Nicméně někteří vidí v existenci svazku morální problém.

 1.prosince roku 2010 na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl nadpoloviční většinou do uvolněné funkce starosty města zvolen pan PhDr. Ladislav Langr.
Zároveň bylo odsouhlaseny i funkce 1. místostarosta uvolněný a 2. místostarosta neuvolněný.

Do uvolněné funkce 1. místostarosty byl nadpoloviční většinou zvolen Mgr. Ivan Uhlíř
Do neuvolněné funkce 2. místostarosty byl nadpoloviční většinou zvolen RNDr. Miloš Mikolanda

Rok 2010 končil s velmi příznivým a vyrovnaným rozpočtem.

Závěrečný účet města Poděbrady za rok 2010:   Počet obyvatel 13 838
Zastupitelstvo města dne  22.6.2011  s c h v a l u j e:
 Účetní klasifikace Rozpočet Skutečnost Rozdíl % plnění Index 10/09
a) celkové příjmy ve výši  369 781,7 tis. Kč  332 664,5 tis. Kč -37 117,2 tis Kč 90 109
z toho:     
daňové příjmy  139 405,8 tis.Kč  148 104,3 tis.Kč +8 698,5 tis. Kč 106 105
nedaňové příjmy  20 142,0 tis. Kč 21 787,3  tis. Kč +1 645,3 tis. Kč  108 70
kapitálové příjmy 2 071,0 tis. Kč 6 763,9 tis. Kč +4 692,9 tis. Kč 327 80
dotace  208 162,9 tis.Kč  156 009,0 tis.Kč -52 153,9 tis. Kč  75 125
b) celkové výdaje ve výši  473 082,7 tis.Kč  318 434,3 tis. Kč -154 648,4 tis. Kč 67 103
z toho:     
běžné výdaje  tis. Kč  tis. Kč  tis. Kč    
   tis. Kč  tis. Kč tis. Kč     
   tis. Kč  tis. Kč  tis. Kč    
c) převod fondu rezerv a rozvoje  103 301,0 tis.Kč  11 650,0 tis.Kč 91 651,0 tis. Kč 11 58
saldo příjmů a výdajů   +14 230,2 tis. Kč      
d) úvěry města     
splátka úvěru  4 014,0 tis. Kč 4 014,0 tis. Kč      
31.3.2007 - 31.12.2019 formou 52 čtvrtletních splátek splátky úvěr
Akce čtvrtletní roční výše splaceno zbývá
Kanalizace Poděbrady 659 tis. Kč 2 636 tis.Kč 34 223 tis.Kč 10 544 tis.Kč 23 679 tis.Kč
Vodovod Přední Lhota, Kluk 242 tis.Kč 968 tis.Kč 12 555 tis.Kč 3 872 tis.Kč 8 683 tis.Kč
Vodovod Velké zboží 102,5 tis.Kč 410 tis.Kč 5 330 tis.Kč 1 640 tis.Kč 3 690 tis.Kč
Celkem 1 003,5 tis.Kč 4 014 tisKč 52 108 tis.Kč 16 056 tis.Kč 36 052 tis.Kč
smluvní dlouhodobé závazky  tis. Kč  tis. Kč tis. Kč     
e) majetek          
majetek celkem   2 250 720 tis.Kč      
dlouhodobý hmotný majetek   1 891 680 tis.Kč      
pohledávky brutto   56 820 tis.Kč      
krátkodobé pohledávky brutto   56 810 tis.Kč      
krátkodobé pohledávky netto   55 530 tis.Kč      
cizí zdroje celkem   100 338 tis.Kč      
dlohodobé závazky   00,0      
krátkodobé závazky   59 120 tis.Kč      
náklady   252 587 tis.Kč      
výnosy   318 899 tis.Kč      
výsledek hospodaření   58 984 tis.Kč      
 f) stavy a obraty na běžných účtech stav k 1.1 Stav ke konci období  Změna stav účtů    
běžné účty celkem 135 569 850 Kč 145 786 040 Kč -10 216 190 Kč    
z toho:     
běžné účty fondů USC 106 881 630 Kč 115 354 180 Kč -8 472 550 Kč    
základní běžný účet USC 28 688 220 Kč 30 431 860 Kč -1 743 640 Kč    

Důvodem nižšího čerpání výdajů je vysoká rozpracovanost investičních akcí financovaných z dotačních titulů. Toto konstatování jednoznačně potvrzuje skutečnost, dokládající vysoký rozdíl mezi přiznanými dotacemi a dotacemi „obdrženými“. Mechanismus dotací z EU je velmi administrativně náročné. Funguje tak, že nejdříve zrealizujeme a zafinancujeme určitou etapu projektu a čekáme po uplatnění nároku na finanční krytí. Zatím bez toku finančních prostředků jsou akce Areál veřejného sportoviště Na Valech 6,8 mil. Kč, MŠ Polabec (Barevný svět kostiček),14.7mil. Kč, Bezbariérová zdravá škola TGM 22,1 mil. Kč, MŠ K. Čapka 3,6 mil. Kč a s průběžným finančním plněním probíhá akce Rekonstrukce autobusových zastávek 3 mil. Kč. Jde o objem 50mil. Kč. Z fondu rezerv a rozvoje byl v závěru roku uskutečněn převod na zvláštní účty investičních titulů ve výši 11 650 tis. Kč. Jednalo se o projekt „Areál veřejného sportoviště Na Valech“ ve výši 8 000 tis. Kč a projekt „Barevný svět kostiček pro předškoláky na levém břehu Labe“, pracovní název MŠ Polabec.

                prijmy 2010       
vydaje 2010

line1